Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19: będą zmiany w specustawie i Prawie bankowym

Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19: będą zmiany w specustawie i Prawie bankowym
Fot. stock.adobe.com/Valery Evlakhov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
14 sierpnia 2020 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Główne zmiany dotyczą dotychczasowej specustawy i obejmują zarówno rozwinięcie istniejących już w niej rozwiązań, jak i wdrożenie nowych instrumentów pomocowych #koronawirus #COVID19 #specustawa #PrawoBankowe

Tego samego dnia projekt ustawy został skierowany do I. czytania w Komisji Finansów Publicznych, a następnie do II. i III. czytania na posiedzeniu Sejmu. W konsekwencji również w tym samym dniu Sejm przyjął ustawę, która została następnie przekazana do Senatu. W dniu 17 sierpnia 2020 r. ustawa została rozpatrzona przez senacką Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Cel projektowanych rozwiązań

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy ma ona na celu wzmocnienie pomocy skierowanej do przedstawicieli zawodów branżowych (tj. artystów, twórców, organizatorów turystyki, agentów turystycznych, pilotów i przewodników), przewidzianej na gruncie dotychczasowych przepisów ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). Ponadto na gruncie uzasadnienia projektu ustawy zauważa się, iż środki zapobiegawcze podejmowane w celu zahamowania rozprzestrzeniania się COVID-19 wpłynęły także na zachowania konsumentów, m.in. w branży związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów. Liczba zleceń w tym obszarze uległa drastycznemu zmniejszeniu, powodując problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw oraz z wywiązywaniem się ze zobowiązań publicznoprawnych. W konsekwencji za konieczne uznano opracowanie pakietu osłonowego dla firm, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności. Ustawa ma więc na celu uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców oraz osoby fizyczne wykonujące zawody z branży turystycznej i estradowej.

Czytaj także: Projekt nowelizacji prawa bankowego już po konsultacjach, uwzględniono część uwag ZBP >>>

Główne zmiany dotyczą dotychczasowej specustawy

Główne zmiany dotyczą dotychczasowej specustawy i obejmują zarówno rozwinięcie istniejących już w niej rozwiązań, jak i wdrożenie nowych instrumentów pomocowych. W tym zakresie przepisy ustawy mają wprowadzić m.in. mechanizm, zgodnie z którym w   przypadku, o którym mowa w dotychczasowym art. 15k ust. 1 specustawy (tj. odstąpienia od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązania przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy – które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2) organizator turystyki może ubiegać się o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych przez tego podróżnego na rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej (na zasadach i w trybie określonym we wprowadzanym art. 15ka ust. 2-36). Wniosek o udzielenie powyższej wypłaty organizator turystyki będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego UFG.

Zmiany w ustawie Prawo bankowe

Ponadto należy zwrócić uwagę na przewidziane przez ustawę zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (nowy art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. zc) oraz ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (nowy art. 12 ust. 1 pkt 7). W odniesieniu do Prawa bankowego wprowadzane przepisy regulują udzielanie UFG informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do wykonywania przez UFG zadań związanych z dokonywaniem wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów lub Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa odpowiednio we wprowadzanych  art. 15ka i art. 15kc specustawy. Analogicznie, w przypadku ustawy o usługach płatniczych nowe przepisy stwierdzają, iż nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową UFG w zakresie niezbędnym do wykonywania przez UFG zadań związanych z dokonywaniem wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów lub Turystycznego Funduszu Pomocowego, o których mowa w  art. 15ka i art. 15kc specustawy.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Z kilkoma wyjątkami, ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP