Przychody Polenergii w górę o 39 proc., firma wprowadza nowe usługi

Przychody Polenergii w górę o 39 proc., firma wprowadza nowe usługi
Farma Wiatrowa Rajgród. Źródło: Polenergia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polenergia S.A. przedstawiła łączny rachunek zysków i strat za pierwszy kwartał 2021 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 637 mln PLN, skorygowana EBITDA prawie 76 mln PLN, a skorygowany zysk netto ponad 34 mln PLN.

‒ 76 mln PLN wynik skorygowanej EBITDA w pierwszym kwartale 2021 roku;

‒ 47 proc. skorygowana marża EBITDA w pierwszym kwartale 2021 roku (bez segmentu obrotu);

‒ 32 proc. średnia produktywność farm wiatrowych w pierwszym kwartale 2021 roku;

‒ 173 GWh produkcja energii elektrycznej z farm wiatrowych w pierwszym kwartale 2021 roku;

‒ 1440 MW łączna moc morskich projektów, które otrzymały prawo do kontraktu różnicowego.

Wydarzeniem ostatnich tygodni, które otwiera nowy rozdział w historii Polenergii jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przyznająca projektom MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III o łącznej mocy 1440 MW, prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci.

Przyznane wsparcie oznacza włączenie obu projektów do pierwszej fazy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Na dalszym etapie przyznanie wsparcia będzie podlegać zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Po uzyskaniu stanowiska Komisji, Prezes URE określi w decyzji administracyjnej indywidualną cenę, która będzie podstawą rozliczania ujemnego salda dla każdej ze spółek celowych.

Mamy kompletny, nowoczesny i oparty wyłącznie na własnych zasobach innowacyjny ekosystem rozwiązań, który wychodzi naprzeciw globalnym wyzwaniom i zmieniającym się potrzebom odbiorców

Szacowane nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III wyniosą od 307 do 385 mln PLN, natomiast nakłady na budowę wyniosą od 16,1 do 18,2 mld PLN. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, zawarciu niezbędnych umów i pod warunkiem podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej, prace budowlane mogłyby rozpocząć się na przełomie 2023 i 2024 roku, tak by najpóźniej w 2027 roku pierwszy morski projekt Polenergii realizowany wspólnie z Equinor został oddany do użytku.

Czytaj także: Polityka energetyczna Polski 2040, uwagi Rady Przedsiębiorczości

Farma Wiatrowa Szymankowo i Dębsk

Realizacja projektu Farmy Wiatrowej Szymankowo o mocy 38 MW zbliża się do zakończenia. Wszystkie turbiny zostały zainstalowane i rozpoczęła się ich energetyzacja. Zakończono też prace związane z wykonywaniem dróg, placów montażowych i fundamentów. Przygotowywana jest dokumentacja na potrzeby złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Szacowana roczna produkcja nowej farmy wiatrowej Polenergii wyniesie blisko 120 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu na czystą zieloną energię elektryczną 60 tysięcy gospodarstw domowych. Pozwoli to uniknąć emisji nawet 104 tysięcy ton szkodliwych gazów cieplarnianych rocznie.

Budowa FW Dębsk o mocy 121 MW ‒ największej lądowej farmy wiatrowej w historii Polenergii, przebiega zgodnie z planem. Realizowane są prace budowalne w zakresie konstrukcyjnym i elektrycznym.

Trzy nowe projekty fotowoltaiczne

Grupa pozyskała finansowanie trzech projektów fotowoltaicznych o mocy około 28 MWp na łączną kwotę 61 mln PLN. Budowa FF Sulechów II, FF Sulechów III oraz FF Buk potrwa 12 miesięcy, a po ich zakończeniu łączna moc segmentu fotowoltaiki Polenergii wzrośnie aż o 350 proc.

Z kolei Polenergia Obrót od kwietnia tego roku jest wykonawcą usługi Interwencyjnej Redukcji Poboru na potrzeby Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Ta nowa na rynku usługa pozwala operatorowi systemu przesyłowego zrównoważyć bilans mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – szczególnie w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Interwencyjna Redukcja Poboru polega na dobrowolnym i czasowym zmniejszeniu poboru mocy przez aktywnych odbiorców energii elektrycznej na polecenie PSE w zamian za wynagrodzenie. Realizacja tej usługi obok już realizowanych usług systemowych odbudowy KSE potwierdza, że Polenergia jest kluczowym uczestnikiem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wspierającym jego bezpieczeństwo.

Strategia wodorowa

Grupa aktywnie angażuje się w realizację rządowej strategii wodorowej. Jest sygnatariuszem podpisanego dzisiaj w Rzeszowie „Listu Intencyjnego na rzecz stworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej”, która dzięki współpracy licznych interesariuszy będzie nowoczesnym ekosystemem umożliwiającym integrację poszczególnych sektorów gospodarki w celu optymalizacji procesów i kosztów.

Pozwoli też zbudować łańcuch wartości gospodarki wodorowej, w tym jego produkcji, przesyłu, transportu, magazynowania i zastosowania wodoru w energetyce, transporcie oraz w przemyśle.

‒ Konsekwentnie realizujemy strategię Polenergii, która już przynosi efekty i podnosi wartość całej Grupy. Nasze aktywne działania wiążą się nie tylko z rozwojem w wymiarze ekonomicznym, ale także z odpowiedzialnością społeczną za obecne i przyszłe pokolenia. Nadają realny kształt znaczeniu pojęcia Nowa Energetyka.

Grupa aktywnie angażuje się w realizację rządowej strategii wodorowej. Jest sygnatariuszem podpisanego dzisiaj w Rzeszowie „Listu Intencyjnego na rzecz stworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej”

Jesteśmy pierwszym podmiotem polskiego sektora energetycznego, który już dziś dostarcza klientom „energię z przyszłości” w wyjątkowym standardzie Energia 2051. Mamy kompletny, nowoczesny i oparty wyłącznie na własnych zasobach innowacyjny ekosystem rozwiązań, który wychodzi naprzeciw globalnym wyzwaniom i zmieniającym się potrzebom odbiorców – podkreśla dr Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Czytaj także: Czysta energia z Bałtyku dla ponad 2 milionów polskich gospodarstw domowych

Wyniki finansowe

Analizując wyniki Polenergii po pierwszym kwartale 2021 roku widać wyraźnie, że Grupa wykazuje wciąż silną odporność na niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne wywoływane przez epidemię COVID-19, i to mimo iż, segment dystrybucji odnotował w pierwszym kwartale spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 16 proc. Wysokie wyniki finansowe wypracowane w pierwszym kwartale 2021 roku, wskazują, że ponowne częściowe zamrożenie polskiej gospodarki nie wpłynęło w aż tak istotny sposób na funkcjonowanie spółek Grupy.

Osiągnięty w pierwszym kwartale wynik na poziomie 636,9 mln PLN jest o 177,9 mln PLN lepszy od uzyskanego w ubiegłym roku

Ponadto segment energetyki wiatrowej pozostaje w tym i w przyszłym roku w dużej mierze odporny na bieżącą zmienność cen energii elektrycznej z uwagi na fakt, iż dla większej części portfela ceny sprzedaży energii oraz zielonych certyfikatów zostały zabezpieczone na rynku terminowym. Dodatkowo poziom zabezpieczenia przed ryzykiem wzrostu stopu procentowej został zwiększony do 75 proc. wartości łącznego zadłużenia.

Początek 2021 roku stał pod znakiem znacznego wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Polenergia. Osiągnięty w pierwszym kwartale wynik na poziomie 636,9 mln PLN jest o 177,9 mln PLN lepszy od uzyskanego w ubiegłym roku. To efekt wyższych o 207,9 mln PLN przychodów segmentu obrotu i sprzedaży, który został częściowo skompensowany niższymi o 26,6 mln PLN przychodami w segmencie lądowych farm wiatrowych oraz segmencie gazu i czystych paliw.

Spadek wyniku segmentu lądowych farm wiatrowych jest głównie konsekwencją niższej wietrzności w tym okresie, a co za tym idzie niższego wolumenu produkcji oraz nieznacznie wyższych kosztów operacyjnych farm wiatrowych. Trzeba jednak pamiętać, że produktywność farm wiatrowych Polenergii w pierwszym kwartale 2020 roku stała na rekordowym poziomie 49 proc., a w przypadku Farmy Wiatrowej Mycielin sięgała aż 60 proc.

Skorygowany wynik EBITDA od stycznia do marca tego roku wyniósł 75,7 mln PLN i był niższy o 18,4 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Segment lądowych farm wiatrowych zanotował niższy o 31,5 mln PLN wynik EBITDA, co głównie wynikało z niższej wietrzności. Segment gazu i czystych paliw zanotował natomiast wzrost o 10,6 mln PLN w porównaniu do wyniku z roku ubiegłego, głównie w efekcie wyższej marży na sprzedaży energii elektrycznej oraz przychodów z rynku mocy.

 Dodatkowo EBITDA segmentu obrotu i sprzedaży była wyższa o 3,2 mln PLN dzięki lepszemu wynikowi na aktywach wytwórczych Grupy i częściowemu wdrożeniu nowej Strategii. Skorygowany zysk netto okazał się niższy o 16,8 mln PLN w porównaniu z ubiegłym rokiem i wyniósł 34,3 mln PLN. Skorygowana marża EBITDA, z wyłączeniem segmentu obrotu i sprzedaży wyniosła 47,3 proc. i była o 4,4 p.p. niższa od rozpoznanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Czytaj także: U progu zielonej rewolucji: jakie perspektywy ma przed sobą sektor OZE w Polsce? Raport Banku Pekao

Źródło: Polenergia