Sejm: zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, sygnaliści lepiej chronieni

Sejm: zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, sygnaliści lepiej chronieni
Źródło: @KancelariaSejmu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i zapewnienie bardziej efektywnej ochrony klientów takich firm - m.in taki cel ma nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którą w czwartek 21 stycznia uchwalił Sejm.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 435 posłów, 11 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową

Nowe przepisy wdrażają m.in. dyrektywę ws. rynków instrumentów finansowych i regulacje UE dotyczące ESAs ‒ Europejskich Urzędów Nadzoru.

Na ESAs składają się:

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA),

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz

Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Nowela wprowadza mechanizmy wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi państw i EIOPA

Jak zaznaczył rząd w uzasadnieniu do ustawy, z uwagi na rosnący udział transgranicznej działalności ubezpieczeniowej oraz przypadki niewypłacalności i upadłości konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad tego typu działalnością i zapewnienie bardziej efektywnej ochrony klientów takich zakładów.

Dlatego nowela wprowadza mechanizmy wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i EIOPA. Pozwoli to na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych i interwencji.

Czytaj także: Instrumenty Finansowe AntyCovid19 dla MSP i mikroprzedsiębiorców

Implementacja dyrektywy 2014/65/UE3

Ustawa przewiduje też umożliwienie spółce prowadzącej system obrotu instrumentami finansowymi oraz firmie inwestycyjnej prowadzącej ASO lub OTF przekazywanie wymaganych regulacjami informacji za pośrednictwem zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego.

Nowe przepisy implementują dyrektywę 2014/65/UE3 przez zapewnienie, aby każda osoba uprawniona miała obowiązek niezwłocznego zgłaszania właściwym organom wszelkich faktów lub decyzji dotyczących danego podmiotu przedsiębiorstwa, które mogą wywołać niepożądane skutki.

Wskazanie, zgłoszenie naruszeń lub potencjalnych naruszeń, nie narusza tajemnicy zawodowej ani obowiązków zachowania poufności informacji

Celem zmiany jest także dostosowanie do rozwiązań dyrektywy, zgodnie z którym właściwe organy mają mieć zagwarantowane uprawnienia do pozyskiwania informacji od podmiotów świadczących usługi w zakresie publikowania lub raportowania danych o transakcjach instrumentami finansowymi, które nie będą objęte nadzorem ESMA.

Sygnaliści pod ochroną

Nowela gwarantuje tzw. sygnalistom, że wskazanie, zgłoszenie naruszeń lub potencjalnych naruszeń, nie narusza tajemnicy zawodowej ani obowiązków zachowania poufności informacji.

Przekazanie KNF takiego zgłoszenia nie może stanowić przyczyny rozwiązania z osobą zgłaszającą umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.

Czytaj także: AML, warto umożliwić pracownikom anonimowe informowanie o nieprawidłowościach w instytucji finansowej

Nadzór Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych

Od dnia 1 stycznia 2022 r. dostawcy usług w zakresie udostępniana informacji będą, co do zasady, nadzorowani przez Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych, z wyjątkiem zatwierdzonych mechanizmów sprawozdawczych i zatwierdzonych podmiotów publikujących.

W ustawie aktualizuje się wykaz podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, które zostały wymienione w odpowiednim zapisie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Wprowadzane są także zmiany dotyczące funkcjonowania spółek publicznych. Dotyczą one powszechnej dematerializacji akcji, tzn. całkowitej rezygnacji z postaci papierowej dokumentu akcji, które od 1 marca 2021 r. będą funkcjonować wyłącznie w formie zapisu na rachunku papierów wartościowych lub w depozycie papierów wartościowych.

Źródło: PAP BIZNES