Tarcza 6.0: Sejm przyjął część poprawek, zwiększając liczbę branż ze wsparciem

Tarcza 6.0: Sejm przyjął część poprawek, zwiększając liczbę branż ze wsparciem
Fot. stock.adobe.com/studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. tarczy 6.0), zwiększając liczbę branż objętych wsparciem.

Doprecyzowano, że będzie ono mogło trafić także do branży cateringowej, transportowej, do pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także kulturalnej (zajmującej się postprodukcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz ich dystrybucją), muzycznej (nagrań) oraz artystycznej (przedstawienia).

Będzie ono mogło trafić także do handlowców zajmujących się sprzedażą obuwia i wyrobów skórzanych oraz artykułów używanych, do punktów usługowych: prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych oraz naprawy artykułów użytku domowego i osobistego.

Wnioski w formie elektronicznej

Przyjęto poprawkę, zgodnie z którą wniosek o przyznanie wsparcia ma być składany w formie elektronicznej. Aby je otrzymać, konieczne będzie złożenie oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek z innej pomocy w celu dofinansowania wynagrodzeń pracowników w związku z COVID-19.

Posłowie zgodzili się także, by rada gminy mogła wprowadzić za część roku 2020 oraz wybrane miesiące I poł. 2021 r zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i  budowli związanych z prowadzeniem działalności dla tych przedsiębiorstw, których sytuacja uległa pogorszeniu ze względu na pandemię COVID-19. Wprowadzono też możliwość przedłużenia – w drodze uchwały – terminu płatności rat podatku od nieruchomości.

Zasady wpłaty jednorazowego świadczenia postojowego

Doprecyzowano także zasady wpłaty jednorazowego świadczenia postojowego osobom  na umowach cywilnoprawnych, nie posiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Ma ono przysługiwać w sytuacji, gdy przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o to świadczenie, nie był wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dotyczy to m.in. osób, wykonujących zlecenia z zakresu  sztuk plastycznych, literatury, teatru, reżyserii, choreografii, aktorstwa, tańca, architektów i przewodników muzeów.

Sejm przyjął też poprawkę zakładającą możliwość wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw na maksymalnie 30 dni; zawiadomienie o tym następuje poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj także: ZUS: płatnicy czekający na tarczę 6.0 mogą już wnioskować o odroczenie składek za listopad >>>

Przyjęto też poprawkę, zgodnie z którą w przypadku umów agencyjnych czy umów-zlecenia ZUS na wniosek zleceniodawcy może go zwolnić z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od tej umowy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r, jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, łączny przychód zleceniobiorcy z wszystkich umów zlecenia nie przekraczał od 100% przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi o umowy, które zostaną zawarte między 1 stycznia a 31 marca 2021 r. i sytuacje, gdy zleceniobiorca nie będzie podlegał ubezpieczeniom z innego tytułu.

Wsparcie ma przysługiwać także przedsiębiorcom powstałym w wyniku przekształcenia.

Dla kogo wsparcie?

Proponowane rozwiązania (zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłata tzw. postojowego) dotyczą kilkudziesięciu branż według klasyfikacji Polskich Kodów Działalności (PKD), w tym m.in. usługowej, gastronomicznej, fitness, rozrywkowej, fotograficznej, sportowej, a także sprzedaży detalicznej.

Zgodnie z nowelą, przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych, którzy zanotują w październiku bądź listopadzie 2020 r. przychód niższy o 40% w stosunku do października bądź listopada 2019 r. uzyskają prawo do dopłat do miejsc pracy (przez trzy miesiące), zwolnienia z ZUS (za listopad), postojowego (za listopad) oraz mikropożyczek (maksymalnie do 5 tys. zł). Możliwość wypłacenia jednorazowego postojowego będą też miały firmy prowadzące m.in. działalność artystyczną w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Zakres branż będzie mógł zostać poszerzony

W nowelizacji znalazł się też przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia. Zgodnie z nowelizacją, przysługuje ono za listopad 2020 r., ale wnioski w tej sprawie mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., a świadczenia mogą być wypłacane do końca czerwca 2021 r.

Nowelizacja zakłada także zwolnienie z opłaty targowej za 2021 r. z jednoczesną rekompensatą dla samorządów. Zakładając taką samą wysokość wpływów z tytułu opłaty targowej w 2021 r, jak w 2019 r., wartość utraconych dochodów kształtowałaby się na poziomie ok. 139 mln zł. Rekompensata dla gmin wyniosłaby około 137 mln zł. Środki na ten cel miałyby pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Źródło: ISBnews