Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe: Fundusze mieszane

Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe: Fundusze mieszane
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Posiadają cechy charakterystyczne tak dla funduszy akcji, jak i obligacji. To optymalne rozwiązanie dla oszczędzających na emeryturę.

Jan Mazurek
Ekspert Business Centre Club ds. rynku kapitałowego.
Posiada licencję maklera papierów wartościowych
oraz certyfikat doradcy w alternatywnym
systemie obrotu rynku NewConnect.

Fundusze inwestujące w akcje pozwalają na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu, jednak są obarczone równie wysokim ryzykiem. Fundusze dłużnych papierów wartościowych są wprawdzie mało ryzykowne, jednak osiągane przez nie zyski nie każdego mogą satysfakcjonować. Kompromisowe rozwiązanie pomiędzy inwestowaniem agresywnym i pasywnym dają fundusze mieszane (hybrydowe).

Trochę akcji trochę obligacji

Fundusze te lokują aktywa zarówno w instrumenty ryzykowne, jak i bezpieczne. Te pierwsze to akcje spółek. Instrumentami o niższym poziomie ryzyka są obligacje, bony skarbowe, a także listy zastawne. Pewną część aktywów stanowią lokaty bankowe. Obligacje – w zależności od emitenta – mogą charakteryzować się różnym poziomem ryzyka. Wyższym są obarczone obligacje przedsiębiorstw, niższym obligacje skarbowe. Fundusze mieszane to pośrednie rozwiązanie pomiędzy agresywnymi i bezpiecznymi. Udziały każdej z grup tych instrumentów determinują charakter funduszu – potencjalną stopę zwrotu, ryzyko inwestycyjne i płynność.

Wyniki inwestycji funduszy mieszanych są efektem dywersyfikacji różnych klas aktywów – akcji i dłużnych papierów wartościowych. Akcje decydują o potencjale wzrostowym funduszu, natomiast obligacje przynoszą dochód niezależnie od koniunktury na rynku akcji.

Fundusze mieszane – lokują aktywa w akcje, dłużne papiery wartościowe a także w inne instrumenty finansowe oraz depozyty bankowe. Wg firmy Analizy Online w zależności od struktury składników lokat dzielą się na:

  • fundusze stabilnego wzrostu;
  • fundusze zrównoważone;
  • fundusze aktywnej alokacji.

Takie kryterium podziału określa docelowy poziom zaangażowania w akcje i dłużne instrumenty finansowe. Zarządzający może dostosować portfel do aktualnej i oczekiwanej sytuacji rynkowej. Przewidując spadki na giełdzie, dokona sprzedaży części akcyjnej funduszu, a wolne środki – w oczekiwaniu na poprawę koniunktury – zainwestuje na rynku długu. Jeżeli jego przewidywania co do giełdy będą optymistyczne, to zwiększy zaangażowanie w akcje.

Do funduszy stabilnego wzrostu kwalifikuje się takie, któ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI