Prezydent podpisał ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Prezydent podpisał ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał ustawę o kasach zapomogowo-pożyczkowych, której celem jest stworzenie właściwych ram prawnych dla ich funkcjonowania, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa wprowadza zmiany do szeregu innych regulacji, w tym m.in. do Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z o związkach zawodowych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także ustawy prawo bankowe.

„Przepisy zawarte w przedłożonej ustawie z znacznym stopniu stanowią powtórzenie przepisów obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. poz. 502)” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych: co nowego?

W ustawie uregulowano:

– cel działania kas zapomogowo-pożyczkowych oraz zasady sprawowania kontroli nad tymi kasami,

– formy, w jakich pracodawca świadczy pomoc KZP,

– zasady tworzenia kas, ich status prawny oraz prawa i obowiązki ich członków,

– treść statutu kas, organy kas oraz zasady podejmowania uchwał przez te organy,

– zasady gospodarki finansowej kas, w tym zasady tworzenia funduszy składających się na KZP, zasady udzielania pożyczek i zapomóg ze środków kas, zasady prowadzenia rachunków płatniczych KZP i postępowania z zadłużeniem tych jednostek, a także zasady przetwarzania danych osobowych przez KZP,

– procedurę likwidacji kas oraz zasady prowadzenia rachunkowości KZP,

– sankcję karną za uniemożliwienie podjęcia uchwały o likwidacji KZP w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub w razie zmniejszenia liczby członków kasy poniżej dziesięciu.

Wyłączeniu spod egzekucji zapomóg

Zmiany w ustawie Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji polegają na wyłączeniu spod egzekucji zapomóg udzielanych na podstawie ustawy, podano także.

Istotą zmiany w ustawie o związkach zawodowych jest modyfikacja definicji legalnej pracodawcy. Celem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jest rozszerzenie katalogu zwolnień podmiotowych o kasy zapomogowo-pożyczkowe. Zmiana w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych polega na wprowadzeniu przepisu umożliwiającego żołnierzom zawodowym zrzeszanie się w organizacjach prowadzących działalność zapomogowo-pożyczkową u pracodawców, u których pełnią służbę wojskową.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Źródło: ISBnews