Raport BIG (styczeń 2010): Gminy mają poważne problemy z odzyskiwaniem należności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raport.big.2010.k1.okladka.100xLekarstwem na problem narastających należności będzie umożliwienie gminom przekazywania danych o nierzetelnych dłużnikach do BIG - Biura Informacji Gospodarczej.

Ponad 80% polskich gmin ma trudności z egzekwowaniem spłaty zaległych zobowiązań – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA. Dziś samorządy na ogół samodzielnie próbują radzić sobie z tym problemem lub korzystają z pomocy komornika. Coraz częściej myślą jednak o możliwości przekazywania danych osoby zalegającej z płatnościami do ewidencji dłużników prowadzonej przez Biuro Informacji Gospodarczej. Samorządowcy czekają na prawne umożliwienie korzystania z tej usługi BIG w zakresie zgłaszania należności również z tytułu opłat lokalnych. Środowisko bardzo dobrze ocenia umożliwienie gminom wpisania do BIG dłużników alimentacyjnych.

Na zlecenie BIG InfoMonitor Instytut badania opinii Homo Homini przeprowadził pod koniec stycznia ogólnopolskie badanie na reprezentatywnej grupie 208 jednostek samorządu terytorialnego (gmin wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich). Celem badania było zweryfikowanie, jak poważnym problemem dla samorządów są dziś zaległe płatności oraz jak radzą one sobie z ich odzyskiwaniem. Sprawdzono także, jakie są oczekiwania gmin dotyczące zwiększenia skuteczności ściągania należności z tytułu opłat lokalnych.

Ośmiu na dziesięciu badanych (80,0%) przyznaje, że gmina ma trudności z egzekucją zaległości z tytułu opłat lokalnych. W tej kategorii niespełna siedmiu na dziesięciu urzędników (68,8%) zgadza się z tym stwierdzeniem w sposób umiarkowany, natomiast w sposób kategoryczny fakt ten potwierdza, więcej niż co dziesiąty respondent (12,0%).

Najpowszechniej znaną formą egzekwowania należności przez gminy jest korzystanie z usług komornika. Blisko dziewięciu na dziesięciu (87,5%) ankietowanych określa egzekucję komorniczą, jako najbardziej znaną metodę odzyskiwania zadłużenia. Nieco mniej badanych wskazuje na bezpośredni kontakt z dłużnikiem (81,3%). Kolejne znane sposoby wpływu na zadłużonego to kontakt listowny (68,8%) i telefoniczny (37,4%). Mniej niż co trzeci badany (31,3%) zetknął się z możliwością wpisania osoby zalegającej z płatnościami do ewidencji dłużników Biura Informacji Gospodarczej.

Wśród urzędników dominuje pozytywna ocena zmian w przepisach, dokonanych 1 października 2008 r. Przepisy te umożliwiają zgłoszenie do rejestrów BIG osób zadłużonych z tytułu zaległości alimentacyjnych. Więcej niż siedmiu na dziesięciu respondentów (73,1%) aprobuje nowe zasady.

Dla zdecydowanej większości respondentów planowane kolejne zmiany w ustawie polegające na umożliwieniu jednostkom samorządu terytorialnego wpisywania do rejestru BIG również dłużników zalegających z tytułu opłat lokalnych, są dobrym rozwiązaniem.

Najpowszechniejsze jest przeświadczenie, że dzięki przekazywaniu danych do BIG poprawi się ściągalność zadłużeń z tytułu opłat mieszkaniowych (72,6%). Blisko jeden na trzech badanych (35,6%) wyraża pogląd, że możliwość wprowadzenia do rejestrów BIG osób zalegających z opłatami lokalnymi pozwoli uchronić gminę przed dłużnikami, natomiast co czwarty zapytany (26,8%) uważa, że taka możliwość poprawi bezpieczeństwo finansowe gminy. Niespełna trzech na dziesięciu urzędników (28%) nie potrafi ocenić nadchodzących zmian.

ledworowski.marcin.01.100x„Odzyskiwanie zaległości płatniczych jest poważnym problemem w większości gmin w Polsce. Sytuacja ta wymaga zmian w ustawodawstwie. Dotychczas ustanowione przepisy w zakresie BIG przyniosły jednostkom samorządu terytorialnego wymierne korzyści. Potwierdzają je zarówno pozytywne opinie przedstawicieli gmin, jak i dane liczbowe – odzyskane kwoty. Dzięki przepisom o wpisywaniu dłużników alimentacyjnych do BIG, tylko, za pośrednictwem BIG InfoMonitor, gminy odzyskały ponad dwieście pięćdziesiąt milionów złotych.

Myślę, że fakt ten wpłynął na opinię przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, według której przepisy umożliwiają rejestrację w BIG dłużników, zalegających z opłatami mieszkaniowymi są dobrym rozwiązaniem, które zwiększy skuteczność w odzyskiwaniu należności za opłaty lokalne.”

Marcin Ledworowski
Wiceprezes Zarządu InfoMonitor BIG