P.R.E.S.CO. planuje prawie 90 mln przychodów w roku 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

presco.150x203P.R.E.S.CO GROUP - jedna z wiodących spółek na rynku inwestycji w wierzytelności - doprecyzowała prognozy wyników na rok 2012. Spółka oczekuje o blisko 5 proc. wyższych niż pierwotnie planowała przychodów z windykacji, które na poziomie skonsolidowanym wyniosą 89,6 mln zł. Bez zmian w stosunku do początkowych założeń kształtuje się prognoza P.R.E.S.C.O. w odniesieniu do skonsolidowanego zysku brutto - osiągnie on wartość 51,9 mln zł. Po przeszacowaniu zysk netto Grupy za rok 2012 wyniesie natomiast 23,2 mln zł.

-Wstępna analiza danych po trzecim kwartale roku pozwala nam precyzyjniej określić prognozowane wyniki i z dużą satysfakcją patrzeć na dotychczasowe dokonania. Spodziewamy się, że tegoroczna aktywność inwestycyjna i nieustająca dbałość o poziom kosztów, zaowocują wyższymi niż zakładaliśmy na początku roku przychodami z działalności oraz zgodnym z początkowymi szacunkami zyskiem brutto – mówi Krzysztof Piwoński, prezes zarządu P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Poza zmianą polegającą na doprecyzowaniu wartości poszczególnych składowych prognozy wyników na 2012 rok, aktualizacji uległ jeden z czterech prezentowanych parametrów. W porównaniu z pierwotnie prognozowanymi założeniami należy spodziewać się wyższej o 5,1 mln zł amortyzacji portfeli wierzytelności. Spółka szacuje, że na koniec bieżącego roku wyniesie ona 19 mln zł.

– Zaktualizowany poziom amortyzacji portfeli wierzytelności to m.in. efekt wyższego o 4,1 mln zł od pierwotnie zakładanego poziomu tegorocznych wpływów z windykacji. Większa amortyzacja portfeli wierzytelności wynika też z innej niż analizowana na początku roku struktury portfela wierzytelności. Tylko do października br. nabyliśmy łącznie długi o wartości nominalnej ponad 330 mln zł. Większość z tych wierzytelności znajduje się już w obsłudze.

Dodatkowo, przyjęliśmy bardzo ostrożne założenia do wyceny przyszłych przepływów pieniężnych z portfeli wierzytelności, zakładając, że wskaźniki ekonomiczne, takie jak np. stopa bezrobocia czy realny poziom płac, w perspektywie najbliższych kilku miesięcy nie ulegną poprawie – tłumaczy Piwoński.

Niezależnie od wyższej amortyzacji, P.R.E.S.C.O. zamierza jednak utrzymać zbliżony do początkowo prognozowanego, rekordowy w historii Grupy zysk netto za rok 2012, który wyniesie aż 23,2 mln zł.

– Niejednokrotnie wskazywaliśmy, że działamy w branży, która potrafi skutecznie oprzeć się skutkom wahań cyklu koniunkturalnego. Niezależnie od utrzymującego się spowolnienia gospodarczego i trudnych warunków rynkowych, z jakimi mierzy się obecnie większość polskich przedsiębiorstw, poprzez szybkie zmiany modelu działania, m.in. zwiększenie nacisku na windykację miękką, skutecznie realizujemy założenia operacyjne i wynikowe. Dzięki temu mamy powody wierzyć w realizację nie tylko długoterminowych celów strategicznych, ale i tegorocznych prognoz wyników – komentuje Krzysztof Piwoński.