Senat za podwyższeniem dopłat do źródeł ciepła innych niż węgiel do 3 tys. zł

Senat za podwyższeniem dopłat do źródeł ciepła innych niż węgiel do 3 tys. zł
By Adrian Grycuk - Own work, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35015894
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Senat wprowadził do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw poprawki zakładające m.in. przyznanie dopłat 3 tys. zł dla wszystkich źródeł ciepła, jak pellet drzewny, skroplony gaz LPG (propan butan) i olej opałowy.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła i wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest biomasą (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż) albo skroplonym gazem LPG (propan butan) albo olejem opałowym.

Czytaj także: Sejm przyjął ustawę o wsparciu odbiorców ciepła; średnio rachunki za ogrzewanie wzrosną o 42 proc. >>>

Senat zaproponował przyznanie dodatku na jednolitym poziomie 3 tys. zł niezależnie od źródła ogrzewania. Jedna z przyjętych poprawek zakłada także zwolnienie z podatku VAT od 31 października do 31 grudnia 2022 r., obligując sprzedawcę tych surowców do zamieszczania przy kasie rejestrującej informacji, że we wskazanym okresie sprzedaż tych towarów jest objęta stawką podatku od towarów i usług obniżoną do wysokości 0%.

Inne poprawki Senatu

Inna poprawka z kolei usuwa przepis, zakładający że jeżeli wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa,  minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu może, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 24 miesiące, odstąpić od stosowania wymagań jakościowych dla tych paliw.

Komu będzie przysługiwać dodatek?

Zgodnie z przepisami, dodatek ma przysługiwać gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na pellet drzewny, drewno kawałkowe lub inną biomasę, w szczególności: brykiet drzewny, słomę, ziarna zbóż i nimi zasilane albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ustawa wprowadza także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne – tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczony ma zostać wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

Zmniejszenie zatorów płatniczych na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych

Rozwiązanie to ma pozwolić również na zmniejszenie zatorów płatniczych na rzecz przedsiębiorstw ciepłowniczych wynikających z dynamicznego wzrostu cen usług świadczonych przez te podmioty w wyniku rosnących kosztów uzasadnionych przedsiębiorstw.

Do regulacji w tym zakresie Senat przyjął poprawkę stanowiącą, że średnia cena wytworzenia ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość średniej ceny wytworzenia ciepła przez danego wytwórcę ciepła na 31 marca 2022 r. powiększoną o 40%.

Ustawa zakłada także możliwość udzielenia przez Skarb Państwa w 2023 r. pożyczki dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wysokości 8,6 mld zł. Środki  te mają pochodzić z budżetu państwa. Wprowadzono możliwość objęcia gwarancjami ewentualnego finansowania pomostowego, jaki Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zaciągnąć będzie mogła w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r.

Nowela zakłada gwarancje Skarbu Państwa dla objętych decyzjami podmiotów w wysokości 21 mld zł.

Źródło: ISBnews