Sprawozdawczość nadzorcza: Nowy plan działań Komisji Europejskiej

Sprawozdawczość nadzorcza: Nowy plan działań Komisji Europejskiej
Fot. stock.adobe.com/Grecaud Paul
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska przedstawiła w połowie grudnia nową strategię w celu poprawy i unowocześnienie sprawozdawczości w zakresie nadzoru finansowego w UE. Jej celem jest stworzenie uregulowań, które pozwolą na uzyskanie dokładnych, spójnych i aktualnych danych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ogólnego obciążenia instytucji finansowych związanego ze sprawozdawczością, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. UE, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Strategia obejmuje cztery główne elementy:

Zapewnienie spójnych i opartych na jednolitej terminologii i zasadach;

Ułatwianie udostępniania i ponownego wykorzystywania zgłoszonych danych przez organy nadzorcze w ramach usuwanie przeszkód prawnych;

Poprawa struktury wymogów sprawozdawczych w oparciu o najlepsze praktyki;

Poprawa koordynacji i współpracy między organami nadzoru.

Wzmocnienie ESAs

W celu wzmocnienia spójności danych Komisja zamierza wzmocnić mandat ESAs w przepisach ostrożnościowych do ujednolicenia sprawozdawczości oraz współpracować z ESAs ( Europejskie Organy Nadzoru) i ECB ( Europejski Bank Centralny) w celu stworzenia jednolitych ram definicyjnych do 2024 roku, a także zaproponować szereg poprawek do przepisów stanowiących podstawę obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu do uwzględnienia spójności opartej na stosowaniu jednolitego identyfikatora podmiotów obowiązanych.

Dodatkowo w 2022 r. Komisja opublikuje zestaw wytycznych dotyczących sporządzania wymogów sprawozdawczych, zwracając się jednocześnie do ESAs o opracowanie najlepszych praktyk dot. gromadzenia danych nadzorczych w celu ujednolicenia podejścia organów krajowych w tym zakresie.

Nakładające się na siebie obowiązki informacyjne

Ogłoszenie tego planu działań przez Komisję należy ocenić pozytywnie, gdyż jest to odpowiedź sektora finansowego na wezwanie do reformy przepisów dotyczących obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów ostrożnościowych, znacząco rozbudowanych w ostatnich kilkunastu latach w odpowiedzi na trudności sektora finansowego w wielu państwach członkowskich UE, w celu lepszego monitorowania ryzyka na rynku finansowym.

Komisja Europejska może nie być w stanie zniwelować bezpośrednio wszystkich przypadków nakładania się na siebie obowiązków sprawozdawczych

Niestety, przepisy te były wprowadzane często bez wystarczającego uwzględnienia w nich zasady proporcjonalności i przy podejściu określanym jako „one fits all”.

Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że Komisja Europejska ze względu na mnogość ram prawnych i podmiotów do których raportują instytucje finansowe może nie być w stanie zniwelować bezpośrednio wszystkich przypadków nakładania się na siebie obowiązków sprawozdawczych bądź sytuacji, gdy zakresy danych co do zasady podobne, różnią się ze sobą w szczegółach, generują dodatkowe koszty funkcjonowania instytucji finansowych obowiązanych do raportowania.

Źródło: aleBank.pl