Prezentacja KIR: eIDAS – unijny filar prawny dla podpisów elektronicznych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Jednym z czynników mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości jest elektronizacja usług, świadczonych zarówno pomiędzy firmami, jak i w kontaktach z administracją publiczną. Ta zmiana przynosi wymierne korzyści dla biznesu, które w sposób bezpośredni wpływają na gospodarczą kondycję kraju. Do kluczowych narzędzi umożliwiających rozwój gospodarki elektronicznej należy e-podpis, którego upowszechnienie znalazło się wśród celów Unii Europejskiej.

Podstawą procesu ujednolicania przepisów dotyczących cyfryzacji usług świadczonych w ramach struktur europejskich, było przyjęcie w lipcu 2014 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej projektu Rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)1, które wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Nowa regulacja, która zastąpi polską ustawę o podpisie elektronicznym, zakłada przede wszystkim wzajemne uznanie przez państwa członkowskie usług zaufania, w tym m.in. podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy certyfikatów kwalifikowanych. Zmiana przepisów ma na celu z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną na terenie UE, z drugiej zaś zwiększenie wygody elektronicznych operacji oraz usunięcie dotychczasowych barier hamujących rozwój e-commerce. Zapisy Rozporządzenia eIDAS uporządkują stan prawny, a dzięki zracjonalizowanemu pakietowi norm, dotyczących podpisu elektronicznego i usług zaufania, osiągnięta zostanie kompatybilność technologiczna. Obowiązywanie tych samych norm we wszystkich krajach członkowskich pozwoli na eliminację problemów wynikających z odmiennej interpretacji przepisów prawnych czy braku integracyjności programów informatycznych, co może przyczynić się do rozwoju rynku usług elektronicznych.

Zmiana przepisów pozwoli przedsiębiorcom – w szczególności tym mającym zagranicznych kontrahentów – na swobodny udział w przetargach na terenie całej Unii Europejskiej bez obaw, że ich podpisy elektroniczne nie będą respektowane. Możliwe będzie także podpisywanie umów handlowych, zaciąganie zobowiązań finansowych czy regulowanie płatności na drodze elektronicznej. Procedury te przebiegać będą w jednolitym otoczeniu prawnym, które wyeliminuje problemy z weryfikacją podpisu elektronicz- 1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=EN nego, a także z oceną wiarygodności takich usług zaufania, jak znakowanie czasem. Zdaniem Elżbiety Włodarczyk, dyrektora Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR, firmy otrzymają możliwość szybkiego i taniego załatwiania spraw formalnych na odległość, a zastąpienie dokumentów papierowych ich wersją cyfrową, akceptowaną w każdym państwie członkowskim, zwiększy znacząco efektywność procesów biznesowych.

Jak to robi E-stonia?

Działania mające na celu cyfryzację możliwie wielu usług na styku biznesu i administracji publicznej, z lepszym lub gorszym skutkiem, podejmują wszystkie kraje unijne. Według danych Eurostatu2 (wskaźnik DESI, czyli Digital Economic and Society Index), wiele państw Unii Europejskiej dąży do pogłębienia procesu elektronizacji usług, jednak jego szybkość jest bardzo zróżnicowana. Do europejskich liderów należą Dania, Holandia, Szwecja, Finlandia czy Estonia. Z kolei relatywnie najgorzej sytuacja wygląda w Rumunii, Bułgarii, Grecji i we Włoszech. Polska również plasuje się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI