Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijne płatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.12.foto.042.200x.jpgRATY ZAMIAST KREDYTU

Agencja Nieruchomości Rolnych zachęca rolników do zakupu gruntów z płatnością w rocznych ratach. Zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami, jeśli nabywca chce skorzystać z tej możliwości, wówczas wpłaca 20 proc. wartości nieruchomości przed podpisaniem umowy, a reszta należności zostanie mu rozłożona na 15 lat. Pod koniec roku rolnicy nie uzyskają już preferencyjnych kredytów na zakup ziemi, ponieważ ARiMR skończyły się limity dopłat. Komisja Europejska zezwoliła na udzielanie takich kredytów tylko do końca 2013 r.

BIZNES ZA MIASTEM

7,3 tys. wniosków złożyli rolnicy do ARiMR o wsparcie na utworzenie działalności pozarolniczej, chcą zdobyć 768 mln zł, podczas gdy agencja ma na ten cel 365 mln zł. Na budowę biogazowni można otrzymać do 500 tys. zł, na inne projekty do 100 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych). Złożono 100 wniosków o dopłatę do budowy biogazowni (41 mln zł). Agencja wspiera 400 różnych działalności, m.in. handel, rzemiosło, roboty budowlane, turystykę, usługi transportowe, magazynowanie, przetwórstwo, a nawet prowadzenie przedszkola. Od 2008 r. wpłynęło 16,7 tys. wniosków, na kwotę 1,4 mld zł. Obecnie obowiązuje już nowy system ustalania kolejności wypłaty środków – ranking. Najszybciej dostają pieniądze rolnicy z małych gospodarstw i biednych gmin, a także ci, którzy nie korzystali dotychczas z unijnych grantów. Agencja podpisała 9,6 tys. umów na kwotę 834,3 mln zł.

DOPŁATY NA KONTACH

Wnioski o dopłaty za 2011 r. złożyło 1 mln 282 tys. rolników, o 93 tys. mniej niż rok wcześniej. ARiMR wypłaci z tego tytułu 14,3 mld zł. Droższe euro powoduje, że dopłaty są wyższe, podstawowa wyniesie 710 zł do hektara (562 zł w 2010 r.), producent zbóż dostanie 985 zł/ha (890 zł), plantator buraków cukrowych 56 zł/tonę, a hodowca 411 zł za krowę. Ministerstwo Rolnictwa chce wprowadzić od 2012 r. zmiany w systemie wsparcia, m.in. dopłaty do tytoniu w łącznej kwocie 29 mln euro rocznie. Od 2014 r. rząd dopuszcza możliwość opodatkowania dopłat bezpośrednich, jednak według części ekspertów będzie to niezgodne z unijnym prawem. Kwestię tę reguluje rozporządzenie Rady UE z 2009 r., z którego wynika, że płatności pomocowe powinny być wypłacane w pełnej wysokości.

ROLNICY ZAŁOŻĄ KSIĘGI

Komisja Europejska przygotowuje przepisy, które nakładają obowiązek prowadzenia rachunkowości przez wszystkich korzystających z dopłat bezpośrednich. Od 2013 r. również ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijne płatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

WIELKA UCIECZKA

Ponad 91 proc. obszaru Unii Europejskiej to tereny wiejskie, które zamieszkuje 56 proc. obywateli Wspólnoty. Na wsi mieszka 40 proc. Polaków, ale tylko 12 proc. żyje z rolnictwa. Według GUS w 2010 r. wysokość przeciętnego dochodu z pracy w gospodarstwach rolniczych z 1 ha przeliczeniowego wyniosła 2278 zł, tj. 189,8 zł miesięcznie. Dochód ten jest wyższy niż w 2009 r., gdy wynosił 1908 zł (159 zł na miesiąc). Z badania PENTOR wynika, że co trzeci rolnik, oprócz prowadzenia gospodarstwa, podejmuje pracę najemną. Niemal co czwarty jako główne źródło dochodu wskazuje rentę bądź emeryturę, które stanowią już trzecią część dochodu gospodarstw. Najwięcej osób z rolnictwa utrzymuje się na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce, na Warmii i Mazurach oraz w Łódzkiem.

MANNA Z… BRUKSELI

Jak dowiedziała się PAP, prawie 27,5 tys. osób, najwięcej spośród państw UE, będzie mogło skorzystać w Polsce z dodatkowych dopłat UE dla młodych rolników. Według propozycji Komisji Europejskiej przez pięć lat we wszystkich krajach członkowskich mieliby oni dostawać dodatkowo 25 proc. średniej bezpośredniej dopłaty do hektara pomnożoną przez wielkość ich gospodarstwa. Obliczono, że w Polsce wysokość dopłat dla jednego rolnika wyniesie 414 euro. O dodatkowe dopłaty będą mogli się ubiegać rolnicy z gospodarstwa poniżej 25 ha w krajach, gdzie tyle wynosi średnia wielkość gospodarstw. W państwach, w których średnia jest większa, warunkiem otrzymania dopłaty będzie posiadanie przynajmniej areału 25 ha, ale nie więcej niż przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego w tym kraju. KE podkreśla, że wspieranie młodych rolników jest konieczne, gdyż tylko 7 proc. rolników ma mniej niż 40 lat, a dwie trzecie ponad 55 lat.

SAMOLOT Z FUNDUSZAMI

W raporcie przegotowanym dla Business Centre Club, ekspert ds. funduszy unijnych dr Jerzy Kwieciński ocenia, że przy obecnym tempie realizacji programów pomocowych UE jak w ostatnich dwóch latach kontraktacja środków zakończyłaby się w 2013 r., a ich wydatkowanie na koniec 2018 r. Powinniśmy więc podpisywać umowy o wartości ok. 5 mld zł miesięcznie i w takim samym tempie te pieniądze wydawać, aby obecna i przyszła perspektywa budżetowa nie zazębiły się. Oznacza to konieczność dwukrotnie szybszego tempa absorpcji środków UE. Jak stwierdza dr J. Kwieciński, samolot z funduszami europejskimi nie osiągnął jeszcze maksymalnego pułapu, ani nie nabrał właściwej prędkości. W tej sytuacji może nie dolecieć do celu.

DZIERŻAWCA NA CENZUROWANYM

W wyniku nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych odzyska 30 proc. dzierżawionych gruntów, które następnie będzie mogła sprzedawać ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijne płatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.10.foto.043.b.200xDOPŁATY BEZPOŚREDNIE

Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro według którego będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2011 r. Kurs ten wynosi 4,4050 zł za euro (3,9847 zł za euro w 2010 r.). Łączna kwota dopłat wynosi ponad 3,3 mld euro, tj. 14,5 mld zł (80 proc. z Brukseli, 20 proc. z budżetu krajowego). Na konta rolników trafi więc o ponad 1,5 mld zł więcej niż rok temu. Jednolita płatność obszarowa (JPO) to 710,26 zł/ha. ARiMR rozpocznie wypłatę płatności bezpośrednich od 1 grudnia 2011 r.

DWIE KOPERTY

Projekt unijnego budżetu na lata 2014-2020 zakłada 972,2 mld euro w płatnościach (wobec 925,6 mld euro na lata 2007-2013) i 1025 mld euro w zobowiązaniach (wobec 975,8 mld euro na lata 2007-2013). Business Centre Club wyliczył, że nowy budżet jest o około 5 proc. większy nominalnie i 2,5 proc. realnie niż w perspektywie finansowej 2007-2013. Koperta finansowa na wspólną politykę rolną zmniejszy się z 413 do 383 mld euro, w tym 282 mld euro pozostanie na płatności bezpośrednie. Niższe będą różnice w dopłatach obszarowych dla krajów bogatszych i biedniejszych, płatności dla polskich rolników wzrosną ze 196 euro na hektar w 2013 r. do 224 euro na hektar w 2020 r. Koperta na politykę spójności zwiększy się z 68 do 80 mld euro. Polska pozostanie jednak największym beneficjentem polityki spójności, prawie 1/5 tych funduszy jest kierowana do naszego kraju.

WYŻSZE ZALICZKI

ARiMR informuje, że istnieje możliwość otrzymania zaliczki w wysokości do 50 proc. przyznanej kwoty pomocy w ramach działań PROW 2007-2013 m.in. na modernizację gospodarstw rolnych; przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Według danych MRiRW z 93 instytucji finansowych, które znalazły się na liście gwarantów wypłat zaliczkowych, aż 53 to banki spółdzielcze.

BUDUJ SIĘ, KTO MOŻE, UE POMOŻE!

Po raz drugi w tym roku pula środków na pomoc z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” została zwiększona, tym razem o 154,2 mln euro, tj. o ponad 640 mln zł. Pierwszy raz limit środków powiększono o 70 mln euro w sierpniu. To oznacza, że do podziału jest łącznie 8,62 mld zł, a wsparcie otrzyma o 7,8 tys. rolników więcej, niż zakładano. W województwach: podkarpackim, lubuskim, opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim beneficjantami zostaną wszyscy, których wnioski złożone ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijne płatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.07-08.foto.050.a.100xRAPORT DESSA: "KTO MA, TEMU BĘDZIE DANE"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skrytykowało opublikowany w Brukseli raport Dessa, który wyznacza kierunki wspólnej polityki rolnej UE do 2020 r. Minister Marek Sawicki uważa, że wzmocnienie podstawowego I filara WPR (środki na płatności bezpośrednie) może spowodować zakłócenie konkurencyjności między krajami UE. Z raportu Dessa wynika, że oddzielenie wysokości dotacji od skali produkcji sprawdziło się, zaś tylko na obszarach górskich, należy łączyć wielkość hodowli z premiami finansowymi. Każdy beneficjent płatności musiałby przeprowadzić przynajmniej dwa obszarowe programy ochrony środowiska, aby uzyskać pełną premię. Niekorzystne warunki gospodarowania powinny być natomiast rekompensowane z II filara WPR.

Wiadomo już, że dopłaty do gruntów nie będą takie same we wszystkich krajach członkowskich UE. Uwzględniając wsparcie z II filara (PROW), którego Polska jest największym beneficjentem, unijne środki rolne na hektar wynoszą u nas 320 euro, we Francji – 350 euro, w Niemczech – 421 euro.

KOMISARZE SĄ HOJNI

Komisja Europejska proponuje zwiększenie do 971 mld euro, tj. o 5 proc., unijnego budżetu na lata 2014-2020. Do Polski może trafić nawet 80 mld euro, czyli o 11 mld euro więcej niż w poprzedniej perspektywie budżetowej. Priorytet ma uzyskać polityka spójności, na którą zarezerwowano 376 mld euro. Prawdopodobnie zamrożone zostaną wydatki na wspólną politykę rolną, lecz płatności bezpośrednie dla polskich rolników wzrosną o około 50 euro z hektara, zbliżając się w 2020 r. do średniej unijnej.

KOPERTA KRAJOWA

Rząd zaplanował, że w 2012 r. wyda z budżetu państwa na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo ponad 49 mld zł. Najwięcej zarezerwowano na współfinansowanie funduszy unijnych i na KRUS. Z przyjętego przez Radę Ministrów projektu budżetu wynika, że na rolnictwo i rybołówstwo przeznaczono 39,1 mld zł, z czego ponad 22,3 mld zł pochłonie krajowy wkład do programów unijnych, a 15,9 mld zł dotacja do KRUS. Za to aż o 1,5 mld zł mniejsze będą wydatki na dopłaty bezpośrednie wypłacane w ramach wspólnej polityki rolnej. Minister rolnictwa uspokaja, że nie oznacza to, iż o tyle globalnie spadną dopłaty dla rolników. Ogółem wydatki budżetu na realizację WPR przekroczą w 2012 r. 10 mld zł

PROW: LOKOMOTYWA BLISKO STACJI

Transfer na konta bankowe rolników blisko 23,5 mld zł wsparcia z PROW 2007-2013 – jak wyliczyła ARiMR – stawia nas bezapelacyjnie na pozycji lidera Unii Europejskiej. W Niemczech, które są na drugim miejscu (w przeliczeniu na złotówki) wypłacono o ok. 2,8 mld zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 4 mld zł. Obecnie z PROW, którego całkowity budżet wynosi ok. 70 mld zł, już ponad 85 proc. środków zostało zagospodarowanych. W 2010 r. agencja przekazała beneficjentom rekordową kwotę 8,2 mld zł.

AGROBIZNES: KŁOS NA WAGĘ ZŁOTA

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych szacuje, że w grudniu 2011 r. cena pszenicy konsumpcyjnej może osiągnąć poziom 1400 zł za tonę. Powodem zwyżki są przewidywane słabe zbiory na świecie i niski stan zapasów ziarna. Według rachunków symulacyjnych, cena pszenicy w okresie żniw może być o ok. 20 proc. niższa (1100 zł/t). International Grain Council przewiduje, że globalne zapasy zbóż spadną ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijne płatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

SZTUKA REWITALIZACJI

Rewitalizacja (łac. re+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) to działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym zmieniają one swoją funkcję. W ramach programu "Odnowa i rozwój wsi" możliwe jest uzyskanie refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych na budowę, remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno−kulturalne (świetlic, domów kultury, placów zabaw), na przedsięwzięcia związane z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów. Warunkiem uzyskania dotacji jest niekomercyjny charakter projektu.

Do 2013 r. na program odnowy wsi i zachowania dziedzictwa kulturowego otrzymamy 589,6 mln euro. To pięć razy tyle niż w poprzedniej edycji programu, gdy z unijnych dotacji skorzystało ponad 2 tys. gmin. Nowością jest to, że o dofinansowanie oprócz samorządów mogą ubiegać się instytucje kulturalne (podlegające JST), kościół i związki wyznaniowe, a także organizacje pozarządowe. Pomoc wynosi do 500 tys. zł na realizację operacji w jednej miejscowości (co najmniej 25 tys. zł na jeden projekt).

MŁODY IDZIE PO SWOJE

W 2011 r. ARiMR przeznaczy 500 mln zł na dotacje dla młodych rolników. W ramach zakończonego w czerwcu br. naboru wniosków do działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” bezzwrotna premia wynosi 75 tys. zł. Z pomocy może skorzystać ponad 6,5 tys. gospodarstw, których areał jest co najmniej równy średniej krajowej i nie większy niż 300 ha. W części województw (lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim), spełnienie tego warunku zostało rozłożone w czasie. Najpierw w ciągu 180 dni od decyzji o przyznaniu pomocy gospodarstwo musi osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej, a następnie w ciągu trzech lat wielkość średniej krajowej. Dotychczas z PROW 2007-2013 została przyznana pomoc dla 16,2 tys. młodych rolników. Na premie dla nich przewidziano w programie ponad 1,5 mld zł.

FARMERZY W POCZEKALNI

Z danych IERiGŻ wynika, że polskie rolnictwo posiada niespełna 5 proc. środków kapitałowych będących w dyspozycji farmerów UE-25, a 69 proc. gospodarstw rolnych znajduje się w grupie podmiotów o tzw. granicznej wielkości ekonomicznej – 2 esu (2400 euro standardowej nadwyżki bezpośredniej). Średnia wielkość ekonomiczna przeciętnego gospodarstwa jest siedmiokrotnie niższa niż w UE-15. W niektórych krajach Unii Europejskiej rolnictwo zostało zdominowane przez drobne farmy (np. Portugalia – 56 proc., Wielka Brytania – 43 proc.), ale jednocześnie funkcjonuje tam stosunkowo duża grupa gospodarstw o produkcji 100 i więcej ESU. W Polsce nie ma de facto producentów o tak dużej sile ekonomicznej, gdyż ich udział wynosi 0,2 proc.

SANKCJE ZA BŁĘDY

W systemie dopłat obszarowych każda stwierdzona niezgodność z normami wynikająca z zaniedbania rolnika obniża o 3 proc. kwotę płatności. Jednakże kontroler z ARiMR może ją obniżyć do 1 proc. lub zwiększyć do 5 proc. Jeśli rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, płatność pomniejszona zostanie o 20 proc., jednakże agencja może wydać decyzję o pomniejszeniu dopłat do 15 proc. W przypadku gdy takie samo naruszenie zostanie wykryte u rolnika w kolejnych dwóch latach, procent sankcji ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI