Samorządowi liderzy: W budżecie gminy konieczny jest wysoki poziom inwestycji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds.2009.09.foto.4.a.100xZ burmistrzem Grodziska Mazowieckiego Grzegorzem Benedykcińskim rozmawia Przemysław Puch

Gmina Grodzisk Mazowiecki, jako jedyna na Mazowszu i jedna z sześciu w całej Polsce, została w ubiegłym roku laureatem prestiżowego konkursu „Teraz Polska”. Jaka jest tajemnica sukcesu tej podwarszawskiej miejscowości?

Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że zawsze staramy się utrzymać wysoki poziom inwestycji w budżecie gminy. Ponadto zawsze pamiętamy o korzyściach społecznych z tych inwestycji dla mieszkańców gminy, a w szczególności dla naszych dzieci. Staramy się stwarzać szczególnie sprzyjające warunki dla nowych inwestorów, którzy budują nowe zakłady pracy. Dzięki czemu bezrobocie w powiecie grodziskim jest obecnie najniższe ze wszystkich gmin na Mazowszu. Skutecznie wykorzystujemy fundusze pozyskane z Unii Europejskiej. Realizujemy także ogromne inwestycje związane z ochroną środowiska, takie jak modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i renowacja sieci wodociągowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Budujemy nowe drogi i ścieżki rowerowe.

Nasze miasto tętni życiem i rozwija się w szybkim tempie. Zabiegamy o to, by Grodzisk Mazowiecki był miejscem, gdzie naprawdę warto mieszkać, żyć i prowadzić interesy. I jeżeli taką opinię udaje nam się upowszechnić, właśnie to jest dla nas największym sukcesem.

Miasto i gmina są przykładem wzorowego traktowania inwestorów. Jak udaje się Panu ściągać do miasta tak wiele inwestycji nie tylko kapitału polskiego, ale i z zagranicy.

Pozyskiwanie inwestorów w gruncie rzeczy sprowadza się do stworzenia im takich warunków inwestowania, które wychodzą naprzeciw ich potrzebom. Każda duża inwestycja jest procesem o wysokiej złożoności technicznej, formalnej i organizacyjnej znacznie przekraczającej np. budownictwo indywidualne. Gmina stara się więc towarzyszyć inwestorowi na wszystkich etapach tego procesu, począwszy od wyboru lokalizacji, a skończywszy na naborze pracowników do gotowego obiektu. Nasz udział to przede wszystkim pomoc informacyjna i doradcza, której gospodarz terenu może skutecznie udzielić nowo przybyłemu inwestorowi. Dzięki bliskiej współpracy z gminą inwestorzy szybciej i lepiej realizują swoje inwestycje, łatwiej jest im poruszać się po instytucjach gminnych zaangażowanych w proces inwestycji. Wieści o takim podejściu do inwestora rozchodzą się szybko, więc z jednej strony obserwujemy napływ kolejnych inwestorów, którzy cenią sobie współpracę z gminą, a z drugiej strony kreujemy w ten sposób pewien standard, do którego już sami bezwzględnie musimy się stosować. Jak wszyscy wiemy, łatwo jest utracić reputację, z niemałym wysiłkiem budowaną przez całe lata. Warto tu dodać, że ważnym elementem w pozyskiwaniu inwestycji dla gminy ma posiadanie specjalnej komórki w strukturze urzędu miejskiego, przeznaczonej w całości do obsługi inwestora. Kiedy inwestor widzi, że taka komórka istnieje, to wie, że gmina podjęła konkretne kroki, żeby z pomocy inwestorowi zrobić instytucję, a to przemawia do niego bardziej niż jakiekolwiek słowa. To właśnie zrobiliśmy w Grodzisku Mazowieckim i jako jedni z pierwszych utworzyliśmy Centrum Obsługi Inwestora, które przejęło wszystkie obowiązki związane ze wsparciem działań inwestycyjnych firm.

Z jakimi instytucjami współpracujecie Państwo w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji i jak ta współpraca się układa?

Ogromne znaczenie ma dla nas współdziałanie z Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. To są instytucje, poprzez które znaczna liczba inwestorów zagranicznych wchodzi do kraju i następnie jest kierowana do konkretnych gmin, które zgłosiły możliwości lokalizacji inwestycji. Nie trzeba mówić, że im lepsza współpraca gminy z tymi instytucjami i im lepiej są one informowane o gminnych możliwościach i przygotowaniu do obsługi inwestora, tym większa szansa na pozyskanie cennych inwestycji z pożytkiem dla mieszkańców i gminnego budżetu.

Na jakich zasadach działa Centrum Obsługi Inwestora?

Centrum Obsługi Inwestora jest oddzielną jednostką ulokowaną administracyjnie w obrębie Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego, zajmującą się wyłącznie wpieraniem inwestorów podczas przechodzenia przez dość skomplikowany i czasochłonny proces inwestycyjny. Wchodzi w to gromadzenie i udzielanie informacji na temat potencjalnych lokalizacji, dostępnej infrastruktury, a także informacji statystycznych, głównie demograficznych, które dla wielu inwestorów mają bardzo duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych.

Centrum Obsługi Inwestora przygotowuje oferty lokalizacji inwestycji w języku polskim i angielskim, które są ważnym instrumentem pomagającym inwestorowi w dokonywaniu wyboru lokalizacji. Zaopatrujemy też inwestorów w pomocne schematy blokowe wszystkich najważniejszych procedur administracyjnych związanych z procesem inwestycji, na przykład z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie odbioru budynku. Wszystko po to, żeby maksymalnie ułatwić inwestorowi osiągnięcie jego celu. Dzięki takim schematom inwestor może bezpiecznie i dużo szybciej niż normalnie przejść administracyjną ścieżkę związaną z inwestycją. Jedna rzecz, w którą absolutnie się nie włączamy, to doradztwo w zakresie cen nieruchomości. Nie oznacza to, że pytania o ceny nieruchomości nie są nam zadawane. Oznacza natomiast, że nam jako instytucji państwowej i samorządowej nie wolno absolutnie przekraczać granicy dzielącej nas od świata komercji.

Podsumowując, Centrum Obsługi Inwestora działa tak, żeby inwestor czuł, że ma w gminie swojego człowieka, rozumiejącego jego potrzeby i działającego wspólniez nim przez cały czas trwania procesu inwestycyjnego. I staramy się prowadzić go za rękę.

Nie tylko inwestorzy cenią sobie współpracę z gminą. Grodzisk Mazowiecki słynie także z bardzo przyjaznego traktowania mieszkańców. Bardziej niż gdzie indziej chwalą oni sobie organizację gminnego samorządu. Jakie udogodnienia wprowadziliście Państwo w tym zakresie w ostatnim czasie?

Udało nam się przede wszystkim zgromadzić fantastyczny zespół osób. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim to zespół ludzi odpowiedzialnych, rzetelnie traktujących swoje obowiązki. Wszelkie działania moich pracowników podporządkowane są jak najsprawniejszej obsłudze interesantów. Niedawno została oddana do użytku duża, wyremontowana sala obsługi mieszkańców. Jest ona dostosowana, co szczególnie mocno leżało nam na sercu, do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Wszystkie stanowiska obsługi klientów zostały przeniesione na parter tak, aby każda osoba mogła załatwić swoją sprawę bez konieczności pokonywania stromych schodów i wąskich korytarzy. W ubiegłym roku został wdrożony także elektroniczny obieg dokumentów, który usprawnił przepływ informacji wewnątrz Urzędu oraz umożliwił bieżąca ocenę pracy urzędników.

Bardzo dużo pracy wkładamy także w aktywizację zawodową mieszkańców naszej gminy. Utworzyliśmy Gminne Centrum Innowacji, które pomaga wszystkim mieszkańcom w poszukiwaniu pracy oraz w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. GCI zajmuje się również organizacją targów pracy oraz nadzoruje program prac społecznie użytecznych. Jest to forma pomocy osobom, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Pomoc w aktywizacji zawodowej jest bardzo ważnym obszarem naszej działalności, szczególnie w czasach kryzysu. Przywiązujemy obecnie do niego obecnie niezwykle dużą wagę.

Z jakich funduszy europejskich korzystało dotychczas miasto i gmina Grodzisk Mazowiecki?

Od 2002 r., kiedy to pojawiła się możliwość pozyskania środków z UE, gmina korzystała z takich funduszy, jak: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Jak ocenia Pan skuteczność finansowania rozwoju miasta i gminy poprzez fundusze europejskie?

Bardzo dobrze. Obecnie finalizowany jest projekt realizowany z Funduszu Spójności pod nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa” o łącznej wartości ok. 100 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 11 mln euro. Pozwoli nam to w znacznym stopniu rozwiązać problem kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu wybudujemy około 40 kilometrów kanalizacji w tym deszczowej. Przewidujemy także rozbudowę sieci wodociągowych i modernizację stacji uzdatniania wody.

Ale z tego, co wiem, to nie jedyne inwestycje finansowane pieniędzmi z funduszy europejskich.

Tak. Zadbaliśmy również o sferę kulturalną – ze środków unijnych wybudowane i oddane do użytku zostało w 2008 roku nowoczesne Centrum Kultury. Projekt o wartości ok. 27 mln zł został dofinansowany w kwocie ponad 9 mln zł z programu ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego). Ze środków unijnych w ubiegłym roku wybudowana została droga dojazdowa do strefy przemysłowej.

Jaka jest skuteczność miasta i gminy w zabieganiu o fundusze i jak Pan ją ocenia?

Nie spoczywamy na laurach i staramy się o nowe środki na rozwój gminy. W tym celu został powołany Wydział Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych, który zajmuje się przygotowywaniem i składaniem wniosków w bardzo szerokim zakresie działalności gminy, począwszy od inwestycji strukturalnych (RPO i projekty z zakresu budowy dróg, przygotowania terenów inwestycyjnych, rewitalizacji miast, kultury, turystyki, budowy i modernizacji placówek oświatowych). Gmina aplikuje również o dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na działania związane z opieką społeczną, oświatą i wychowaniem dzieci młodzieży, a także na integracje społeczne i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jak wspomniałem wcześniej, korzystamy też z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oczywiście nie spoczywamy na laurach. Pracownicy wydziału cały czas starają się jeszcze bardziej podnieść skuteczność działań związanych z pozyskiwaniem środków z UE. Jak dotąd wysoko oceniam ich skuteczność.

Jakie inwestycje wykorzystujące fundusze europejskie są w trakcie realizacji, a jakie są planowane i kiedy można spodziewać się ich realizacji?

Obecnie rozpoczynamy budowę ul. Niedźwiedziej współfinansowanej w ramach RPO. Otrzymaliśmy na ten cel około 1,2 mln zł dotacji. Kolejnym projektem jest modernizacja ul. Radońskiej, na którą otrzymamy ponad dwa mln zł środków unijnych. Jako jedyni na Mazowszu uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Domowy dostęp do internetu drogą do budowania społeczeństwa informacyjnego”, w ramach którego kupionych zostanie 100 komputerów oraz będzie zapewniony bezpłatny dostęp do internetu dla stu rodzin o niskich dochodach. Wartość tego przedsięwzięcia to ponad 1,3 mln zł, z czego ponad 1,1 mln zł otrzymaliśmy z Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Planowane są nowe inwestycje, które będą realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Należą do nich między innymi: budowa przedszkola przy ul. Górnej, budowa dróg dojazdowych w strefach przemysłowych gminy, modernizacja targowiska miejskiego, rewitalizacja parku Skarbków, rewitalizacja stawów Goliana, rewitalizacja zabytkowej Willi Radogoszcz, budowa Ośrodka Sportu w Chlebni, rewitalizacja zabytkowego dworku rodziny Chełmońskich w Adamowiźnie i wiele innych, które są w przygotowaniu. Na wymienione projekty obecnie złożone są wnioski o dofinansowanie i oczekujemy na decyzję Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Po przyznaniu dotacji natychmiast rozpoczynamy ich realizację. Niektóre z tych zadań, na przykład przedszkole przy ul. Górnej, będą budowane niezależnie od decyzji MJWPU.

Życzę zatem dalszych sukcesów i bardzo dziękuję za rozmowę.