Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 18 lutego 2020 r.

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 18 lutego 2020 r.
Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej 18.02.2020 r. Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 18 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej z uwzględnieniem przypadku PBS w Sanoku, informacji na temat przebiegu wdrożenia BS-API, wniosków z Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej oraz Komunikatu Urzędu Nadzoru Finansowego dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji o chmurze obliczeniowej, publicznej lub hybrydowej.

Głównym tematem posiedzenia Rady było omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej, w tym szczególnego przypadku PBS w Sanoku #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza

Członkami Rady Konsultacyjnej są przedstawiciele Zarządów, Rad Zrzeszeń i Rad Nadzorczych banków zrzeszających, Zarządów i Rad Nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej oraz KZBS i ZBP.

Głównym tematem posiedzenia Rady było omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej, w tym szczególnego przypadku PBS w Sanoku, banku działającego poza systemami ochrony instytucjonalnej, również w kontekście wniosków z posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz doniesień medialnych. 

Członkowie Rady zapoznali się z przebiegiem posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w temacie przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku, w tym z wystąpieniami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku BPS.

W ramach dyskusji członkowie Rady zwrócili uwagę na potrzebę szerszego informowania otoczenia, w tym JST, o sposobie funkcjonowania i prowadzonych działaniach w zakresie bezpieczeństwa zdeponowanych środków i stabilności  banków spółdzielczych, działających w ramach utworzonych przez sektor bankowości spółdzielczej systemów ochrony.

Dodatkowo, zwrócono uwagę na konieczność rozszerzenia współpracy i wzmocnienia komunikacji na poziomie regionalnym między sektorem bankowości spółdzielczej a samorządami, a także przybliżania roli i znaczenia systemów ochrony instytucjonalnej w sektorze bankowym oraz roli i znaczenia Regionalnych Izb Obrachunkowych w badaniach sprawozdań finansowych samorządów.

Z aprobatą odniesiono się do propozycji zwiększenia składek kierowanych przez BFG na rzecz systemów ochrony w celu wzmacniania ich bazy kapitałowej, wskazując na konieczność wsparcia systemów ochrony instrumentami umożliwiającymi podejmowanie niezbędnych działań w sytuacjach kryzysowych.

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada zapoznała się z aktualnym stanem prac nad BS-API, wskazując na konieczność tworzenia poza okresem przejściowym docelowych rozwiązań zrzeszeniowych.

W przypadku  Komunikatu Urzędu Nadzoru Finansowego dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji o chmurze obliczeniowej, publicznej lub hybrydowej, sektor bankowości spółdzielczej winien dokonać przeglądu dotychczasowych działań w tym zakresie, aby właściwie przygotować się do funkcjonowania po 1 sierpnia 2020 r. i wypracować docelowy kierunek rozwiązań chmurowych w zrzeszeniach.

Dodatkowo, wskazano na potrzebę przygotowania spotkania z firmami informatycznymi obsługującymi sektor bankowości spółdzielczej, które będzie dotyczyło m.in. rozwiązań chmurowych dla sektora, jak również na ujęcie tych zagadnień w organizowanym przez Związek Banków Polskich Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2020.

Rada Konsultacyjna zapoznała się także z Rekomendacjami Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej w Józefowie 2020, wskazując na konieczność przekazania tych rekomendacji do odpowiednich instytucji odpowiadających za nadzór i bezpieczeństwo sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

Źródło: Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej