Szukasz pracy – zostań rachmistrzem spisowym, 1 lutego rozpoczyna się nabór kandydatów

Szukasz pracy – zostań rachmistrzem spisowym, 1 lutego rozpoczyna się nabór kandydatów
Źródło: GUS
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
1 lutego rozpoczynają się nabory rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Prezydenci, burmistrzowie miast i wójtowie gmin rozpoczęli ogłaszanie otwartych i konkurencyjnych naborów kandydatów na rachmistrzów spisowych. Do 9 lutego będziemy mogli zgłosić swoją kandydaturę.

Spis będzie prowadzony przez przeszkolonych rachmistrzów spisowych telefonicznych i terenowych wyłonionych z naborów, które prowadzą urzędy gmin.

Zgodnie z Ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. poza samodzielnym spisaniem się osób do tego zobowiązanych przy wykorzystaniu interaktywnego formularza dostępnego na stronie GUS (samospis) będzie też można spełnić obowiązek przy udziale przeszkolonego rachmistrza spisowego.

Przeprowadzą oni wywiad bezpośredni daną osobą z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu powszechnego lub w formie wywiadu telefonicznego.

Czytaj także: Narodowy Spis Powszechny wydłużony do 30 września 2021 roku

Kto może zostać rachmistrzem?

Jak podano w art. 35. wspomnianej ustawy, kandydat na rachmistrza musi być: pełnoletni, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, mieć co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Po udziale w szkoleniu, należy jeszcze zdać egzamin testowy uzyskując wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Wtedy zostaniemy wpisani na listę kandydatów na rachmistrzów. Kolejność na tej liście jest ustalana według liczby punktów z egzaminu testowego.

Rachmistrzów spisowych powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego i kierując się ich kolejnością na liście kandydatów.

Czytaj także: GUS: będzie samospisywanie się przez Internet, obowiązkowy Narodowy Spis Powszechny może zostać wydłużony do 6 miesięcy

Ile zarobi rachmistrz?

Rachmistrz spisowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.

Jest w niej określony między innymi teren województwa, na którym będzie pracował, termin i zakres wykonywania czynności objętych metodami zbierania danych oraz wynagrodzenie za wykonanie czynności.

Ustalono, że rachmistrz otrzyma za każdy prawidłowo przeprowadzony wywiad z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym kwotę 7 zł brutto. W przypadku przeprowadzenia wywiadu telefonicznego kwota ta to 4 zł brutto.

Należy zaznaczyć, że do wynagrodzenia rachmistrza spisowego nie stosuje się przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Rachmistrzowie są też objęci ochroną w razie wystąpienia wypadku podczas wykonywania czynności w ramach wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego, zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych.

Czekamy na nowelizację

W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym prezes GUS wystąpił z inicjatywą nowelizacji ustawy związanej z NSP 2021. Informacja o projekcie nowelizacji ukazała się 18 stycznia na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów, to I kwartał 2021 r.

W ramach planowanej nowelizacji zaproponowano między innymi wydłużenie czasu trwania spisu o trzy miesiące, czyli do 30 września 2021 r.

Proponuje się również rozwiązanie prawne umożliwiające zastępcy właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego powołanie rachmistrzów spisowych spośród pracowników jednostek samorządu terytorialnego wyznaczonych przez właściwych gminnych komisarzy spisowych, bez konieczności poddania tych osób sformalizowanemu i czasochłonnemu naborowi.

Ma to być stosowane w sytuacji np. braku zainteresowania potencjalnych kandydatów na rachmistrzów spisowych, rezygnacji kandydatów w trakcie procedury naboru, albo rezygnacji już po powołaniu na rachmistrza spisowego.

Zaproponowano też ujednolicenie stawki wynagrodzenia dla rachmistrzów, bez względu na metodę zbierania przez nich danych (wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny).

Źródło: aleBank.pl