Ponad 47 mln zł zysku netto, Grupa BOŚ podsumowała wyniki finansowe i działalność w 2021 r.

Ponad 47 mln zł zysku netto, Grupa BOŚ podsumowała wyniki finansowe i działalność w 2021 r.
Fot. BOŚ
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 47,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 306,93 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

W 2021 roku Grupa BOŚ S.A. osiągnęła zysk netto wysokości 47,5 mln zł wobec straty netto w wysokości 306,9 mln zł w 2020 roku.

„Strata w 2020 roku powstała na skutek utworzenia rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Grupa BOŚ S.A. osiągnęła poprawę wyników z podstawowej działalności, zarówno w obszarze wyniku odsetkowego jak i prowizyjnego. Od początku 2021 roku bank wykazuje wzrost marży odsetkowej, po jej wcześniejszym spadku na skutek obniżek stóp procentowych przez RPP w I półroczu 2020 roku. Marże odsetkowe w każdym kwartale 2021 roku były wyższe niż na początku pandemii. Poprawa nastąpiła na skutek obniżenia oprocentowania depozytów oraz restrukturyzacji portfela kredytowego. W IV kwartale wpływ na poprawę marży odsetkowej miały decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych. W kolejnych kwartałach wyższy poziom stóp procentowych będzie istotnie wpierał wzrost marży odsetkowej” – czytamy dalej.

Marża odsetkowa

Marża odsetkowa na aktywach ogółem w ub.r. wyniosła 1,8% wobec 1,9% rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 376,09 mln zł wobec 370,98 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,85 mln zł wobec 134,59 mln zł rok wcześniej.

„Grupa BOŚ S.A. osiągnęła wyższy wynik odsetkowy o 5,1 mln zł, tj. o 1,4% niż w 2020 roku. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze zmniejszyły się o 86,4 mln zł, tj. o 16,7%. głównie na skutek spadku przychodów odsetkowych od klientów instytucjonalnych. Natomiast koszty z tytułu odsetek zmniejszyły się o 91,5 mln zł, tj. o 62,0%. Największy wpływ na ich spadek miały niższe koszty rachunków bankowych i depozytów klientów indywidualnych” – napisano w sprawozdaniu.

„Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 7,3 mln zł, tj. o 5,4% w porównaniu do 2020 roku, głównie jako rezultat wzrostu prowizji od kredytów oraz gwarancji a także przychodów z opłaty za obsługę rachunków klientów, inne operacje rozliczeniowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Podobnie jak w 2020 znaczący wpływ na wynik prowizyjny grupy miały opłaty z działalności maklerskiej” – czytamy dalej.

Czytaj także: BOŚ uruchamia grupowy plan naprawy >>>

W 2021 roku wynik odpisów z tytułu utraty wartości wyniósł -114,1 mln zł wobec -163,8 mln zł w 2020 roku, głównie dzięki niższym odpisom w pionie klientów instytucjonalnych. Ogólne koszty administracyjne grupy zwiększyły się o 19,3 mln zł, tj. o 5,1% wobec 2020 roku, głównie z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń o 20,4 mln zł tj. o 12%.

Istotny negatywny wpływ na wynik netto 2021 roku grupy miały dodatkowe rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 20,8 mln zł.

„Rezerwy zostały dotworzone w związku ze wzrostem liczby spraw sądowych. Rezerwy na ryzyko prawne obciążające wynik 2020 roku wynosiły 353 mln zł. Rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi i program ugód. Kwota mieszkaniowych kredytów w CHF (wg wartości nominalnej) wyniosła 877 mln zł na koniec 2021 roku. Utworzona przez bank rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą CHF wynosi 427 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku (370 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 roku)” – wskazano w sprawozdaniu.

Rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne

Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosi 462 mln zł na dzień 31 grudnia 2021 roku (399 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 roku) z czego 408 mln zł (376 mln zł na koniec roku 2020) prezentowane jest jako rezerwa na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, a 54 mln zł prezentowane jako dodatkowe odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej, podano dalej.

Wzrost udziału kredytów proekologicznych

W 2021 r. grupa osiągnęła wzrost udziału kredytów proekologicznych do 36,9% salda kredytów ogółem w banku (na dzień 31 grudnia 2020 roku udział ten wynosił 36,3%). Udział kredytów proekologicznych w sprzedaży kredytów ogółem ok. 40%, poinformował także bank.

Stopa zwrotu z kapitału (ROE) w ub.r. wyniosła 2,5% wobec -14,9% rok wcześniej, zaś stopa zwrotu z aktywów (ROA) – odpowiednio: 0,2% wobec -1,6% rok wcześniej.

Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) wyniósł 64,9% w ub.r. wobec 62% rok wcześniej.

Aktywa razem banku

Aktywa razem banku wyniosły 20,59 mld zł na koniec 2021 r. wobec 20,5 mld zł na koniec 2020 r.

„Poziom adekwatności kapitałowej grupy, zarówno z zastosowaniem rozwiązań przejściowych MSSF 9 jak i bez nich, na dzień 31 grudnia 2021 roku utrzymywał się powyżej poziomów zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zalecane przez KNF dla grupy minimalne wskaźniki kapitałowe wynoszą 8,97% dla współczynnika kapitału Tier I oraz 11,13% dla łącznego współczynnika kapitałowego TCR. Wskaźniki kapitałowe Tier I i łączny wskaźnik kapitałowy Grupy BOŚ S.A. wynosiły odpowiednio 13,26% oraz 14,61% na dzień 31 grudnia 2022 roku” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 48,71 mln zł wobec 310,3 mln zł straty rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 20,59 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: Bank Ochrony Środowiska / BOŚ Bank, ISBnews