RPP: stopy procentowe bez zmian, COVID-19 i restrykcje wyraźnie osłabią koniunkturę

RPP: stopy procentowe bez zmian, COVID-19 i restrykcje wyraźnie osłabią koniunkturę
Fot. stock.adobe.com/ngad
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 6 listopada utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie. Ekonomiści Credit Agricole nie wykluczają wprowadzania wkrótce ujemnych stóp procentowych.

„Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

– stopa referencyjna 0,10 proc. w skali rocznej;

– stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej;

– stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej;

– stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej” – napisano w komunikacie.

Czytaj także: RPP złagodzi politykę pieniężną >>>

Na trzech posiedzeniach między 17 marca a 28 maja 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb., w krokach po 50, 50 i 40 pb., do poziomu 0,10 proc.

Po obradach RPP w dn. 6 listopada ponownie nie odbędzie się konferencja prasowa. Jest to siódme z rzędu decyzyjne posiedzenie RPP, po którym Rada nie będzie oficjalnie komunikować się z rynkiem ani w tradycyjnej formie, ani za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji.

Według regulaminu RPP, w terminach określonych przez Radę jej przewodniczący albo prowadzący posiedzenie, przy udziale dwóch członków Rady, przekazuje środkom masowego przekazu komunikat o ustaleniach podjętych na jej posiedzeniu.

Ostatnia konferencja prasowa po posiedzeniu RPP miała miejsce 4 marca 2020 r. (247 dni temu, czyli 8 miesięcy i 2 dni).

Czytaj także: Grażyna Ancyparowicz z RPP: stopy procentowe bez zmian do końca kadencji Rady, podwyżki nie wchodzą w grę >>>

NBP poinformował w czerwcu Ministerstwo Finansów, że w związku ze skróceniem posiedzeń decyzyjnych RPP do jednego dnia i ograniczeniem liczby posiedzeń Rady do jednego w miesiącu, ze względu na poświęcanie dużej ilości czasu na odbycie posiedzenia zrezygnowano z przeprowadzania konferencji prasowych bezpośrednio po decyzjach Rady. Informacje te MF zamieścił w odpowiedzi na interpelację poselską.

Do końca bieżącego roku RPP ma obradować, według aktualnego harmonogramu, jeden dzień w miesiącu na posiedzeniu decyzyjnym – kolejne zaplanowano na 2 grudnia.

NBP nadal będzie prowadzić skup aktywów

NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu SPW i obligacji z gwarancją SP na rynku wtórnym oraz oferował kredyt wekslowy – podała RPP w komunikacie po posiedzeniu. Według Rady polityka NBP stabilizuje inflację w celu.

„NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej” – napisano.

„Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki” – dodano.

„Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii”

Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym NBP.

„Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego” – dodano.

Według RPP, silny wzrost liczby zakażeń COVID-19 w ostatnim czasie oraz zaostrzenie restrykcji epidemicznych przyczynią się do ponownego wyraźnego osłabienia koniunktury w IV kw. br.

W szczególności negatywnie na krajową koniunkturę wpływać będzie obniżenie aktywności w sektorze usług, wprowadzone ograniczenia w handlu, zwiększona niepewność dotycząca dalszego przebiegu i skutków pandemii oraz pogorszenie nastrojów podmiotów gospodarczych.

RPP podtrzymała sformułowanie dotyczące kursu złotego.

„Krajowa aktywność gospodarcza może być także ograniczania przez pogorszenie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki oraz brak wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP” – napisano.

„Spadek aktywności gospodarczej będzie natomiast ograniczany przez działania ze strony polityki gospodarczej, w tym dokonane poluzowanie polityki pieniężnej NBP” – dodano.

Jak wskazała Rada, ceny surowców na rynkach światowych pozostają wyraźnie niższe niż na początku bieżącego roku, co wraz z obniżoną aktywnością gospodarczą oddziałuje w kierunku utrzymywania się niskiej dynamiki cen w wielu krajach, w tym u głównych partnerów handlowych Polski.

Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu w dn. 6 listopada utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej.

Na trzech posiedzeniach między 17 marca a 28 maja 2020 r. RPP trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 pb., w krokach po 50, 50 i 40 pb., do poziomu 0,10 proc.

Możliwe ujemne stopy procentowe

Ekonomiści Credit Agricole z zespołu dr Jakuba Borowskiego w swojej analizie Makro Puls zauważają:

-Listopadowa projekcja NBP nie uwzględnia twardego lockdownu („narodowej kwarantanny”), którego wprowadzenie w listopadzie jest w naszej ocenie bardzo prawdopodobne (por. MAKROpuls z 5.11.2020).

W konsekwencji, po wprowadzeniu twardego lockdownu oczekiwana sytuacja gospodarcza w IV kw. br. ulegnie znaczącemu pogorszeniu w stosunku do scenariusza, który zarysowano w projekcji NBP.

W innym fragmencie swojego komentarza piszą:

-Podtrzymujemy ocenę, że zgodnie z którą w listopadzie lub w grudniu RPP w odpowiedzi na oczekiwane przez nas wprowadzenie twardego lockdownu i związane z tym pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego i obniżenie oczekiwanej inflacji złagodzi politykę pieniężną.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest naszym zdaniem zastosowanie przez Radę niekonwencjonalnych narzędzi polityki monetarnej przy pozostawieniu stopy referencyjnej na niezmienionym poziomie. Nie wykluczamy jednak, że Rada wprowadzi ujemne stopy procentowe.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews, Credit Agricole Bank Polska S.A.