O ile wzrosną nasze rachunki za prąd i gaz w 2021 roku?

O ile wzrosną nasze rachunki za prąd i gaz w 2021 roku?
Źródło: URE
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zmiany taryf na 2021 rok spowodują wzrost rachunków za energię elektryczną o 9-10 proc. - poinformował URE w komunikacie.

W ostatnim kwartale każdego roku w URE prowadzone są postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną i paliwa gazowe na kolejny rok dla spółek dystrybucyjnych i sprzedawców świadczących usługi dla przeważającej większości odbiorców. Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu), jak i dystrybutorzy kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii i gazu oraz stawki za ich dostarczenie do odbiorców końcowych.

– Regulator stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym – zaznacza Rafał Gawin, Prezes Urzędu.

Rachunek za energię elektryczną: średnio 8 złotych więcej miesięcznie

Na całkowity rachunek płacony przez odbiorców za energię elektryczną składają się: koszt sprzedaży energii oraz koszt jej dystrybucji (transportu). Prezes URE akceptuje taryfy zarówno dla sprzedaży (dotyczy to wyłącznie stawek dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryfy tzw. sprzedawcy z urzędu), jak i dystrybucji energii elektrycznej (dla wszystkich grup odbiorców). Co ważne, taryfa za dystrybucję energii uwzględnia tzw. opłatę mocową, która obowiązuje od 1 stycznia br.

Czytaj także: Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne Energa Operator i PGE Dystrybucja >>>

Zmiany taryf na bieżący rok spowodują (łącznie dla sprzedaży i dystrybucji, a więc również z uwzględnieniem opłaty mocowej i innych opłat), że rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną od ok. 9 do ponad 10 proc., co przekłada się na kwotowy wzrost płatności o około 8 złotych miesięcznie.

Tabela 1. Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 (dla grupy G11, przy średnim zużyciu 1777kWh rocznie)

Rachunki za gaz i prąd w 2021 r.
Źródło: URE

* Łączne skutki dla odbiorców PGE i Tauron podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat
w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw. Dodatkowo wielkości Tauron Sprzedaż nie dotyczą obszaru Gliwic (Tauron Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).

Czytaj także: URE zatwierdził taryfę Polskiej Spółki Gazownictwa, wzrost stawek średnio o ok. 3,6 proc. >>>

Szczegółowe informacje na temat zmian stawek wynikających z taryf zatwierdzonych na 2021 rok sprzedawcom z urzędu oraz dystrybutorom energii przedstawia Tabela 2.

Tabela 2. Zmiany stawek za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2021 rok taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych oraz tzw. sprzedawców z urzędu

Rachunki za gaz i prąd w 2021 r.
Źródło: URE

* Do stawek własnych operatora zalicza się: składnik stały stawki sieciowej, składnik zmienny stawki sieciowej oraz stawkę abonamentową. Stawki własne nie obejmują innych opłat: mocowej, OZE, kogeneracyjnej oraz przejściowej.

**Skutki tylko dla odbiorców Tauron Sprzedaż bez obszaru Gliwic (Tauron Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).

***Przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.

**** Średnia nie obejmuje Tauron Sprzedaż GZE oraz innogy Polska.

– Taryfy dystrybutorów zapewniają środki na realizację planowanych inwestycji – zaznacza Rafał Gawin. – W tym roku po raz pierwszy uwzględniliśmy w taryfach zaliczkę na konto regulacyjne. To nowo wprowadzone rozwiązanie dedykowane dystrybutorom. Utrzymaliśmy także stopę wynagradzania z zaangażowanego kapitału na poziomie roku 2020. Zatwierdzając taryfy operatorom uwzględniliśmy również dodatkowe wynagrodzenia dla tych inwestycji, których realizacja wspiera politykę energetyczną Polski.

Rachunki za gaz: nieznaczny spadek

Rachunki za gaz i prąd w 2021 r.
Źródło: URE

Rachunek płacony przez odbiorcę gazu również składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. Prezes URE zatwierdza taryfę na sprzedaż gazu tylko do odbiorców w gospodarstwach domowych (Nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne z listopada 2016 r. wprowadziła ustawowe uwolnienie cen gazu. Od 1 października 2017 r. z obowiązku zatwierdzania taryf przez regulatora zwolniono wszystkich odbiorców na rynku detalicznym za wyjątkiem gospodarstw domowych. Ceny dla tej grupy odbiorców zostaną zwolnione z obowiązku taryfowego od 1 stycznia 2024 r.). Natomiast dystrybucja gazu, podobnie jak energii elektrycznej – jako obszar monopolu naturalnego – jest taryfowana dla wszystkich grup odbiorców.

Czytaj także: O ile wzrosną ceny prądu? URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne Enei i Tauronu na 2021 rok >>>

Największa część odbiorów gazu ziemnego obsługiwana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) oraz PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD). Zatem do kalkulacji całkowitych skutków zmiany rachunku za gaz w 2021 roku dla obiorców obsługiwanych przez te spółki konieczne jest uwzględnienie podwyżki taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) – największego w skali kraju operatora świadczącego usługi polegające na dystrybucji paliw gazowych – oraz obniżki cen gazu w taryfie sprzedawcy – PGNiG OD.

Na skutek zmian w cennikach tych dwu przedsiębiorstw gazowych kompleksowe płatności (tj. łączny rachunek za gaz oraz jego dostawę) odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 roku po wprowadzeniu w życie tych taryf spadną od ok. 0,5 do ok 1,7 proc. Nominalnie oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z gazu głównie do przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”, grupa taryfowa W-1.1.), zapłacą średnio o ok. 10 groszy mniej miesięcznie. Odpowiednio mniej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą ponad 4 zł mniej miesięcznie.

Tabela 3. Procentowe i nominalne zmiany rachunku za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupach od W-1.1. do W-3.6 według stawek zatwierdzonych na 2021 rok w taryfach Polskiej Spółki Gazownictwa oraz PGNiG OD (Taryfa PGNiG OD obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., natomiast taryfa PSG może być wprowadzona najwcześniej  28 stycznia 2021 r.)

Rachunki za gaz i prąd w 2021 r.
Źródło: URE

***

  • Rachunek płacony przez odbiorców energii elektrycznej lub gazu składa się z dwóch części: płatności za pobraną energię (opłata płacona sprzedawcy prądu/gazu) oraz za usługę dostarczenia energii elektrycznej/gazu za pomocą infrastruktury do punktu jej poboru (opłata dla dystrybutora).
  • Taryfy za energię i gaz zostały zatwierdzone do końca 2021 roku. Prezes URE publikuje taryfy w Biuletynach Branżowych URE.
  • Sprzedaż gazu do odbiorców końcowych zdominowana jest przez podmioty z grupy kapitałowej PGNiG. Udział tych podmiotów w sprzedaży wynosił ok. 83 proc. w 2019 r. Pozostałe ok. 17 proc. sprzedaży gazu realizowane było przez alternatywne spółki obrotu sprzedające gaz odbiorcom końcowym.
  • 95 proc. odbiorców PGNiG OD używa gazu wysokometanowego E. Pozostałe 5 proc. odbiorców korzysta z gazów zaazotowanych Lw i Ls.
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki / URE