Raport Euro: Euro w Polsce – perspektywa postkryzysowa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Kryzys w strefie euro w sposób fundamentalny zmienił percepcję przyjęcia euro przez Polskę. Zarówno w sferze korzyści i kosztów integracji walutowej, jak i w zakresie sposobu przygotowania do członkostwa. Zmiany te, w szczególności w obszarze bilansu korzyści, mają charakter strukturalny

Joanna Bęza-Bojanowska
Szef Biura Pełnomocnika ds. Wprowadzenia Euro przez RP w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów

Nowy bilans korzyści i kosztów

Przed kryzysem wyróżnialiśmy bezpośrednie efekty przyjęcia euro oraz szereg szans i zagrożeń, uznając przy tym, że katalog skutków bezpośrednich – automatycznych – jest silnie pozytywny, zaś pośrednich w dużej mierze pod kontrolą polityki gospodarczej. Wskutek kryzysu, bilans po stronie pewnych skutków został mocno ograniczony. Jedynymi bezwarunkowymi pozytywnymi efektami przejścia ze złotego na euro pozostają eliminacja ryzyka kursowego w stosunku do euro i redukcja kosztów transakcyjnych. Inne korzyści – do tej pory uznawane za bezpośrednie – okazują się silnie uwarunkowane względem kształtu polityki gospodarczej, momentu przyjęcia euro (uwarunkowania rynkowe i geopolityczne) oraz kształtu instytucjonalnego strefy euro. Uwaga ta dotyczy między innymi redukcji oprocentowania obligacji skarbowych wcześniej ocenianej jako pewna i przynosząca znaczące korzyści.

Równocześnie pojawiły się nowe kategorie po stronie kosztów i zagrożeń. Należą do nich, między innymi, konieczność wniesienia udziału kapitałowego do Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (ESM). Koszt ten – choć niebagatelny – nie stanowi jednak czynnika najsilniej obciążającego bilans korzyści i kosztów.

Kluczową zmianą jest pogłębiające się, wraz z kolejnymi reformami instytucjonalnymi Unii Europejskiej i strefy euro, ograniczanie autonomii polityki gospodarczej, znacząco wykraczające poza – już dotychczas postrzeganą jako istotny koszt – rezygnację z niezależnej polityki pieniężnej i z wahań nominalnego kursu walutowego wobec euro. Zakres ograniczenia nie jest jednak do końca znany, ponieważ reformy w strefie euro nie są zakończone.

Ważne zmiany instytucjonalne albo znajdują się w trakcie konstrukcji i opracowywania szczegółowych rozwiązań – jak unia bankowa, albo – jak unia fiskalna – są dopiero w fazie dyskusji. Z kolei już wprowadzone mechanizmy, jak na przykład procedura nierównowag makroekonomicznych (MIP), nie osiągnęły jeszcze BANK | Raport euro pełnej operacyjności. W przypadku MIP niewiadomą pozostają chociażby przesłanki uruchomienia jej części korygującej oraz charakter rekomendacji rady, która może wskazać horyzont czasowy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI