Program „Uczenie się przez całe życie”. Comenius Partnerskie Projekty REGIO

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

spotkanie.04.250x167Związek Powiatów Polskich zaprasza do kontaktu w celu odbycia konsultacji dotyczących składania i realizacji projektów REGIO. Termin składania wniosków w akcji Partnerskie Projekty REGIO upływa 21 lutego 2013 roku.

Cele akcji

Celem akcji Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Realizacja projektów w ramach akcji Comenius Regio pomaga lokalnym władzom oświatowym rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę dotyczącą edukacji szkolnej. Dzięki współpracy ze szkołami, przedszkolami oraz innymi partnerami w regionie, mogacymi wesprzeć realizację projektu, oraz współpracy międzynarodowej można osiągać znakomite rezultaty.

Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Dla kogo Regio?

W Comenius Regio mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa, a także kuratoria oświaty we współpracy z co najmniej jedną szkołą / przedszkolem uprawnionymi do udziału w programie oraz co najmniej jedną instytucją / organizacją działającą w danym regionie w obszarze edukacji (np.: kluby młodzieżowe, sportowe, stowarzyszenia rodziców, lokalne placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea, uczelnie wyższe).

Partnerstwo składa się z dwóch konsorcjów (zawierających jednostkę samorządu terytorialnego lub kuratorium oświaty, szkołę/przedszkole i inną organizację) z dwóch krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”, w tym jeden z krajów musi być członkiem Unii Europejskiej.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składa jednostka samorządu terytorialnego lub kuratorium oświaty, których pracownik pełni rolę koordynatora projektu w regionie. Instytucje te ponoszą odpowiedzialność za merytoryczną oraz finansową stronę projektu.

Uczniowie nie biorą udziału w mobilnościach, nie są też bezpośrednimi realizatorami projektu. Uczniowie są pośrednimi beneficjentami projektu.

Tematyka projektu

Tematyka projektów Comenius Regio może dotyczyć dowolnego tematu związanego z edukacją szkolną, istotnego dla obu współpracujących w ramach projektu regionów, np. zarządzania szkołą, współpracy szkół z partnerami lokalnymi, redukowania przedwczesnego porzucania nauki, przedsiębiorczości, integracji uczniów rodziców migrujących.

Formy aktywności podczas realizacji projektu

 • spotkania robocze wszystkich partnerów w projekcie
 • wymiany pracowników zaangażowanych w edukację szkolną
 • badania, studia przypadków
 • job shadowing
 • wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk
 • peer learning
 • konferencje, seminaria, warsztaty
 • kampanie informacyjne
 • publikacja i upowszechnianie materiałów
 • językowe przygotowanie personelu uczestniczącego w projekcie
 • autoewaluacja
 • upowszechnianie rezultatów projektu

Budżet projektów Comenius Regio

Budżet projektów Comenius Regio konstruowany jest w oparciu o ryczałtową kwotę przeznaczoną na pokrycie kosztów mobilności (wyjazdów zagranicznych) w wysokości zależnej od liczby planowanych wyjazdów oraz odległości dzielącej współpracujące regiony oraz kwotę obliczaną w oparciu o realne wydatki z przeznaczeniem na pozostałe działania w projekcie w maksymalnej wysokości 25.000 euro.

W projektach Comenius Regio wymagany jest wkład własny w wysokości conajmniej 25 proc. wartości pozostałych kosztów projektu (poza kosztem mobilności). Wkład własny może być wniesiony w postaci pracy personelu instytucji partnerskich realizujących projekt lub w postaci środków finansowych.

Czas realizacji projektów Comenius Regio

Czas realizacji projektów Comenius Regio wynosi 2 lata, w edycji 2012 jest to sierpień 2012 – lipiec 2014

Finansowanie projektu Comenius Regio
Wypłata przyznanego dofinansowania odbywa się w dwóch ratach – pierwsza rata stanowi 80 proc. wartości dofinansowania i wypłacana jest po podpisaniu umowy na realizację projektu, druga rata wypłacana jest po zakończeniu realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego składanego przez beneficjenta, a stanowi 20 proc. wartości dofinansowania, jeżeli wynika to z rozliczenia.

W celu odbycia konsultacji należy skontaktować się z:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie”
Ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Agnieszka Fijałkowska
tel.: 022 46-31-210
mail: agnieszka.fijalkowska@frse.org.pl

Źródło: www.comenius.org.pl