Prezydent podpisał nowelę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Prezydent podpisał nowelę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Igor Smirnow / KPRP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, zakładającą dostosowanie regulacji dot. przepływu i udostępniania informacji, instrumentów rynku finansowego oraz nadzoru finansowego do norm unijnych, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Podstawowym celem ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do prawodawstwa unijnego w związku z wejściem w życie aktów prawnych Unii Europejskiej, które są wynikiem przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs).

– czytamy w komunikacie.

Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007-2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w całej Unii Europejskiej oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

Wzmocnienie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną

Nowelizacja wzmacnia nadzór nad transgraniczną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną wykonywaną przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Zobowiązuje krajowy organ nadzoru, tj. Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością.

Nowelizacja umożliwia KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach.

Poprawa ochrony konsumentów

Aby poprawić ochronę konsumentów, zostały wprowadzone przepisy dotyczące udostępniania przez dostawców usług płatniczych broszury sporządzonej przez Komisję Europejską, zawierającej informacje dla konsumentów o przysługujących im prawach.

Zgodnie z nowelizacją, zmianie ulegają przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanej. Dotychczas dostawcy tych usług uzyskiwali zezwolenia i byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. W dyrektywie wprowadzone zostały rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom usług oraz nadzoru nad nimi z poziomu właściwych organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

Czytaj także: Sejm: zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, sygnaliści lepiej chronieni >>>

Nowela zawiera także regulacje dot. zasad wykonywania umów ubezpieczenia, reasekuracji i retrocesji na terytorium Polski w kontekście świadczenia usług przez zakłady ubezpieczeniowe i zakłady reasekuracji działające w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltarze, które od 1 stycznia 2021 roku funkcjonują na zasadach określonych dla zakładów z państw trzecich, tj. państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Zmiany zakładają także wprowadzenie powszechnej dematerializacji akcji, tzn. całkowitej rezygnacji z postaci papierowej dokumentu akcji, od dnia 1 marca 2021 r. akcje będą funkcjonować wyłącznie w postaci zapisu na rachunku papierów wartościowych lub w depozycie papierów wartościowych.

Nowela ma wejść w życie  co do zasady życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem przepisów, które mają wejść w innym terminie.

Źródło: ISBnews