Prawo bankowe: Upadłość konsumencka w nowej regulacji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W dniu 19 września 2014 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 29 sierpnia 2014 r. ustawę o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa, która wejdzie w życie 31 grudnia 2014 r. nadaje nowe brzmienie przepisom regulującym postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).

Najważniejsze zmiany przewidziane w tzw. upadłości konsumenckiej można scharakteryzować w następujący sposób:

 • W przypadku upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, celem postępowania upadłościowego w pierwszej kolejności będzie oddłużenie osoby fizycznej – umożliwienie umorzenia zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu, a dopiero jeśli jest to możliwe – zaspokojenie roszczeń wierzycieli, w jak najwyższym stopniu.
 • Ustawa wprowadza zasadę, że postępowanie upadłościowe wobec konsumentów może być prowadzone także wówczas, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.
 • W ustawie dokonano liberalizacji przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej – następuje rezygnacja z przesłanki niewypłacalności dłużnika powstałej wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności, na rzecz badania przez sąd, czy dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
 • Istotną zmianą, w porównaniu z dotychczas obowiązującymi przepisami jest umożliwienie prowadzenia postępowania również w sytuacji braku wystarczających środków w majątku niewypłacalnego dłużnika na pokrycie kosztów postępowania bądź gdy w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie. Koszty postępowania mają być w tych przypadkach tymczasowo (a w określonym ustawą zakresie także finalnie) ponoszone przez Skarb Państwa.

 • W ustawie przewiduje się skrócenie okresu wykonywania przez upadłego planu spłaty wierzycieli do 36 miesięcy (przy dotychczas obowiązujących 5 latach). Sąd w określonych w ustawie przypadkach, jednakże na wniosek ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI