PKN Orlen: 3,18 mld zł zysku netto w IV kw. 2021 r.; na ten rok plan inwestycji w wysokości 15 mld zł

PKN Orlen: 3,18 mld zł zysku netto w IV kw. 2021 r.; na ten rok plan inwestycji w wysokości 15 mld zł
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKN Orlen odnotował 3 177 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2021 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Wynik netto: wzrost o 3,2 mld zł (r/r), w tym: wyższy wynik EBITDA LIFO o 1,5 mld zł, niższy odpis na aktywach o 0,9 mld zł, wyższy efekt LIFO o 1,4 mld zł, wyższa amortyzacja o (-) 0,2 mld zł, wyższy wynik na działalności finansowej o 0,4 mld zł oraz wyższy podatek dochodowy o (-) 0,8 mld zł” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Zysk operacyjny wyniósł 3 973 mln zł

Zysk operacyjny wyniósł 3 973 mln zł wobec 420 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5 560 mln zł wobec 2 675 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki finansowe i operacyjne [w 2021 r.]:

* EBITDA LIFO: 14,2 mld zł; wzrost o 5,8 mld zł (r/r)

* Marża downstream: 8,6 USD/bbl; wzrost o 18% (r/r)

* Marża rafineryjna z dyferencjałem B/U: 4,3 USD/bbl; wzrost o 54% (r/r)

* Marża petrochemiczna: 1 273 euro/t, wzrost o 52% (r/r)

* Przerób ropy: 29,9 mt; wzrost o 1% (r/r) / 85% wykorzystania mocy

* Sprzedaż: 38,9 mt; wzrost o 2% (r/r)” – czytamy dalej w prezentacji.

Czytaj także: PKN Orlen: Zbigniew Leszczyński zrezygnował z funkcji członka zarządu >>>

Wynik EBITDA LIFO odnotował wzrost o 1,5 mld zł (r/r) w efekcie dodatniego wpływu makro, wyższych wolumenów sprzedaży, wyższych marż handlowych w hurcie i marż pozapaliwowych w detalu oraz wykorzystania historycznych warstw zapasów. Powyższe dodatnie efekty zostały częściowo ograniczone ujemnym wpływem niższych marż paliwowych w detalu, wyższych kosztów ogólnych i kosztów pracy, wyższych kosztów rezerw na emisje CO2 oraz przeszacowania wartości zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV), wymieniono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41 165 mln zł w IV kw.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41 165 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 23 175 mln zł rok wcześniej.

„Przychody: wzrost o 78% (r/r) w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek wzrostu cen ropy o 36 USD/bbl (r/r) oraz wyższych wolumenów sprzedaży o 7% (r/r)” – napisano dalej w prezentacji.

„Skutecznie realizujemy założenia strategii, rozwijając i jednocześnie wykorzystując potencjał całej Grupy Orlen. W połączeniu z efektywnym zarządzaniem przynosi to oczekiwane rezultaty. Rekordowe wyniki, które osiągnęliśmy w 2021 roku, to efekt naszej właściwej decyzji o dywersyfikacji działalności. Konsekwentnie inwestujemy w nasz podstawowy biznes, jednocześnie mocno angażując się w rozwój nowych obszarów, a to przekłada się na konkretne korzyści. Mamy silne fundamenty finansowe i jesteśmy dobrze przygotowani na strategiczne wyzwania. To przede wszystkim budowa zintegrowanego koncernu multienergetycznego, który będzie liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Wypracowany w minionym roku zysk przyczyni się do realizacji naszych kolejnych inwestycji, w tym w nisko- i zeroemisyjną energetykę. Będą one wzmacniać pozycję koncernu na międzynarodowym rynku, budując jego trwałą wartość dla akcjonariuszy i siłę polskiej gospodarki” – skomentował prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Rekordowy wynik odnotował segment rafineryjny

Rekordowy wynik w czwartym kwartale 2021 roku odnotował segment rafineryjny, którego EBITDA LIFO wzrosła do 2,1 mld zł.

„Tak wysoki wynik jest efektem: dodatniego wpływu makro (r/r) spowodowanego wyższym dyferencjałem Brent/Ural, wzrostu marż na lekkich i średnich destylatach, osłabienia złotówki względem dolara oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. W tym czasie koncern odnotował także wzrost wolumenów sprzedaży o 10% (r/r), w tym: wyższą sprzedaż benzyny o 21%, oleju napędowego o 8%, JET o 110% i ciężkiego oleju opałowego o 26%, przy niższej sprzedaży LPG o (-) 8%. Przerób ropy w Grupie Orlen wyniósł 8,6 mt, co oznacza wzrost o 1,2 mt (r/r). PKN Orlen osiągnął wyższy przerób ropy o 0,4 mt (r/r) i uzysk paliw o 5 pp (r/r). Z kolei Orlen Unipetrol zanotował wzrost przerobu ropy o 0,2 mt (r/r) i uzysku paliw o 3 pp (r/r). Natomiast w Orlen Lietuva przerób ropy wzrósł o 0,6 mt (r/r), a uzysk paliw poprawił się o 2 pp (r/r). Sprzedaż wyniosła 6,8 mt, czyli o 10% (r/r) więcej, w tym: w Polsce o 6%, na Litwie o 16%, a w Czechach o 12%, m.in. dzięki poprawie sytuacji rynkowej i makroekonomicznej” – zaznaczono.

Mocną pozycję ponownie potwierdził segment petrochemiczny. W ostatnim kwartale 2021 roku  osiągnął 1,4 mld zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 76% (r/r), podała też spółka.

„Wynik ten to rezultat wyższych (r/r) marż petrochemicznych na olefinach, poliolefinach, PTA, PCW i nawozach oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2. Sprzedaż wyniosła 1,3 mt i była niższa o (-) 7% (r/r), w tym w Polsce o (-) 13%, głównie nawozów i PTA, co było spowodowane postojami remontowymi instalacji PTA i Reformingu V. Natomiast na Litwie sprzedaż wzrosła o 47% (r/r), a w Czechach o 3% (r/r), w wyniku poprawy paramentów operacyjnych instalacji PE3” – czytamy w komunikacie.

Segment energetyki osiągnął EBITDA na poziomie 248 mln zł, w którym 554 mln zł to wynik Grupy Energa (wzrost o 40 mln zł (r/r).

„Na ten rezultat wpływ miał przede wszystkim wzrost cen gazu, a także węgla brunatnego w czeskim Unipetrolu oraz relacje cenowe pomiędzy zakupem a odsprzedażą energii w Grupie Energa, które częściowo skompensowały rozliczenia i wyceny kontraktów terminowych CO2. W tym czasie Koncern dysponował 3,3 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i 6,1 GWt mocy cieplnej. Produkcja energii elektrycznej, która w ok. 60% pochodziła ze źródeł zero- i niskoemisyjnych, wyniosła 3,2 TWh. Sprzedaż energii elektrycznej była na niewiele niższym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrosła natomiast, w wyniku zwiększenia pracy zdalnej w Polsce, jej dystrybucja. W ramach budowy nowych obszarów biznesowych w segmencie energetyki, PKN Orlen w dalszym ciągu koncentrował się na rozwoju morskiej energetyki wiatrowej” – czytamy dalej.

Segment detaliczny wypracował 572 mln zł EBITDA

W czwartym kwartale segment detaliczny wypracował 572 mln zł EBITDA, niższy o 25% (r/r).

„Na ten wynik wpływ miał spadek marż paliwowych na polskim rynku, przy wzroście na rynku czeskim i niemieckim oraz porównywalnym poziomie na rynku litewskim (r/r). Koncern w Polsce i na Litwie odnotował natomiast wzrost marż pozapaliwowych, przy spadku w Niemczech i Czechach. O 9% (r/r) wyższa była sprzedaż, w tym: o 14% benzyny, o 7% oleju napędowego i o 2% LPG. W Polsce wzrosła ona o 12%, w Czechach o 6%, a w Niemczech o 2%, przy niższej sprzedaży na Litwie o (-) 3%. Na koniec 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowało 2 881 stacji paliw, co oznacza wzrost o 26 (r/r), w tym: w Polsce o 8, w Niemczech o 4, w Czechach o 5 i na Słowacji o 9, przy porównywalnej liczbie stacji na Litwie. Tym samym koncern zwiększył swój udział w rynku czeskim i słowackim. Kontynuowano rozwój oferty pozapaliwowej. O 72 wzrosła liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej Stop Cafe/star Connect/Orlen w ruchu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, w tym: w Polsce o 25, w Niemczech o 29, w Czechach o 14, na Słowacji o 3 i na Litwie o 1. Na koniec grudnia 2021 roku było ich łącznie 2 290, w tym: 1 750 w Polsce, 327 w Czechach, 168 w Niemczech, 29 na Litwie i 16 na Słowacji. Koncern konsekwentnie przystosowywał także sieć stacji do sprzedaży paliw alternatywnych. W rezultacie liczba punktów alternatywnego tankowania wzrosła o 296 (r/r), do ponad 500. Do dyspozycji klientów są 462 punkty ładowania samochodów elektrycznych, zlokalizowane głównie w Polsce, 2 stacje wodorowe oraz 44 stacje CNG” – wyjaśniono.

Ponownie solidny wynik osiągnął segment wydobycia, który wypracował EBITDA na poziomie 185 mln zł, prawie 4-krotnie wyższy (r/r).

„Jest on odzwierciedleniem dodatniego wpływ makro (r/r) w efekcie wzrostu notowań ropy, gazu i kondensatu gazowego oraz dodatniego wpływu transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne. W tym czasie średnie wydobycie wyniosło w Polsce 1 tys. boe/d i było na porównywalnym poziomie (r/r), natomiast w Kanadzie, przy nieznacznym spadku, wynoszącym 0,3 tys. boe/d, osiągnęło 14,9 tys. boe/d. W 4 kwartale w Polsce w ramach zagospodarowania aktywów prowadzono prace w projekcie Edge oraz Płotki i Sieraków, realizowanych z PGNiG. Ponadto zakończono prace wiertnicze w projekcie Miocen i rozpoczęto wspólnie z PGNiG w projekcie Płotki. W ramach prac sejsmicznych zrealizowano prace interpretacyjne zdjęcia sejsmicznego Koczała-Miastko 3D (projekt Edge). W Kanadzie, w projekcie Kakwa, zrealizowano wiercenie pierwszego otworu oraz rozpoczęto wiercenie następnego. Z kolei w projekcie Ferrier Koncern miał udział w wierceniu dwóch otworów i rozpoczął prace modernizacyjne, które pozwolą zwiększyć efektywność sczerpywania zasobów węglowodorów w południowej części obszaru” – napisano w materiale.

W całym 2021 r. spółka miała 10 158 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 755 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 131 592 mln zł w porównaniu z 86 180 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 7 144 mln zł wobec 2 356 mln zł straty rok wcześniej.

PKN Orlen planuje 15,2 mld zł capeksu w 2022 roku

PKN Orlen planuje 15,2 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2022 roku, w tym 10,7 mld zł na rozwój, a 4,5 mld zł na utrzymanie, podał koncern.

Plan na 2022 rok zakłada nakłady na rafinerię na poziomie 4,5 mld zł, na petrochemię 5,1 mld zł, na energetykę 3,9 mld zł, na detal 1 mld zł, a na wydobycie 0,3 mld zł, podano w prezentacji wynikowej.

Wśród najważniejszych projektów rozwojowych, planowanych do realizacji w 2022 roku, PKN Orlen wymienia budowę instalacji hydrokrakingu na Litwie, instalacji bioetanolu 2. generacji w Orlen Południe, instalacji HVO (uwodornienia olejów roślinnych) w Płocku, instalacji visbreakingu w Płocku, rozbudowę zdolności produkcyjnych instalacji olefin w Płocku, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu, modernizację aktywów energetycznych oraz przyłączenie nowych odbiorców w Enerdze, budowę CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz oraz budowę farmy wiatrowej na Bałtyku.

Planowane jest włączenie do sieci ponad 30 stacji i ponad 30 punktów Stop Cafe/Star Connect oraz wprowadzanie nowych usług i produktów.

Capwx w 2022 r. koncentrować ma się w 81% na Polsce, 10% w Czechach, 5% na Litwie, 2% w Niemczech i po 1% w Kanadzie i Słowacji.

PKN Orlen: cena ropy Brent wzrośnie do średnio ok. 75-80 USD/bbl w 2022 roku

Średnioroczna cena ropy Brent wzrośnie do poziomu ok. 75-80 USD/bbl w 2022 roku w efekcie dalszego wzrostu popytu na ropę do poziomów sprzed pandemii, ograniczonych zdolności wydobywczych OPEC+, niskich zapasów ropy w krajach OECD, utrzymania wysokich cen gazu oraz ryzyk geopolitycznych, podał PKN Orlen.

„Marża rafineryjna – oczekujemy wzrostu marż rafineryjnych (r/r) do poziomu 4-5 USD/bbl w efekcie wzrostu popytu na paliwa na skutek ożywienia gospodarczego. W dłuższej perspektywie marże będą pod presją globalnej nadwyżki mocy rafineryjnychh” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Marża rafineryjna z dyferencjałem B/U wyniosła 4,3 USD/bbl w 2021 roku; wzrost o 54% (r/r), podał Orlen.

„Marża petrochemiczna – oczekujemy spadku marż petrochemicznych (r/r) do poziomu 1 100-1 200 euro/t w efekcie wzrostu cen ropy oraz cen gazu. Czynnikiem wspierającym marże jest silny popyt skorelowany ze wzrostem PKB oraz mniejszy import ograniczony przez wzrost kosztów frachtu” – czytamy dalej.

Marża petrochemiczna wyniosła 1 273 euro/t w 2021 r., wzrost o 52% (r/r).

W przypadku cen gazu ziemnego koncern oczekuje spadku do poziomu ok. 200 zł/MWh w efekcie stopniowej normalizacji notowań, która powinna nastąpić po sezonie grzewczym. Czynnikiem wspierającym ceny gazu są niskie stany magazynowe w Europie.

„Energia elektryczna – oczekujemy wzrostu cen energii elektrycznej (r/r) do poziomu ok. 450 zł/MWh w efekcie oczekiwanego wzrostu cen praw do emisji CO2 oraz wysokich cen gazu” – czytamy dalej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Analitycy: wyniki Orlenu w IV kwartale zbliżone do oczekiwań, inwestorzy mogą skupić się na inwestycjach

Wyniki PKN Orlen w czwartym kwartale 2021 r. są zbliżone do konsensusu, ale analitycy zwracają uwagę na pewne rozbieżności dotyczące pozycji w oczyszczonej EBITDA LIFO. Ich zdaniem, reakcja rynku powinna być raczej neutralna, natomiast uwagę może przykuć plan inwestycji na 2022 rok w wysokości 15 mld zł.

MICHAŁ KOZAK, TRIGON DM:

„Wyniki headlinowo są zbliżone do oczekiwań rynkowych, zarówno od strony EBITDY LIFO, jak i długu netto. Biorąc jednak pod uwagę pozytywny wpływ CO2 na wyniki, który szacujemy w czwartym kwartale na 461 mln zł, EBITDA LIFO skorygowana wynosi według naszej metodologii 3,85 mld zł (10 proc. poniżej konsensusu).

Rozliczenia CO2 miały również pozytywny wpływ na poziom długu netto (obniżając go o 1,18 mld zł).

Gudiance dotyczący capexu na 2022 r. rzędu 15 mld zł nie powinien być dla rynku zaskoczeniem.

Zwraca uwagę słaby wynik w energetyce (m.in. wpływ cen gazu) oraz w detalu (istotny spadek marż paliwowych w Polsce q/q).

Wyniki oceniamy lekko negatywnie”.

ŁUKASZ PROKOPIUK, DM BOŚ:

„Naszym zdaniem, czysta skorygowana EBITDA LIFO wyniosła w czwartym kwartale 3,875 mld zł, czyli jest nieco niżej od naszych oczekiwań na poziomie 4,250 mld zł. Za tę różnicę odpowiada brak zakładanego przez nas zysku na hedgingu produktowym w wysokości 400 mln zł (wyniósł on -26 mln zł). Pomijając tę pozycję wyniki są bardzo bliskie naszym oczekiwaniom.

Skorygowana EBITDA podawana przez spółkę wynosi 4,3 mld zł, czyli jest na poziomie konsensusu, ale zawiera ona pewne pozycje, z którymi my nie do końca się zgadzamy, czyli przede wszystkim rotację warstw ropy na poziomie +285 mln zł, a my to korygujemy.

Wyniki powinny zostać odebrane neutralnie i ich wpływ na kurs też raczej powinien być neutralny”.

KAMIL KLISZCZ:

„Skorygowana EBITDA zaskoczyła negatywnie, zwłaszcza w segmencie energetycznym, gdzie czynniki negatywne (CO2, koszty gazu ziemnego) można ekstrapolować na kolejne kwartały.

Przepływy operacyjne są rozczarowujące, chociaż zmiany w kapitale pracującym są krótkotrwałe i powinny zostać odwrócone w pierwszym kwartale 2022 roku.

Inwestorzy mogą skupiać się na prognozie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku na poziomie 15 mld zł, wobec naszych oczekiwań w bazowym scenariuszu w wysokości 12,3 mld zł”.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES