Prezydent podpisał nowelizacje ustaw budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok

Prezydent podpisał nowelizacje ustaw budżetowej i okołobudżetowej na 2021 rok
Fot. stock.adobe.com/Jan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na 2021 r., zakładającą dochody na poziomie 482,9 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.) i wydatki na poziomie 523,4 mld zł (w dotychczasowej ustawie 486,8 mld zł), poinformowała Kancelaria Prezydenta. W noweli zapisano wzrost PKB w wysokości 4,9% (dotychczas: 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie: 1,8%).

Nowela zakłada deficyt budżetowy na poziomie 40,5 mld zł (obecnie 82,3 mld zł).

„Ustawa wprowadza zmiany w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 190). W ocenie Rady Ministrów, nowelizacja budżetu na rok 2021 jest konieczna z uwagi na to, że wyniki gospodarki w drugiej połowie 2021 r. okazały się lepsze od oczekiwań. Konstruując projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto, iż PKB zwiększy się w 2021 r. o 4,9%” – czytamy w komunikacie.  

Czytaj także: Budżet na 2021 rok: rząd przyjął projekt nowelizacji ze wzrostem dochodów o 80 mld zł; na co przeznaczy dodatkowe środki?

W treści ustawy nowelizującej ustalono łączną kwotę dochodów budżetu państwa w wysokości  482 985 154 tys. zł, z tego: 424 840 000 tys. zł – stanowią dochody podatkowe, 55 554 001 tys. zł – stanowią dochody niepodatkowe, 2 591 153 tys. zł – stanowią środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi, podano także.

Kancelaria Prezydenta przypomina, że limit wydatków uległ powiększeniu do kwoty 523 492 865 tys. zł.

„Deficyt budżetu państwa ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 40 507 711 tys. zł. Kwotę rezerwy ogólnej budżetu państwa zwiększono do 600 000 tys. zł. W treści nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 560 466 093 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości  513 093 536 tys. zł tys. zł. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalono na kwotę 47 372 557 tys. zł” – czytamy dalej.

Zmiany w części tekstowej ustawy budżetowej

Pozostałe zmiany w części tekstowej ustawy budżetowej obejmują m.in.:

1. zmianę limitu wydatków określonych jednostek sektora finansów publicznych;

2. ustalenie, iż przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 100 000 000 tys. zł;

3. ustalenie limitu środków na wynagrodzenia dla służby cywilnej w wysokości 10.666.146 tys. zł;

4. ustalenie limitu środków na szkolenia dla służby cywilnej w wysokości 50 401 tys. zł;

5. wskazanie, iż prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 104,3%;

6. ustalenie, iż kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wynosi 232 900 tys. zł;

7.wskazanie, iż prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 548 zł.

Zmiany w części załącznikowej ustawy budżetowej obejmują zmiany załączników nr 1-14.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowelizacja ustawy okołobudżetowej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 […] oraz w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego” – czytamy w komunikacie. 

Przepisy ustawy nowelizującej dotyczą:

  1. zniesienia ograniczeń dotyczących wynagrodzeń w określonych jednostkach sektora finansów publicznych;
  2. stworzenia podstaw prawnych do przekazywania nagród pracownikom określonych jednostek sektora finansów publicznych;
  3. utworzenia dodatkowego funduszu motywacyjnego w określonych jednostkach sektora finansów publicznych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki motywacyjne pracownikom tych jednostek;
  4. stworzenia podstaw prawnych do przekazywania określonym funduszom celowym środków w formie tzw. wpłat z budżetu państwa;
  5. modyfikacji zasad dokonywania wydatków oraz wprowadzania zmian w planach finansowych niektórych funduszy celowych;
  6. stworzenia podstawy prawnej do przekazania, w formie subwencji ogólnej, dodatkowych środków na rzecz uczelni publicznych, uczelni uprawnionych do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznych oraz instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ustawa wprowadza nadto przepisy epizodyczne statuujące podstawy prawne do przekazania gminom w roku 2021 dodatkowych środków z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej, podano także.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: ISBnews