Raport NBP nt. stabilności systemu finansowego: Stopy procentowe mogą pożreć zyski

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.02.foto.028.400xWyniki sporządzonej przez NBP symulacji wskazują, że nawet przy spadku stopy referencyjnej do zera banki komercyjne byłyby łącznie nadal zyskowne. Wynik banków spółdzielczych stałby się natomiast ujemny przy spadku stóp o 200 pkt. bazowych.

Wobu grupach sektora udział instytucji notujących straty zacząłby istotnie wzrastać od spadku stóp procentowych o 100 pkt. bazowych. W skrajnym przypadku obniżenia stóp procentowych do zera ujemny wynik wykazywałoby 30 proc. banków komercyjnych i 70 proc. spółdzielczych. Spadek stóp procentowych nie przełożyłby się jednak na znaczące pogorszenie sytuacji kapitałowej banków. Badanie dowodzi, że w horyzoncie rocznym spadek stóp procentowych istotnie obniżyłby zyskowność, lecz nie prowadziłby do zagrożenia wypłacalności całego sektora. Jednakowoż przy dużej skali obniżki miałoby to poważne konsekwencje systemowe dla banków spółdzielczych.

Portfele w sektorze MŚP

Raport NBP nt. stabilności systemu finansowego podaje, że od trzech lat tempo wzrostu kredytów jest zbliżone do nominalnego przyrostu PKB (4,9 proc. r./r. na koniec września 2014 r.), co pozwala bankom na osiągnięcie wysokich wyników, które generują nowy kapitał. W strukturze portfela utrwaliły się zmiany korzystne z punktu widzenia stabilności systemu, m.in. maleje udział walutowych kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie jednak udział kredytów dla firm nadal jest dość niski i nie zwiększa się. Wyższa dywersyfikacja portfela banków byłaby więc pożądana dla stabilności długoterminowego wzrostu systemu finansowego

Kredyty dla gospodarstw domowych stanowią około 69 proc. portfela, z czego 41 proc. to kredyty mieszkaniowe. NBP oczekuje w kolejnych kwartałach przyspieszenia tempa wzrostu kredytów konsumpcyjnych. Po ostatnich obniżkach stóp procentowych banki będą skłonne zwiększyć ekspozycje w celu utrzymania zysków i zwrotów z kapitału. Może to dotyczyć zwłaszcza kredytów konsumpcyjnych, których zyskowność kilkukrotnie przewyższa średnią.

Kredyty dla firm rosły w tempie 4,5-5,5 proc. r./r. Wzrosło zadłużenie nie tylko z tytułu kredytów inwestycyjnych, ale również obrotowych (odpowiednio o 9,9 proc. i 3,9 proc. r./r. na koniec września 2014 r.). Wsparciem dla tego wzrostu była Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis uruchomiona w marcu 2013 r. przez BGK. W ciągu półtora roku trwania programu łączne zadłużenie sektora MŚP i mikro firm z tytułu kredytów obrotowych wzrosło w bankach biorących w nim udział o 9,5 mld zł, z czego o 3,5 mld zł zwiększyło się zadłużenie MŚP. W tym czasie przedsiębiorstwa zaciągnęły 25 mld zł kredytów obrotowych z gwarancją de minimis.

Zaplątani w rosyjskie embargo

Od kilku kwartałów stopniowo spada wskaźnik kredytów zagrożonych dla sektora niefinansowego, jednakże spadek ten wynika wyłącznie ze wzrostu portfela, bowiem nieznacznie zwiększyły się kredyty z utratą wartości. Natomiast relacja strat do kredytów netto, obrazująca obciążenie pracującej części portfela kosztami materializacji ryzyka, nie zmieniła się znacząco. Średnie pokrycie kredytów z utratą wartości odpisami (56 proc.), a zwłaszcza kredytów konsumpcyjnych (74 proc.) jest stosunkowo wysokie na tle innych krajów UE. Na statystyki te wpływają transakcje sprzedaż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI