Prawo: Sprawiedliwość po czyjej stronie?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.02.foto.070.a.400xProjektowane zmiany w postępowaniu wobec przedsiębiorców niewypłacalnych nie zawsze wydają się do końca przemyślane.

Prof. dr hab. Feliks Zedler

Według uzasadnienia projektu ustawy – prawo restrukturyzacyjne (dalej projekt) wprowadzone zmiany mają usprawnić zawieranie układów lub podejmowanie innych działań restrukturyzacyjnych, które by uchroniły niewypłacalnych przedsiębiorców przed likwidacją ich przedsiębiorstw w postępowaniu upadłościowym.

Co rzeczywiście jest korzystniejsze?

Cel ten co do zasady nie budzi zastrzeżeń. Należy jednak zwrócić uwagę, że możliwości restrukturyzacyjne niewypłacalnych przedsiębiorców w drodze układów czy innych działań w postępowaniu układowym, czy innym naprawczym są ograniczone. Restrukturyzacja ta odbywa się zasadniczo na koszt wierzycieli przez redukcję ich wierzytelności. W wielu wypadkach, przy znacznej dekapitalizacji majątku produkcyjnego dłużnika, jak również gdy majątek ten z powodu postępu technicznego traci wartość, sama redukcja zobowiązań nie wystarczy na odzyskanie przez niego zdolności do konkurowania na ryku. W takiej sytuacjach szybka likwidacja majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym jest korzystniejsza nie tylko dla wierzycieli, ale także ze społecznego punktu widzenia

W ramach tej likwidacji może dojść do zbycia przedsiębiorstwa upadłego inwestorowi, który będzie miał dostateczny kapitał do jego restrukturyzacji i dalszego utrzymania na rynku. Niestety analiza projektu wskazuje, że ta oczywista prawda jego autorom była obca. Ma on szereg wad. Ograniczając się wyłącznie do tych podstawowych, należy wskazać, że są nimi: stworzenie możliwości prowadzenia kolejno po sobie aż pięciu różnych przewlekłych procedur restrukturyzacyjnych, których wszczęcie skutecznie uniemożliwi szybkie zaspokojenie wierzycieli w drodze postępowania egzekucyjnego czy upadłościowego, w ramach którego również możliwe jest zbycie przedsiębiorstwa w całości i utrzymanie w nim produkcji. Wadliwa też jest struktura tych postępowań, w których udział wierzycieli został bardzo ograniczony.

Postępowania restrukturyzacyjne

Przewidziane projektem postępowania restrukturyzacyjne to: 1) postępowanie o zatwierdzenie układu, 2) przyspieszone postępowanie układowe, 3) postępowanie ukłaProjektowane zmiany w postępowaniu wobec przedsiębiorców niewypłacalnych nie zawsze wydają się do końca przemyślane. 4) postępowanie w sprawie układu częściowego i 5) postępowanie sanacyjne (art. 3 oraz 176-185 projektu). Konstrukcja przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego czy układu częściowego w swej istocie odpowiada zasadniczej strukturze postępowania układowego z 1934 r. W tych postępowaniach dłużnik w zasadzie sam będzie zarządzał swoim majątkiem, pod nadzorem nadzorcy sądowego. Możliwość odebrania mu zarządu będzie ograniczona (art. 233, 266 projektu). Postępowanie zaś o zatwierdzenie układu w swej istocie zbliżone jest do obecnego postępowania naprawczego. Natomiast postępowanie sanacyjne, z uwagi na skutki jego wszczęcia odpowiada faktycznie postępowaniu upadłościowemu, w którym dochodzi do zawarcia układu. W postępowa niu tym w zasadzie odebrany zostanie zarząd dłużnikowi, ustanowiony zostanie zarządca, który będzie podejmował działania zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacyjnym, w ramach którego może zbywać majątek dłużnika czy rozwiązywać zawarte przez dłużnika umowy (art. 291, 316 projektu). Po takich działaniach, dopiero dojdzie do głosowania nad układem. Ponadto projekt zachował także możliwość zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym.

Przepisy projektu jednoznacznie pozwalają na prowadzenie kolejno postępujących po sobie wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Przy czym nie przewiduje on żadnego okresu, który musi minąć od zakończenia jednego postępowania, aby można było wszcząć kolejne. Można będzie też prowadzić dwa równolegle postępowania z postępowaniem sanacyjnym – postępowanie o zatwierdzenie układu częściowego oraz przyspieszone postępowanie układowe (art. 178 projektu). Co więcej, nie przewiduje się ściśle wyznaczonych terminów na ich przeprowadzenie. W postępowaniach tych wprowadzono jedynie terminy instrukcyjne do dokonywania poszczególnych czynności, co umoż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Prawo: Sprawiedliwość po czyjej stronie?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.01.foto.060.a.400xZmiany w postępowaniu upadłościowym wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej wcale nie są tak dobrym rozwiązaniem, jak tego dowodzą prawodawcy. Preferować mogą bowiem życie na koszt innych.

Prof. dr hab. Feliks Zedler

29 sierpnia 2014 r. Sejm przyjął ustawę zmieniającą przepisy prawa upadłościowego i naprawczego dotyczące postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o krajowym rejestrze sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz.U 2014 r. poz.1306), potocznie zwanego postępowaniem upadłościowym w sprawach konsumenckich.

Projekt ustawy przygotował zespół powołany zarządzeniem ministra sprawiedliwości z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (Dz.Urz. MS 2013,194) w składzie: przewodniczący sędzia dr hab. Anna Hrycaj, członkowie: sędzia Aleksandra Machowska, sędzia Cezary Zalewski, adwokat dr Patryk Filipiak, radca prawny Piotr Zimmerman, dr Marek Porzycki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Barbara Niesłuchowska i Maciej Geromin z Departamentu Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Złe założenie

Możliwość prowadzenia takich postępowań istniała w naszym prawie od 2009 r. Liczba spraw była jednak niewielka. Wcześniejsza regulacja opierała się bowiem na założeniach aksjologicznych, według których wykonanie zobowiązań ciążących na dłużniku winno być regułą. Wszelkie zaś odstępstwa od tej zasady muszą mieć wyjątkowy charakter. Sama zaś możliwość oddłużenia winna być traktowana jako przywilej. Było to rozwiązanie, w którym dominowała funkcja windykacyjna, zaś funkcja oddłużeniowa tego postępowania schodziła na plan dalszy.

Wprowadzone zmiany oparte są na innych założeniach. Zgodnie z nowo dodanym art. 2 ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego, postępowanie należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli to możliwe, zaspokoić roszczenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Przy tak określonym celu umorzenie zobowiązań upadłego wysuwa się na plan pierwszy przed zaspokojeniem wierzycieli. Przyjęcie tego typu rozwiązania uzasadnia się potrzebą zapewnienia nowego startu osobom zadłużonym. Twierdzi się, że niewypłacalny dłużnik, przeciwko któremu toczy się permanentna egzekucja, unika stałego zatrudnienia, utrzymuje się z dorywczej pracy w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI