Nowe Prawo komunikacji elektronicznej: jakie rozwiązania zawiera projekt?

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej: jakie rozwiązania zawiera projekt?
Fot. stock.adobe.com/arunromkaew
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
29 lipca 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (UC45) oraz projekt ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (UC 46) . Projekty zostały przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania.
Projekt zawiera przepisy dotyczące rozwiązań dotychczas nieunormowanych w Prawie telekomunikacyjnym, takich jak na przykład usługa dodatkowego obciążenia rachunku #PrawoKomunikacjiElektronicznej

Przepisy projektowanego Prawa komunikacji elektronicznej mają stanowić implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Kodeks zawiera pakiet przepisów kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej, określających w szczególności prawa i obowiązki zarówno organów regulacyjnych, przedsiębiorców, jak i użytkowników końcowych (w tym konsumentów). Kodeks zastąpił cztery obowiązujące dotąd dyrektywy stanowiące tzw. pakiet dyrektyw łączności elektronicznej.

Główne cele Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej

Jako główne cele Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej należy wskazać m.in.: promowanie łączności oraz korzystanie z sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci stacjonarnych, ruchomych i bezprzewodowych przez wszystkich obywateli UE i wszystkie przedsiębiorstwa z UE, wspieranie interesów obywateli UE przez umożliwienie czerpania maksymalnych korzyści pod względem możliwości wyboru, ceny i jakości dzięki wydajnej konkurencji, dbanie o bezpieczeństwo sieci i usług i zapewnianie ochrony konsumentów z wykorzystaniem szczególnych regulacji. Prawo komunikacji elektronicznej ma zastąpić dotychczasowe Prawo telekomunikacje, co zdaniem projektodawcy uzasadnia zakres i liczba zmian przewidzianych w projekcie, jak również konieczność uporządkowania, przeredagowania i niejednokrotnie uproszczenia dotychczas funkcjonujących przepisów z zakresu Prawa telekomunikacyjnego.

Warto wskazać, że projekt zawiera przepisy dotyczące rozwiązań dotychczas nieunormowanych w Prawie telekomunikacyjnym, takich jak na przykład usługa dodatkowego obciążenia rachunku (direct billing).
Ponadto, w projekcie ustawy przewidziano uregulowanie między innymi następujących zagadnień: postanowień ogólnych, w tym wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego, obowiązki informacyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców, opłaty, postępowania konsultacyjne i konsolidacyjne, bezpieczeństwo sieci i usług oraz zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, przepisy o gospodarowaniu częstotliwościami i zasobami numeracji, regulowanie rynku komunikacji elektronicznej, określenie praw użytkowników końcowych, regulacje dotyczące usługi powszechnej, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług komunikacji elektronicznej, przepisy o tajemnicy komunikacji elektronicznej, a także kwestie cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych, wskazanie organów właściwych w sprawach komunikacji elektronicznej i poczty, przepisy karne i kary pieniężne.

Zmiana prawie 50 ustaw

Z uwagi na znaczącą liczbę zmian koniecznych do wprowadzenia w odrębnych ustawach związanych z zastąpieniem obecnie obowiązującej ustawy – Prawo telekomunikacyjne nową regulacją, równolegle toczą się prace nad ustawą wprowadzającej ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej. W ustawie tej unormowane zostaną zmiany w odrębnych ustawach, przepisy przejściowe, dostosowujące i intertemporalne.
Przepisy tzw. ustawy wprowadzającej przewidują zmianę prawie 50 ustaw. Projektowana ustawa, poza zmianami o charakterze dostosowującym, przewiduje również wprowadzenie zmian merytorycznych, między innymi w kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Ustawa – Prawo komunikacji elektronicznej ma wejść w życie (z pewnymi wyjątkami) w dniu 21 grudnia 2020 r.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP