Ryzyko banków

Ryzyko banków
Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków to dość istotne zagadnienie. Zmodyfikowanie brzmienia definicji ekspozycji kredytowych, wprowadzenie definicji odpisów aktualizujących należności związane z ekspozycjami kredytowymi oraz rezerwami celowymi – to niektóre z najistotniejszych zmian rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, które kilkanaście dni temu weszło w życie

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych #BogdanKoblański

W Dzienniku Ustaw z 23 października br. pod pozycja 1965 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Zaczęło ono obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia tj. od 7 listopada 2017 r. Zmienia ono zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2015 r., poz. 2066).

Podstawą prawną jego wydania jest art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zmienionej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61). Działanie Ministra Finansów to konsekwencja wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012).

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych powyższą nowelizacją należy zaliczyć m. in. zmianę zapisów § 1 dotychczasowego aktu prawnego:

– w pkt 2 zdefiniowano ekspozycje kredytowe jako „bilansowe należności z tytułu kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, czeków i weksli, zrealizowanych gwarancji, innych wierzytelności o podobnym charakterze oraz udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym;”,

– dodano pkt 2a, rozszerzający odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi – o „odpisy aktualizujące odnoszące się do odsetek, także kapitalizowanych, od ekspozycji kredytowych”,

– dodano pkt 6a o brzmieniu: „rezerwy celowe – rezerwy na ryzyko związane z działalnością banków odnoszące się do ekspozycji kredytowych, z wyłączeniem należności z tytułu odsetek, także kapitalizowanych

Katalog zmian jest oczywiście o wiele szerszy, jak na przykład zapisy odnoszące się do wyłączenia obowiązku tworzenia rezerw celowych oraz odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami kredytowymi z „ekspozycji kredytowych stanowiących udzielone zobowiązania pozabilansowe w przypadku niektórych postanowień umownych” (par. 2 ust. 4) czy zmiany par. 4 ust. 1-3 dotyczące podstaw tworzenia rezerw celowych.

Uwagę zwraca także fakt, iż – co do zasady – przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Szczegółowa analiza dokonanej nowelizacji wymaga jednak uważniejszej lektury całości aktu prawnego (patrz: link poniżej).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1965/1

Bogdan Koblański