Przeciwdziałanie skutkom COVID-19: jest projekt wspierający rozwój mieszkalnictwa

Przeciwdziałanie skutkom COVID-19: jest projekt wspierający rozwój mieszkalnictwa
Fot. stock.adobe.com/Frank Wagner
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Projekt został opracowany w Ministerstwie Rozwoju i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.
Proponowane instrumenty dotyczą wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych #koronawirus #COVID19

Projekt ustawy przewiduje nowelizację 13 ustaw, w tym m.in. ustaw przyjętych w ramach tzw. Tarcz Antykryzysowych. Zgodnie z uzasadnieniem, przedłożony projekt ustawy wchodzi w zakres pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Proponowane instrumenty dotyczą wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa czynszowego, jak również kierowanych bezpośrednio do gospodarstw domowych form finansowego wsparcia w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Projekt ustawy przewiduje m.in. dodanie do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przepisów przewidujących, że osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wysokość dopłaty określa się w decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, przyznającej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę. Przepisy określają również warunki uzyskania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę oraz dodatkowe dokumenty, jakie osoba ubiegająca się o dodatek powiększony o dopłatę będzie musiała dołączyć do wniosku. Wypłata dopłaty do dodatku mieszkaniowego stanowić będzie zadanie związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Czytaj także: Nowy pakiet mieszkaniowy: będą dopłaty do czynszów dla dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa, nawet 1500 zł miesięcznie >>>

Wyłączenie spod egzekucji administracyjnej dodatków mieszkaniowych

Przewiduje się wyłączenie spod egzekucji administracyjnej dodatków mieszkaniowych wypłaconych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Na podstawie ustawy zostanie utworzony Fundusz Rozwoju Społecznego Budownictwa Czynszowego. Celem Funduszu ma być zabezpieczenie środków finansowych, które będą przeznaczone wyłącznie na tworzenie przez Krajowy Zasób Nieruchomości towarzystw budownictwa społecznego lub obejmowanie udziałów w towarzystwach budownictwa społecznego.

Zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Wprowadza się zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, m.in. 1) wprowadzenie nowych zasad, na jakich będą mogły zostać rozliczone środki zaangażowane przez najemcę w budowę mieszkania, innych niż opuszczenie mieszkania lub zakup mieszkania przez lokatora – formuła częściowych „wakacji czynszowych”, 2) uchylenie bezwzględnego zakazu wyodrębniania na własność/zbywania lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach preferencyjnych kredytów udzielanych w aktualnym programie SBC, 3) wprowadzenie możliwości uzyskania prawa własności mieszkania w oparciu o umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności uwzględniającą rozliczenie partycypacji, 4) doprecyzowanie możliwości wynajmu mieszkań w TBS wybudowanych przy wykorzystaniu preferencyjnych kredytów BGK (programy SBC i b. KFM) podmiotom innym niż osoby fizyczne.

Wsparcie gmin w budowie dostępnych mieszkań czynszowych

Projekt zakłada wsparcie gmin w budowie dostępnych mieszkań czynszowych, w tym komunalnych, m.in. 1) modyfikacje zasad udzielania wsparcia w formie grantu, jak również zmiana okresu, w jakim następowało będzie przekazywanie gminom bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat w przypadku dofinansowania partycypacji JST w kosztach budowy mieszkań czynszowych, 2) rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy o modernizację i remonty istniejącego zasobu mieszkaniowego, który ze względu na zły stan techniczny nie może być wykorzystywany, 3) złagodzenie przepisów dotyczących utrzymania zasobu utworzonego przy udziale finansowego wsparcia, 4) wprowadzenia możliwości dofinansowania przedsięwzięć rozpoczętych i niezakończonych, 5) zwiększenia intensywności wsparcia samorządów gminnych realizujących przedsięwzięcia w ramach programu BSK.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Przewiduje się, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projektowany art. 27 określa szczegółowe zasady wejścia w życie niektórych przepisów. 

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP