Spotkanie wigilijne środowiska bankowego

Spotkanie wigilijne środowiska bankowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kolędy, refleksje nad mijającym rokiem i perspektywy na kolejne lata wybrzmiewały podczas tegorocznego, świątecznego spotkania przedstawicieli środowiska bankowego zorganizowanego przez Związek Banków Polskich. Podobnie jak w roku minionym, tak i obecnie wydarzenie odbyło się online, jednak prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz wyraził nadzieję, że już za rok bankowcy spotkają się w bardziej tradycyjnej formule.

Prezes ZBP powitał licznych gości, reprezentujących zarówno środowisko bankowe, instytucje stojące na straży ładu i stabilności systemu finansowego, urzędy administracji publicznej, jak i podmioty z otoczenia okołobankowego.

Następnie zabrał głos Maciej Semeniuk, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich. Podkreślił on, iż kolejne, drugie już spotkanie w formule zdalnej jest skutkiem pandemii, która jak na razie, skutecznie zmienia funkcjonowanie gospodarki i w istotny sposób wpływa na działanie sektora bankowego.

– Mijający rok nie był przyjazny, jednak banki stanęły na wysokości zadania – wskazał przewodniczący rady ZBP, dodając, że istotnym wsparciem dla sektora finansowego były zaawansowane technologie, którymi dysponują banki.

– Dziękuję za podjęte na forum Związku Banków Polskich kolejne działania, służące stabilizacji sektora w Polsce i realizacji programów rozwojowych – powiedział Maciej Semeniuk.

Prezes NBP o sektorze bankowym

Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, podkreślił w swym wystąpieniu, że ożywienie gospodarcze przyniosło poprawę wyników sektora bankowego, które zbliżają się do tych, odnotowywanych przed pandemią. Pozytywnym sygnałem dla sektora są również podwyżki stóp procentowych.

Jako główne wyzwanie dla sektora bankowego Adam Glapiński wskazał portfele kredytów denominowanych, bądź indeksowanych do szwajcarskiej waluty, informując, iż próby ugodowego rozwiązania problemu przez niektóre instytucje finansowe napawają optymizmem.

– Cieszy nas fakt, że znaczna część banków jest zdeterminowana, aby powoli, lecz konsekwentnie, zmniejszać ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych – powiedział prezes NBP, zaznaczając, że również w obecnej sytuacji banki powinny bacznie monitorować kondycję osób, zainteresowanych kupnem nieruchomości.

Adam Glapiński zachęcił sektor finansowy do większej koncentracji na dostarczaniu pieniądza do sfery realnej gospodarki, twierdząc, iż finansowanie firm stanowi znacznie mniejszy odsetek całego portfela kredytowego sektora w Polsce niż ma to miejsce w innych państwach UE.

Jako kluczowe wyzwanie na nadchodzące miesiące Adam Glapiński wskazał kolejne zmiany w pakiecie CRD/CRR.

Rok 2021 jednak udany

Następnie zabrał głos szef resortu finansów, Tadeusz Kościński. Podkreślał on, iż dobre perspektywy polskiej gospodarki znajdują potwierdzenie zarówno w najnowszych prognozach OECD, jak również danych, publikowanych przez GUS.

Wzrost gospodarczy okazał się być wyższy od przewidywań, wysokość PKB przekroczyła poziom sprzed pandemii, na niskim poziomie pozostaje również bezrobocie.

Zdaniem ministra finansów branża bankowa poradziła sobie doskonale w czasach kryzysowych i stale się rozwija, jednak powinna mieć ona na uwadze tak kluczowe wyzwania, jak utrzymanie stabilności sektora.

Tadeusz Kościński zwrócił uwagę na dobrą współpracę rządu z Narodowym Bankiem Polskim, Komisją Nadzoru Finansowego, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, a także z całym sektorem bankowym, reprezentowanym przez Związek Banków Polskich.

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa, szef resortu finansów zaapelował do banków, by w większym niż dotychczas stopniu zabezpieczały interesy użytkowników elektronicznych instrumentów płatniczych, ze swej strony deklarując podjęcie niezbędnych działań na rzecz zapewnienia instytucjom finansowym dostępu do najważniejszych baz danych, przydatnych w działaniach przeciwko przestępczości.    

Także i Cezary Stypułkowski, reprezentujący Sekcję Banków Dużych ZBP, prezes zarządu mBanku, uznał mijający rok za udany.

Zwrócił on uwagę na osiągnięcia sektora, takie jak choćby realizacja programu wsparcia dla klientów banków w czasie pandemii, a także upowszechnianie tak innowacyjnych narzędzi jak BLIK czy też współpraca banków na polu cyberbezpieczeństwa.

Zwrócił uwagę na fakt, że powodzenie tych inicjatyw wynika stąd, że instytucje na co dzień konkurujące ze sobą potrafią się porozumieć i wykreować nową jakość.

Przechodząc do wyzwań dla branży, prezes mBanku podkreślił, że jednym z najważniejszych jest osłabianie prawnej pozycji wierzyciela, wynikające z kolejnych regulacji ukierunkowanych na wsparcie dłużnika. Działania te mogą mieć negatywny wpływ na wykonywanie przez banki swych obowiązków, a w konsekwencji także na bezpieczeństwo zgromadzonych w nich środków.

Jeśli chodzi o kredyty frankowe, Cezary Stypułkowski przypomniał, że kluczowe znaczenie mają porozumienia z klientami. W jego ocenie obecna sytuacja jest jednak niekorzystna dla instytucji finansowych.

Zwrócił się z podziękowaniem do szefów NBP i KNF za opinie, wydane przez te instytucje w sprawie kredytów walutowych.

– Liczymy na to, że te opinie wpłyną jednak na racjonalizację linii orzeczniczej w Polsce – dodał prezes mBanku.

Dla banków spółdzielczych, trudny rok

Jako kolejny zabrał głos Bartosz Kublik, przewodniczący Sekcji Banków Spółdzielczych i Zrzeszających ZBP oraz prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

–  Dla banków spółdzielczych rok 2021 był okresem pełnym wielkich wyzwań. Cały czas doskonalimy organizację pracy, po to, by działać maksymalnie bezpiecznie dla klientów i naszych pracowników – zauważył Bartosz Kublik, dodając, iż  wielu klientów lokalnych instytucji finansowych, działających w sektorach szczególnie dotkniętych skutkami walki z wirusem, borykało się z licznymi problemami.

Dla przedsiębiorców takim wyzwaniem były między innymi zerwane łańcuchy dostaw czy też  brak rąk do pracy.  

Z kolei banki spółdzielcze zetknęły się ze skutkami głębokiej obniżki stóp procentowych.

– Było to odczuwalne w niewielkich, lokalnych instytucjach dlatego, że nie istnieje w nich prosty, szybki mechanizm zastąpienia przychodów odsetkowych innymi strumieniami, generowanymi w pozostałych obszarach – podkreślał Bartosz Kublik.

Zwrócił on też uwagę na problem, związany z kredytowaniem rolnictwa, a wynikły z wyłączeniem znacznej części składników gospodarstwa rolnego spod egzekucji, co utrudnia ustanawianie zabezpieczeń

– Jest to problem krytycznie ważny dla bankowości lokalnej, która według naszych szacunków odpowiada za prawie 60% finansowania sektora agro w kraju – zaznaczył prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

Centrum Prawa Bankowego i Informacji przed jubileuszem trzydziestolecia

Ponieważ w nadchodzącym roku przypada jubileusz trzydziestolecia Centrum Prawa Bankowego i Informacji, głos zabrał prezes tej instytucji, Jacek Furga.

– Z perspektywy czasu widać, że był to projekt wizjonerski, pierwotnie pomyślany jako prawne zaplecze dla prężnie rozwijającej się bankowości po transformacji gospodarczej kraju – zauważył prezes CPBiI.

Z uwagi na fakt, iż rozwijający się rynek bankowy potrzebował zapewnienia dostępu do fachowej informacji finansowej, profil działalności Centrum poszerzono o tę sferę. Tak powstał międzybankowy system informacji, na który składają się dziś takie bazy danych jak Bankowy Rejestr, Dokumenty Zastrzeżone, SWOZ i wiele innych. Bez nich trudno dziś wyobrazić sobie bezpieczne i skuteczne  funkcjonowanie systemu bankowego. 

– Każdego roku zasoby danych z naszych rejestrów zwiększają się o ponad pół miliona nowych informacji – dodał Jacek Furga.

Na działalność Centrum składa się również organizacja wydarzeń, konferencji poświęconych kluczowym wyzwaniom bankowości. Szczególne znaczenie ma ośrodek analityczny rynku nieruchomości Centrum AMRON.

Źródło: aleBank.pl