Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: nowelizacja ustawy wprowadza zbyt restrykcyjne kary?

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: nowelizacja ustawy wprowadza zbyt restrykcyjne kary?
AML Fot. stock.adobe.com/santiago silver
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
5 lipca 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nr z wykazu UC159). W dniu 18 lipca 2019 r. Związek Banków Polskich wystosował do Ministerstwa Finansów pismo z uwagami sektora bankowego do projektu nowelizacji.

Związek Banków Polskich wystosował do @MF_GOV_PL pismo z uwagami sektora bankowego do projektu nowelizacji #ZBP #AML

Uwagi sprowadzają się głównie do wprowadzenia w nowelizacji zbyt restrykcyjnych kar dla pracowników wykonawczych instytucji obowiązanych – kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w art. 8 ustawy nowelizującej oraz problematyka związana z wątpliwościami interpretacyjnymi odnoszącymi się do sformułowania „grupy”, w zakresie otwarcia katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład „grupy”.

Czytaj także: AML: nowe państwa na liście podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy >>>

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy AML?

Nowelizacja ustawy AML zawiera zmiany w zakresie m.in.:

  • otwarcia katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład grupy;
  • zwolnienia określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom poprzez rozszerzenie ich katalogu o podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
  • wprowadzenia obowiązku spełniania kryteriów kompetencji i reputacji przez beneficjentów rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w tych podmiotach oraz wprowadzenie sankcji za niedopełnienie tego obowiązku;

  • dodania przepisów zapobiegających sytuacjom, w których osoby będące beneficjentami rzeczywistymi podmiotów wykonujących działalność wymienioną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. d dyrektywy 2015/849, a także osoby zajmujące kierownicze stanowiska w takich podmiotach, były osobami karanymi;
  • rozszerzenia katalogu podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które również może być nakładana kara pieniężna;
  • likwidacji luki, polegającej na nieuwzględnieniu w dotychczas obowiązującej ustawie organu uprawnionego do nałożenia kary administracyjnej na instytucje obowiązane skontrolowane na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. c-e oraz pkt 2 i 3 ustawy.

Projekt ustawy zakłada jej wejście w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP