Pandemia koronawirusa: ważność vouchera turystycznego za odwołany wyjazd przedłużona o rok

Pandemia koronawirusa: ważność vouchera turystycznego za odwołany wyjazd przedłużona o rok
Fot. stock.adobe.com / studio-v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zakładającą m.in. przedłużenie o rok ważności vouchera turystycznego za odwołaną imprezę turystyczną oraz wsparcie dla sklepików szkolnych, podała Kancelaria Prezydenta.

Regulacja dotyczy także obniżki czynszu w galeriach handlowych za okres lockdownu.

„Celem ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom turystycznym oraz obywatelom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji w związku z nowymi obostrzeniami nakładanymi z powodu z COVID-19” – czytamy w komunikacie.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Szczegółowe zapisy nowelizacji

W tym celu, nowelizacja m.in.:

  • wydłuża termin realizacji vouchera otrzymanego od organizatora turystyki do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych z roku do dwóch lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna;
  • przesuwa z dnia 1 kwietnia 2021 r. na dzień 31 grudnia 2021 r. termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu środków, jakie Turystyczny Fundusz Zwrotów wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii;
  • umożliwia staroście (z urzędu lub na wniosek podmiotu uprawnionego) umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminów spłaty i rozłożenie spłaty na raty należności otrzymanych z tytułu wsparcia przedsiębiorców ­- z mocą wsteczną od dnia 1 kwietnia 2021 r.;
  • do 20% wysokość należnych udostępniającemu świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej na podstawie umowy zawartej przed dniem 14 marca 2020 r. (tj. przed wystąpieniem epidemii), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys.  m2, zaś w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu ­- do 50% wysokości tych świadczeń;
  • zakłada przyznanie sklepikom szkolnym pomoc na zasadach analogicznych (wg kryterium 40% spadku przychodów) jak przedsiębiorcom objętym wsparciem w oparciu o system kodów PKD w tzw. tarczy branżowej (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r.): dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, mikrodotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
  • wydłuża do 60 z 30 dni terminy na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego;
  • umożliwia płatnikom składek świadczącym usługi przewodnickie na rzecz muzeów składanie, do 30 czerwca 2021 r., wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.;
  • wydłuża o 2 miesiące okres przyznawania wsparcia przez Polski Instytut Sztuki Filmowej;
  • umożliwia prezesowi Rady Ministrów powierzanie realizacji zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: ISBnews