Prawo: Czy banki spółdzielcze będą mogły być wyłączone z rygorów bazylejskich norm ostrożnościowych?

Prawo: Czy banki spółdzielcze będą mogły być wyłączone z rygorów bazylejskich norm ostrożnościowych?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Część polskiego sektora bankowości spółdzielczej kolejny raz dyskutuje na temat możliwości wyłączenia ich instytucji spod rygorów norm ostrożnościowych obowiązujących na podstawie pakietu unijnych regulacji CRD IV/CRR.

Mariusz Zygierewicz

Asumptem do takich rozważań jest wyłączenie z tych rygorów wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych działających w Polsce oraz opublikowanie pod koniec 2016 r. projektu zmiany dyrektywy CRD IV (określanego niekiedy jako CRD V) oraz projektu zmiany rozporządzenia CRR (określanego z kolei jako CRR II). Ogłoszone propozycje zmian unijnych regulacji zakładają wprowadzenie nieco większej elastyczności w stosowaniu wymogów regulacyjnych wobec banków w niektórych obszarach, zwłaszcza wobec mniejszych instytucji kredytowych.

Autor jest dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP. Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej.

BS-y w pełni podlegają reżimowi

Nie ulega dziś żadnej wątpliwości, że – w świetle obowiązującej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (zwaną CRD IV) oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 575/2013 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (zwanego CRR) – banki spółdzielcze w UE, w tym w Polsce, podlegają w pełni reżimowi nałożonemu na instytucje finansowe. Celem prawodawcy unijnego było objęcie wszystkich instytucji kredytowych takimi samymi regułami działania na terenie Wspólnoty. Wskazują na to punkty 12 i 14 wymienione we wstępie do CRD IV. W punkcie 12 mówi się, że w celu ochrony oszczędności oraz stworzenia równych warunków konkurencji między instytucjami kredytowymi, środki służące koordynacji nadzoru nad ich działalnością powinny mieć zastosowanie do wszystkich. Natomiast w punkcie 14 jest mowa o tym, że zakres środków powinien być jak najszerszy, obejmując wszystkie instytucje, których działalność polega na przyjmowaniu od ludności środków finansowych polegających zwrotowi, zarówno w postaci depozytów, jak i w innej – np. poprzez ciągłą emisję obligacji i innych porównywalnych papierów wartościowych – oraz na udzielaniu kredytów na rachunek własny.

Uprzywilejowane SKOK-i

Jednocześnie oba punkty dopuszczają możliwość stosowania odstępstw od tych reguł. I tak w punkcie 12 jest mowa, że należy jednak odpowiednio uwzględnić obiektywne różnice w statutach tych instytucji (kredytowych) i ich celach, przewidzianych w prawie krajowym. Natomiast w punkcie 14 wskazano, że należy uwzględnić konieczność stosowania wyjątków w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI