PPK: ustawa z półrocznym vacatio legis. Pierwsze firmy zaoferują program od 1 lipca 2019 r.

PPK: ustawa z półrocznym vacatio legis. Pierwsze firmy zaoferują program od 1 lipca 2019 r.
Fot. stock.adobe.com/beeboys
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis, co oznacza, że mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy będzie obowiązywał od 1 lipca 2019 r., wynika z informacji podanych przez Rządowe Centrum Legislacji.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis #PPK #emerytury @MF_GOV_PL

„Proponuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Wydaje się, że z uwagi na opisany wyżej mechanizm stopniowego nakładania na podmioty zatrudniające obowiązków wynikających z ustawy – począwszy od 1 lipca 2019 r. – takie vacatio legis będzie wystarczające. Okres ten powinien również być wystarczający do utworzenia ewidencji PPK, zapewnienia odpowiedniego czasu na procedury związane z umieszczeniem podmiotów rynku finansowego spełniających wymogi ustawowe w tej ewidencji oraz przygotowania funkcjonalności systemu teleinformatycznego, w którym będzie działał portal PPK” – czytamy w projekcie ustawy.

Czytaj także: Portal PPK – będzie go znał każdy pracownik i każdy pracodawca >>>

Podano także, że przepisy dotyczące przekazywania przez operatora portalu PPK uczestnikom PPK oraz osobom uprawnionym informacji o wartości zgromadzonych środków, jak również udostępniania przez PFR operatorowi portalu ewidencji PPK danych zawartych w rejestrze uczestników PPK w celu informowania uczestników oraz osób uprawnionych o wartości zgromadzonych środków mają z kolei wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Kiedy wyższy limit wpłat na IKZE?

„Natomiast przepisy podwyższające limit wpłat na IKZE dla osób prowadzących działalność pozarolniczą mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. W założeniu podwyższenie limitu ma ułatwić oszczędzanie osobom, które co do zasady nie będą uprawnione do oszczędzania w PPK. Dopiero zaś z dniem 1 stycznia 2021 r. system PPK będzie miał charakter powszechny” – czytamy także.

Projekt w sierpniu trafi pod obrady Rady Ministrów

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych znajduje się obecnie na etapie prac w komisji prawniczej i w II połowie sierpnia br. zostanie skierowany pod obrady Rady Ministrów. Reprezentatywne organizacje związków zawodowych i pracodawców przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o PPK, poinformował resort finansów.

„Reprezentatywne organizacje związków zawodowych: NSZZ Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych oraz reprezentatywne organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego – po zakończeniu cyklu posiedzeń Rady Dialogu Społecznego oraz Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych – 12 lipca 2018 r. przedstawiły pozytywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)” – czytamy w komunikacie.

Resort finansów przypomina, że projekt ustawy o PPK został skierowany przez Ministra Finansów do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, który 12 lipca br. omówił projekt. Obecnie jest on przedmiotem prac komisji prawniczej, która będzie się nim zajmować ok. dwa tygodnie. Po zakończeniu prac komisji prawniczej tekst dokumentu zostanie przekazany do potwierdzenia przez członków Stałego Komitetu Rady Ministrów.

„W drugiej połowie sierpnia br. planowane jest skierowanie projektu pod obrady Rady Ministrów” – czytamy także.

34,77 mld zł w ciągu 10 lat na PPK z finansów publicznych

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zakłada łączne wydatki sektora finansów publicznych w kwocie 34,77 mld zł w ciągu 10 lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR).

W pierwszym roku wdrożenia ustawy, wydatki ogółem (budżet państwa, jednostki samorządu terytorialnego i pozostałe jednostki w tym Fundusz Pracy) wyniosą 0,66 mld zł, w 2020 r. będzie to 1,42 mld zł, a w 2021 3,79 mld zł i 3,62 mld zł w 2022 r. W następnych latach  ustabilizują się one na poziomie 3,61 mld zł rocznie.

Według OSR, przewiduje się także w ustawie ujemny wpływ na duże przedsiębiorstwa w ciągu 10 lat, który wyniesie 21,2 mld zł. Koszt dla sektora mikro – małych przedsiębiorstw wyniesie 15,9 mld zł, z kolei dla samozatrudnionych 4,26 mld zł.

„W długim horyzoncie czasowym wprowadzenie PPK powinno mieć, mimo wzrostu obciążeń związanych z wpłatą po stronie podmiotu zatrudniającego, pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wzrost stopy oszczędności Polaków i zmiana ich struktury w kierunku oszczędności długoterminowych sprzyjać będzie wzrostowi stopy inwestycji z uwagi na lepsze dopasowanie struktury czasowej oszczędności i inwestycji” – czytamy także w OSR.

Główne cele PPK

Według resortu, projekt PPK jest jednym z kluczowych programów zapisanych w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Główne cele PPK to zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie emerytalnym oraz budowa polskiego kapitału niezbędnego dla przyszłego rozwoju naszego kraju.

W ramach systemu PPK, w pierwszej kolejności zostały przewidziane zasilenia obligatoryjne w postaci obowiązkowych składek podstawowych pracodawcy oraz pracownika, które zostały określone jako procent wynagrodzenia pracownika, odpowiednio na poziomie 1,5% dla pracodawcy i 2% dla pracownika. Natomiast składki dodatkowe będą dobrowolne, również finansowane przez pracodawcę – w wysokości do 2,5% wynagrodzenia oraz pracownika – w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Źródło: ISBnews