Polski Ład: istotne zmiany dla pracodawców, B2B i podatków pracowniczych

Polski Ład: istotne zmiany dla pracodawców, B2B i podatków pracowniczych
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Projektowane przepisy w ramach tzw. Polskiego Ładu, wprowadzają wiele kluczowych zmian, które będą mieć wpływ na koszty zatrudnienia i wynagradzania personelu (w tym na pensje netto).

W obecnym kształcie, wdrożenie Polskiego Ładu będzie pociągało za sobą realny wzrost obciążeń podatkowych m.in. dla:menedżerów i innych wysoko wykwalifikowanych pracowników (zarabiających miesięcznie 12,8 tys. zł brutto i więcej), członków zarządu i prokurentów wynagradzanych na podstawie uchwały, osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze (B2B).

Całkowita likwidacja możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne u pracowników i zleceniobiorców

Zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego PIT u pracowników, zleceniobiorców i każdego podatnika podlegającego obowiązkowym i dobrowolnym składkom zdrowotnym (aktualnie składka zdrowotna wynosi 9% i jest odliczalna do 7,75% podstawy wymiaru tej składki od podatku).W efekcie, cała składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) będzie obciążała wynagrodzenie netto personelu. W skrajnych przypadkach, skutkiem reformy jest podwyższenie łącznych zobowiązań fiskalnych o ok. 7,75 punktów procentowych dla wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości krytycznie ocenia projekt nowelizacji ustaw podatkowych w ramach programu Polski Ład >>>

Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu / prokurentów – nowa propozycja (!)

Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (np. członkowie zarządu, prokurenci, zarząd w organizacjach społecznych) za wynagrodzeniem, będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 9% wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania. Pobór składek będzie dokonywany przez spółkę/podmiot wypłacający wynagrodzenie.Składka podobnie jak dla pracowników będzie nieodliczalna od podatku PIT.

Czytaj także: W Polskim Ładzie „niespodzianka” dla spółek: oskładkowanie wynagrodzeń wspólników i członków zarządów >>>

Wyższe składki na ubezpieczenie zdrowotne osób na B2B i brak ich odliczalności od podatku

Zniesienie możliwości opłacania zryczałtowanej składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (aktualnie składka wynosi ok. 380 zł miesięcznie).Dla podatników rozliczających dochody wg skali podatkowej, 19% PIT lub w ramach IP Box, składka będzie wynosić 9% i będzie naliczana od dochodu. Dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składka liczona będzie od przychodu, przy czym zmianie ulegnie procent stawki. Dla ryczałtowców stawka 9% będzie redukowana do poziomu 1/3 stawki podatkowej ryczałtu opłacanego przez danego podatnika (np. jeżeli przychód rozliczany jest wg 15% stawki ryczałtu, składka zdrowotna do odprowadzenia wyniesie 5% przychodu; łączne obciążenia zatem wyniosą 20% od przychodu).Jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jeden rodzaj działalności gospodarczej, składka w wysokości 9% będzie należna od sumy dochodów (przychodów) danego przedsiębiorcy.Niezależnie od formy opodatkowania, w przypadku przychodów/dochodów niepozwalających na naliczenie składki, podstawa wymiaru tej składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia danego roku (planowane jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia do 3 tys. PLN).

Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej rekompensującej brak odliczalności składki zdrowotnej (wyłącznie dla pracowników do określonego poziomu dochodów)

Ulga „dla pracowników” ma zrekompensować nieodliczalność składki zdrowotnej i będzie stosowana już na etapie poboru zaliczek przez pracodawcę.Jednakże ulga będzie miała zastosowanie tylko do pracowników, których przychody ze stosunku pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Wysokość ulgi uzależniona będzie od poziomu przychodów i ustalana będzie w oparciu o jeden z dwóch wzorów kalkulacyjnych.W kwocie przychodów do ulgi „dla pracowników” nie będą uwzględniane przychody pracowników, do których stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów (tzw. koszty autorskie).

Zmiany w skali podatkowej

Podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego z 85.528 zł do 120.000 zł oraz podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek (do 5.100 zł rocznie/425 zł miesięcznie).W konsekwencji, dochody do kwoty 120.000 zł będą opodatkowane 17% PIT minus kwota zmniejszająca podatek (5.100 zł), a dochody powyżej 120.000 zł – 32% PIT (bez kwoty zmniejszającej podatek).

Ryczałt od samochodów służbowych – nowe zasady

Wartość przychodu z tytułu nieodpłatnego używania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych będzie wynosić 400 zł miesięcznie, niezależnie od pojemności silnika. Niższa kwota przychodu (250 zł miesięcznie) będzie stosowana w przypadku użytku prywatnego samochodów o mocy silnika do 60 kW oraz stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem.

Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu

Planowane jest przypisanie pracodawcy, za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia, przychodu w PIT/CIT w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przychodu ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.

Źródło: MDDP