Rynek usług finansowych, więcej uprawnień dla unijnych instytucji nadzorczych

Rynek usług finansowych, więcej uprawnień dla unijnych instytucji nadzorczych
Fot. stock.adobe.com/JacobST
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
29 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. 7 stycznia 2021 r. projekt wpłynął do Sejmu.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o dokonanie zmian związanych z wejściem w życie unijnych regulacji dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs).

Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy z lat 2007–2008, a ich celem jest wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego UE oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

Czytaj także: Prawo bankowe: rząd przyjął projekt ustawy uelastyczniający bufor ryzyka systemowego

W zakresie rozwiązań dotyczących sektora kapitałowego (nadzór nad dostawcami usług dotyczących przetwarzania danych finansowych dla podmiotów rynku finansowego) zmianie uległy przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji. Dotychczas dostawcy ci uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru.

Po zmianach, udzielanie zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzór nad nimi zostanie przeniesiony w większości do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Niektórzy dostawcy, których działalność nie będzie istotna dla unijnego rynku nadal będą podlegać krajowemu nadzorowi.

W ramach projektu wzmocniony został nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Wprowadzono mechanizmy wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państw członkowskich i Europejskim Urzędem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

Ważnym narzędziem poprawiającym skuteczność nadzoru nad działalnością transgraniczną podmiotów rynku ubezpieczeniowego będą także platformy współpracy ustanawiane przez właściwe organy nadzorcze albo EIOPA.

Czytaj także: Brexit, usługi finansowe i plany utworzenia unii rynków kapitałowych

Celem projektu jest także poprawa ochrony konsumentów, wobec czego wprowadzono przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach.

Zapewniono także nieprzerwane wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń – mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze – trwających umów ubezpieczenia oraz ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w interesie osób ubezpieczonych. Chodzi o okres po 1 stycznia 2021 r. do dnia wygaśnięcia roszczeń z tych umów.

Projekt wprowadza również rozwiązania dotyczące funkcjonowania spółek publicznych i ochrony akcjonariuszy mniejszościowych tj.: zmiany związane z funkcjonowaniem spółek publicznych, które mają obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje w sytuacji wycofania spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych lub NewConnect.

Mają one zwiększyć pewność prawną, jeśli chodzi o wycofanie akcji z obrotu regulowanego oraz pozwolą na utrzymanie należytej ochrony interesów inwestorów mniejszościowych w związku z takimi operacjami.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Katarzyna Urbańska,

Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego,

Związek Banków Polskich.

Źródło: aleBank.pl