Rząd przyjął założenia budżetu na 2023 rok: inflacja na poziomie 7,8 procent, wzrost PKB o 3,2 procent

Rząd przyjął założenia budżetu na 2023 rok: inflacja na poziomie 7,8 procent, wzrost PKB o 3,2 procent
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął założenia projektu budżetu państwa na 2023 rok. Zakładają wzrost PKB na poziomie 3,8% w 2022 r. i 3,2% w 2023 r. Średnioroczną inflację przewidziano na poziomie 9,1% w tym roku oraz 7,8% w roku przyszłym.

„Krótkookresowe perspektywy polskiej gospodarki obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną (rosyjska agresja na Ukrainę), zaburzeniami w globalnych sieciach produkcji (powrót do polityki lockdownów w Chinach), wysokimi cenami surowców oraz sytuacją gospodarczą głównych partnerów handlowych. W związku z tym przewiduje się, że mimo dobrych wyników gospodarki w pierwszych miesiącach 2022 r., tempo wzrostu PKB w całym roku wyniesie 3,8 proc. Z kolei w 2023 r. wyniesie ono 3,2 proc.” – napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Oczekuje się, że inflacja w 2022 r. wyniesie średnio 9,1 proc., a w 2023 r. obniży się do 7,8 proc. Wskaźnik ten może ulec zmianie zależnie od sytuacji geopolitycznej.

Stopa bezrobocia na poziomie 5,1 proc.

W przyjętych dziś założeniach przyszłorocznego budżetu Rada Ministrów zapisała poziom stopy bezrobocia rejestrowanego w wysokości 5,1% na koniec 2022 r. i założyła jej utrzymanie się na niezmienionym poziomie na koniec 2023 r.

„Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2022 r. będzie wyższe niż rok wcześniej (o 1,2%), a w 2023 r. nieznacznie się obniży (o 0,1%). W efekcie oczekiwany jest niewielki spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,1% na koniec 2022 r. i jej utrzymanie się na niezmienionym poziomie na koniec 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

„Prognozuje się, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 10,2% w 2022 r., a w 2023 r. wyniesie 9,6%” – czytamy dalej.

Czytaj także: GUS: stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 5,2 proc. w kwietniu >>>

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5,2% na koniec kwietnia br.

Wzrost płac w sferze budżetowej o 7,8 proc.

W ramach założeń do budżetu państwa na 2023 r. rząd zakłada wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej o 7,8 proc., a stopę bezrobocia na poziomie 5,1 proc. – podał rząd w komunikacie.

Przewidywane wielkości makroekonomiczne w 2023 r. ukształtują się według założeń do budżetu następująco:

– dynamika realna produktu krajowego brutto – 3,2 proc.;

– średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 7,8 proc.;

-dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 9,6 proc.;

– dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 9,8 proc.;

– przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 826 tys. etatów;

– stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 5,1 proc.; przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 571 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczas dokonanego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2022 r.).

Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do 15 czerwca 2022 r. Rada Ministrów przedkłada je do opinii Radzie Dialogu Społecznego oraz ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej.

Wzrost inwestycji o 4 proc.

W przyjętych dziś założeniach przyszłorocznego budżetu Rada Ministrów zapisała także realne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniesie w latach 2022-2023 na poziomach odpowiednio: 4,8% oraz 4%.

„Wyższa niż w 2021 r. dynamika będzie wynikała głównie ze wzrostu inwestycji publicznych, w tym m.in. na obronę narodową oraz Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Dynamika inwestycji prywatnych będzie utrzymywała się na obniżonym poziomie, na co wpływ będą miały: rosnące koszty finansowania wynikające z podwyżek stóp procentowych, niepewność związana z wojną na Ukrainie, wysokie ceny surowców i problemy z globalnymi łańcuchami dostaw. Pozytywnie na dynamikę wzrostu nakładów inwestycyjnych w gospodarce wpłynie rozpoczęcie wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO)” – czytamy w komunikacie.

W 2021 r. nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,8% r/r.

Eksport wzrośnie 4 proc.

W przyjętych dziś założeniach przyszłorocznego budżetu Rada Ministrów zapisała realny wzrost eksportu o 4,5% i 4% w latach 2022 i 2023.

„Szacowany realny wzrost importu w latach 2022 i 2023 wyniesie odpowiednio 4,1% oraz 3,1%. Oznacza to, że wkład eksportu netto we wzrost PKB w 2023 r. będzie pozytywny” – czytamy w komunikacie.

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), eksport wzrósł o 17,1% r/r do 79,5 mld euro w styczniu-marcu 2022 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 31,2% r/r do 86,2 mld euro.

Czytaj także: GUS: deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po marcu wyniósł 6,6 mld euro >>>

Prognozowane wskaźniki makro są zgodne z prognozami zawartymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2022-2025, przyjętym w kwietniu przez rząd.

Zgodnie z procedurą budżetową przedstawioną na stronie resortu finansów, założenia przyszłorocznego budżetu oraz wstępną prognozę wybranych wskaźników makroekonomicznych rząd ma w czerwcu przedstawić Radzie Dialogu Społecznego. Z kolei w lipcu procedura zakłada ustalanie kwot limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych na rok (n+1).

W sierpniu MF ma opracować i przesłać RM wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na 2023 r. i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu, Rada Ministrów ma czas do 30 września. 

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews