Redaktor Naczelny NBS: Po pierwsze edukacja

Redaktor Naczelny NBS: Po pierwsze edukacja
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Drugi Kongres Edukacji Finansowej i poprzedzające go Forum Bankowe dowiodły jednego. Prawdziwe wyzwanie stojące nie tylko przed sektorem finansowym, lecz instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za stan edukacji oraz wszystkimi interesariuszami systemu bankowego, to podnoszenie stanu naszej wiedzy - tej ogólnej, ułatwiającej poruszanie się we współczesnym świecie i specjalistycznej dotyczącej zarządzania finansami. W skali państwa, gospodarki oraz w wymiarze jednostkowym i rodzinnym.

Maciej Małek
Redaktor naczelny

Postęp naukowy, techniczny i technologiczny, to z jednej strony szansa na poprawę jakości życia, coraz większy dostęp do szerokiej gamy dóbr i usług, w tym finansowych, ale jednocześnie ekspozycja na nowe rodzaje ryzyk, często nie rozpoznanych, gdyż wiedza, zwłaszcza w jej praktycznym wymiarze, to towar tyleż cenny, co trudno dostępny.

Z jednej bowiem strony kształcenie systemowe nie nadąża za dynamiką zmian, jakie zachodzą w budowaniu relacji klient – bank wykorzystujących najnowsze zdobycze technologii cyfrowej, z drugiej zaś ład regulacyjny porządkujący procedury w skomplikowanym świecie finansów nie zwalnia nas z odpowiedzialności za ochronę nośników naszych danych, po ochronę najcenniejszego z dóbr, jakie stanowi osobista tożsamość.

Jak powiedział w słowie wstępnym Kongresu Edukacji Finansowej prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz: w warunkach społecznej gospodarki rynkowej spoczywa na sektorze szczególna odpowiedzialność za stan naszych finansów. To one bowiem w dłuższej perspektywie decydować będą o możliwościach rozwoju kraju, poziomie życia społecznego i możliwościach realizacji indywidualnych dążeń i aspiracji. Program sektorowy Bankowcy dla Edukacji, którego segmenty; Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Bakcyl, BANKRISK Liga Akademicka, konkurs Milion na Bank, wymieniać można by długo, już dziś mobilizuje setki wolontariuszy reprezentujących banki komercyjne i lokalne, obejmując swoim zasięgiem tysiące reprezentantów wszystkich bez mała grup społecznych i wiekowych. Potencjał rozwojowy jest znaczny, zwłaszcza gdy uwzględnić wyniki badań, dowodnie świadczących o tym, że rodacy mają świadomość niedostatków w zakresie praktycznej edukacji ekonomicznej. Skoro bowiem tylko 42% Polaków deklaruje świadome podejmowanie decyzji finansowych, to co powiedzieć o pozostałych uczestnikach systemu bankowego? Przypomnieć w tym miejscu się godzi, że 80% dorosłych obywateli posiada minimum jedno konto bankowe.

Wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński, otwierając sesję prowadzoną przez niżej podpisanego, dedykowaną współpracy edukacji i finansów, odwołał się do motta patrona szkoły, której jest absolwentem – kanclerza Jana Zamojskiego, który zwykł mawiać: Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.

Wypada zatem wyrazić radość z faktu, że program Bakcyl, realizowany staraniem Fundacji Warszawski Instytut Bankowości – gratulujemy jubileuszu 25-lecia – szczególnie dynamicznie rozwija się od roku dzięki zaangażowaniu wolontariuszy reprezentujących bankowość spółdzielczą. To w małych ojczyznach bowiem wykuwa się pomyślny los młodego pokolenia Polaków. Nam pozostaje jedynie wyrazić wdzięczność, podziękowanie i prosić o jeszcze!