Raport Specjalny. Obrót gotówkowy: Transporty euro pod nie najgorszym nadzorem

Raport Specjalny. Obrót gotówkowy: Transporty euro pod nie najgorszym nadzorem
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zasady transgranicznego konwojowania gotówki euro utrudniają wejście na rynek nowych podmiotów, co przekłada się ujemnie na konkurencję w branży CiT. Rozwojowi sektora nie sprzyjają też odmienne regulacje dotyczące noszenia broni przez konwojentów w poszczególnych państwach eurostrefy. Problemy te, na szczęście, nie wpływają ujemnie na bezpieczeństwo transportów - na przestrzeni minionych pięciu lat nie stwierdzono w tym obszarze incydentów mogących wskazywać na konieczność radykalnej zmiany zasad konwojowania.

Jerzy Rawicz

Do takich wniosków doszli eksperci Komisji Europejskiej, którzy w początku 2017 r. udostępnili sprawozdanie z realizacji unijnego Rozporządzenia nr 1214/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zawodowego, transgranicznego transportu drogowego gotówki euro między państwami członkowskimi należącymi do strefy euro. Obowiązek sporządzania raportu w cyklach pięcioletnich i przedstawiania go na forum Parlamentu Europejskiego określony został w art. 26 rozporządzenia. Ustawodawca wspólnotowy powołał ponadto komitet ds. transgranicznego transportu gotówki euro, składający się z dwuosobowych delegacji każdego z krajów eurostrefy oraz dwóch reprezentantów Europejskiego Banku Centralnego. Zadaniem komitetu jest dokonywanie na bieżąco, nie rzadziej aniżeli raz do roku, analiz dotyczących stosowania przepisów rozporządzenia w praktyce, z uwzględnieniem opinii przedstawicieli branży CiT oraz innych partnerów społecznych.

Tak rozbudowana sprawozdawczość zapewnia szybkie reagowanie władz wspólnotowych w przypadku, kiedy przepisy rozporządzenia nr 1214/2011 uległyby dezaktualizacji wskutek dynamicznego postępu technologicznego lub też z innych przyczyn nie przystawałyby do nowych realiów. Analizom mają być poddane w szczególności następujące kwestie:

  • wykorzystanie w praktyce najnowszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie neutralizacji banknotów,
  • możliwość ujednolicenia szkolenia konwojentów w zakresie noszenia broni w obliczu zróżnicowania przepisów krajowych regulujących wykorzystanie broni palnej w branży CiT,
  • ewentualne umożliwienie wydawania grupowego zezwolenia unijnego na transport gotówki euro na terenie strefy.

Przewozi się głównie bankowozami

Jak wygląda sytuacja w sektorze konwojowania gotówki euro w pięć lat po wydaniu przepisów w kompleksowy sposób regulujących ten obszar? Autorzy raportu przypomnieli, iż transport unijnej waluty odbywa się niemal wyłącznie drogą lądową. „Transport banknotów euro drogą powietrzną odbywa się głównie w celach związanych z zarządzaniem zapasami w uczestniczących państwach członkowskich i jest organizowany między krajowymi bankami centralnymi; lub w celach związanych z repatriacją banknotów z państw trzecich do uczestniczących państw członkowskich. Transport drogą morską (…) jest organizowany rzadko; może być jednak wykorzystywany w określonych uwarunkowaniach geograficznych w celach transportu monet euro do państwa członkowskiego (nieposiadającego własnej mennicy), które przygotowuje się do wprowadzenia euro” – czytamy w opracowaniu.

Również transgraniczne przewożenie środków pieniężnych koleją jest na terenie eurostrefy zjawiskiem niemal niespotykanym. Dlatego właśnie regulacje zawarte w rozporządzeniu nr 1214/2011 mają zastosowanie do konwojów samochodowych. Ponadto unijne przepisy obejmują swym zasięgiem jedynie przewozy środków pieniężnych wykonywane na terytorium krajów strefy euro oraz (od 2013 r.) do i z państw przygotowujących się do przyjęcia wspólnej waluty. Zasady te nie znajdują zastosowania do transportów wykonywanych pomiędzy dwoma ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI