Spowolnienie wzrostu gospodarczego coraz bardziej widoczne

Spowolnienie wzrostu gospodarczego coraz bardziej widoczne
Fot. Credit Agricole
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgodnie z opublikowanymi w środę danymi Głównego Urzędu Statystycznego, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w czerwcu do 13,0% r/r wobec 13,5% w maju, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego zgodnego z naszą prognozą (13,3%).

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w czerwcu o 2,2% r/r wobec spadku o 0,3% w maju. Tym samym czerwiec był drugim miesiącem z rzędu, w którym odnotowano spadek realnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym, będący efektem szybszego wzrostu cen niż nominalnych wynagrodzeń. W naszej ocenie obniżająca się w ostatnich miesiącach nominalna dynamika wynagrodzeń może świadczyć o tym, że firmy w warunkach pogarszającej się koniunktury są coraz mniej skłonne podnosić wynagrodzenia, mimo utrzymującej się silnej presji płacowej związanej z rosnącą inflacją.

Czytaj także: Produkcja przemysłowa w górę o 10,4 proc. rdr w czerwcu, poniżej prognoz; słaby odczyt GUS >>>

Firmy zaczynają ograniczać zatrudnianie nowych pracowników

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 2,2% r/r w czerwcu z 2,4% w maju, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym i powyżej naszej prognozy (2,1%). Zatrudnienie zwiększyło się o 5,1 tys. w ujęciu miesięcznym. Zgodnie z komunikatem GUS zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w maju 2022 r. miało w znacznym stopniu charakter sezonowy. Uważamy, że tendencja do spowolnienia wzrostu zatrudnienia będzie nasilała się w kolejnych miesiącach z uwagi na zmniejszenie popytu na pracę powiązane z oczekiwanym przez nas spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Wsparcie dla takiej oceny stanowią wyniki badań koniunktury GUS wskazujące spadek wskaźnika dla przewidywanego zatrudnienia we wszystkich analizowanych branżach.

Czytaj także: GUS: płace i zatrudnienie w czerwcu wzrosły, ale realnie wynagrodzenia przegrywają jednak z inflacją >>>

Spadek realnego funduszu płac czynnikiem ryzyka dla naszej ścieżki konsumpcji

Spowolnienie wzrostu zatrudnienia i spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym przyczyniły się do zmniejszenia realnej dynamiki funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -0,1% r/r w czerwcu wobec 2,1% w maju. W konsekwencji przeciętna dynamika realnego funduszu płac obniżyła się w II kw. do 2,1% r/r wobec 3,8% w I kw. W efekcie, dzisiejsze dane stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy przyspieszenia konsumpcji w II kw. (do 7,4% r/r z 6,6% w I kw.). Precyzyjniejsza ocena tego ryzyka będzie możliwa po zapoznaniu się z danymi o sprzedaży detalicznej za czerwiec, które zostaną opublikowane w piątek.

Kolejny spadek odsezonowanej produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w czerwcu o 10,4% r/r wobec wzrostu o 14,9% w maju (rewizja w dół z 15,0%), kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (11,2%) i powyżej naszej prognozy (9,1%). W kierunku spadku dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy majem a czerwcem oddziaływał efekt statyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w maju liczba ta była o dwa dni większa niż w 2021 r., podczas gdy w czerwcu była ona taka sama jak rok temu). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w czerwcu o 0,9% m/m (trzeci z rzędu spadek produkcji w ujęciu miesięcznym). Odnotowany od marca br. skumulowany spadek produkcji wyniósł zatem 3,8%.

Spadek dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy majem a czerwcem miał szeroki zakres i został odnotowany zarówno w kategoriach, w których sprzedaż w dominującym stopniu skierowana jest na eksport (8,3% r/r w czerwcu wobec 13,5% w maju), w branżach powiązanych z budownictwem (14,2% wobec 20,2%), jak i pozostałych branżach (10,8% wobec 14,8%). Szeroki zakres spadku dynamiki produkcji przemysłowej był wcześniej sygnalizowany przez wyraźne pogorszenie wskaźników koniunktury zarówno w Polsce, jak i wśród głównych partnerów handlowych Polski.

Spowolnienie wzrostu PKB w II kw.

Dzisiejsze dane są kolejnym sygnałem oczekiwanego przez nas silnego spowolnienia wzrostu PKB w Polsce w II kw. (do 4,7% r/r z 8,5% w I kw.).

Dokładniejsza ocena tendencji aktywności gospodarczej w II kw. będzie możliwa po zapoznaniu się z piątkowymi danymi o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w czerwcu.

Naszym zdaniem dzisiejsze dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska S.A.