Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o poprawie efektywności działania i bezpieczeństwie

Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej o poprawie efektywności działania i bezpieczeństwie
Fot. pl.wikipedia.org
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 16 czerwca br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Podczas posiedzenia Rady omówiono szereg istotnych kwestii dotyczących otoczenia regulacyjnego sektora oraz warunków jego funkcjonowania, w kontekście podjęcia wspólnych inicjatyw służących umocnieniu i poprawie efektywności działania banków sektora spółdzielczego, również w zakresie niezbędnych zmian poprawiających bezpieczeństwo i funkcjonowanie sektora, czytamy na stronach KZBS.

W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele organów banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej oraz ZBP i KZBS.

Wierzytelności bankowe, zajęcia komornicze

Członkowie Rady podjęli w szczególności temat praktycznych problemów w zakresie zabezpieczania i dochodzenia wierzytelności bankowych, wśród których poruszono kwestie związane z obsługą zajęć komorniczych oraz nadmiernym uprzywilejowaniem pozycji dłużnika względem wierzyciela.

Omówiono m.in. problemy dotyczące przesyłania do banków masowych zajęć rachunków bankowych przez organy egzekucyjne, braku informacji o aktualizacji wysokości zajęcia egzekucyjnego, zakończeniu postępowania egzekucyjnego, w tym uchyleniu czynności egzekucyjnych, nierespektowaniu przez organy egzekucyjne wyznaczonych zbiegów egzekucji.

Poruszono kwestie związane z obsługą zajęć komorniczych oraz nadmiernym uprzywilejowaniem pozycji dłużnika względem wierzyciela

A także trudnościach związanych z identyfikacją środków zwolnionych spod egzekucji, jak również rozliczaniem prowizji za przelewy środków na rzecz organów egzekucyjnych.

Czytaj także: FTBS: pandemia przyniosła ożywienie na rynku bancassurance

Dłużnik a bank

Podkreślono, że od dłuższego czasu coraz bardziej niepokojące są zmiany legislacyjne zwiększające uprzywilejowanie dłużnika względem wierzyciela, skutkujące ograniczeniem możliwości ustanawiania efektywnych zabezpieczeń.

Po dyskusji Członkowie Rady postanowili kontynuować już podjęte działania i współpracę, w tym z samorządem komorniczym, ale również przedstawicielami odpowiednich ministerstw i innych instytucji państwowych, w celu wspólnego rozwiązania omówionych problemów.

Oferta produktowa a konkurencyjność

Innym ważnym tematem podjętym podczas posiedzenia była kwestia ujednoliconej oferty produktowej i usługowej w ramach zrzeszeń, w kontekście przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stanowiska UOKIK przedstawionego w odpowiedzi na zapytanie sektora.

Członkowie Rady dyskutowali przede wszystkim nad możliwymi działaniami zapewniającymi bezpieczeństwo prawne ewentualnego wprowadzenia na rynek takich produktów, a także nad możliwościami ich przygotowania.

Czytaj także: FTBS, technologie w strategiach banków spółdzielczych

Bezpieczeństwo, nowe technologie, FLBS

W ramach działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej, Członkowie Rady zapoznali się z przebiegiem dotychczasowych prac nad wskazaniem najistotniejszych zagadnień regulacyjnych, które winny być wprowadzone w Ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych (…). Uzgodniono dalsze prowadzenie  analiz w świetle zgłaszanych propozycji.

Rada Konsultacyjna omówiła wstępne założenia organizacyjne i programowe najbliższego Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Ponadto, Rada Konsultacyjna dokonała podsumowania tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej wskazując na wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny zrealizowanego przedsięwzięcia oraz omówiła wstępne założenia organizacyjne i programowe najbliższego Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

Regulacje do zmiany

W sprawach różnych Członkowie Rady omawiali również inne obszary regulacyjne wymagające dostosowania w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania sektora, w tym potrzebę rozwiązania podnoszonego od dłuższego czasu problemu nierentowności kredytów preferencyjnych i działań sektora na rzecz poprawy istniejącego stanu rzeczy.

Poruszono także temat wymagań i przebiegu procesu oceny odpowiedniości członków organów banków spółdzielczych.

Czytaj także: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, Bezpieczeństwo w dobie pandemii

Źródło: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych / KZBS