Osiem banków komercyjnych utworzy system ochrony

Osiem banków komercyjnych utworzy system ochrony
Fot. stock.adobe.com/viperagp
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Alior Bank, Bank Millennium, mBank, Bank Pekao, ING Bank Śląski oraz PKO Bank Polski poinformowały o podjęciu uchwał o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zatwierdzenie i uznanie systemu ochrony. Banki uczestnicy utworzą spółkę akcyjną będącą jednostką zarządzającą systemem ochrony, w której zostanie utworzony fundusz pomocowy w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań systemu ochrony. Banki dokonają wpłat na łączną kwotę ok. 3,17 mld zł na rzecz tego funduszu, obciążających ich wyniki za 2022 r.

Powstanie systemu ochrony uzależnione jest od podpisania umowy systemu ochrony. Projekt umowy systemu ochrony podlega zatwierdzeniu przez KNF.

„Po wydaniu przez KNF decyzji o zatwierdzeniu projektu umowy systemu ochrony oraz uznaniu systemu ochrony, banki uczestnicy utworzą spółkę akcyjną będącą jednostką zarządzającą systemem ochrony (jednostka zarządzająca). Utworzenie jednostki zarządzającej uzależnione jest od wydania zgody na dokonanie koncentracji przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kapitał zakładowy jednostki zarządzającej wyniesie 1 000 000 zł” – czytamy w jednobrzmiących komunikatach banków.

Udział banków w kapitale zakładowym tej spółki będzie kształtował się następująco: Santander Bank Polska – ok. 12,9%, BNP Paribas Bank Polska – 9,4%, Alior Bank – ok. 8,1%, Bank Millennium – 8,5%, mBank – 12,2%, Bank Pekao – 14,7%, ING Bank Śląski – 13% oraz PKO Bank Polski – 21,1%.

Cele systemu ochrony

Celem systemu ochrony będzie:

(a) zapewnienie płynności i wypłacalności banków uczestników na warunkach i w zakresie określonym w umowie systemu ochrony; oraz

(b) wspieranie:

(i) przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) banku będącego spółką akcyjną; oraz

(ii) przejęcia banku będącego spółką akcyjną na podstawie Art. 146b ust. 1 Prawa Bankowego.

Do systemu ochrony będą mogły przystąpić inne banki krajowe, o ile spełnią warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w umowie systemu ochrony, wskazano także.

„W jednostce zarządzającej zostanie utworzony fundusz pomocowy w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań systemu ochrony. Fundusz pomocowy zostanie utworzony z wpłat banków uczestników w wysokości 0,4% kwoty środków gwarantowanych danego banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, o którym mowa w art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG)” – czytamy dalej.

Wysokość wpłat poszczególnych banków

Bank obliczyły swoje wpłaty na rzecz funduszu pomocowego w oparciu o poziom środków gwarantowanych na koniec I kw. 2022 r. Wpłaty te obciążą wyniki 2022 r.

Wpłaty poszczególnych banków wyniosą odpowiednio: Santander Bank Polska – 407,26 mln zł, BNP Paribas Bank Polska – 188,02 mln zł, Alior Bank – ok. 195,49 mln zł, Bank Millennium – 251,7 mln zł, mBank – 390,83 mln zł, Bank Pekao – 440 mln zł, ING Bank Śląski – 429,66 mln zł oraz PKO Bank Polski – 871,97 mln zł.

Kwoty te mogą ulec zmianie, jeśli ustalenie wysokości wpłaty nastąpi na podstawie wysokości kwoty środków gwarantowanych na koniec II kw. 2022 r. i kwota środków gwarantowanych ulegnie zmianie.

Ponadto Rada BFG może podjąć decyzję o obniżeniu poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach, biorąc pod uwagę między innymi wysokość środków zgromadzonych przez system ochrony.

Źródło: ISBnews