Niedozwolone klauzule umowne: Po co drzeć koty z… UOKiK

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.11.foto.037.150xW rejestrze klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest aktualnie blisko 4 tys. postanowień umownych, część dotyczy usług finansowych.

Wrejestrze publikuje się m.in. treść danego postanowienia oraz dane przedsiębiorcy, które takie postanowienie stosował. Rejestr jest aktualizowany średnio 2 razy w miesiącu, a rocznie dochodzi około 300 nowych wpisów. UOKiK prowadzi stały monitoring wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców działających w różnych branżach. Bank naruszający w umowach zbiorowe interesy konsumentów podlega karze w wysokości do 10 proc. przychodów.

Prawo broni słabszego

UOKiK monitoruje przestrzeganie przez banki przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, sprawdza m.in. czy przedsiębiorcy umieszczają wymagane prawem informacje o warunkach zmiany wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Niektóre wpisy dotyczą stosowania przez instytucje już zarejestrowanych klauzul niedozwolonych. Przykładowo: postanowienia te uprawniają banki do pobierania dodatkowych opłat za nieterminową spłatę zadłużenia na karcie kredytowej, naliczania wysokich kar umownych w sytuacji rozwiązania umowy lokaty przed terminem czy żądania natychmiastowej spłaty kredytu z powodu pogorszenia sytuacji finansowej konsumenta.

We wrześniu br. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK z grudnia 2010 r., że dwa postanowienia stosowane przez Pekao SA w umowach rachunków wkładów oszczędnościowych były niedozwolone. Przeprowadzone postępowanie wykazało wówczas, że ogólne warunki otwierania i prowadzenia przez bank rachunków wkładów zawierały dwa postanowienia niedozwolone. W pierwszym bank ograniczył wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji, niezależnie od rzeczywiście poniesionej szkody przez posiadacza rachunku. W drugim przedsiębiorca zastrzegał, że pisma wysyłane przez niego listami zwykłymi uważa się za doręczone konsumentowi po upływie pięciu dni roboczych od daty nadania na poczcie.

UOKiK stwierdził, że taka klauzula zagraża interesom słabszych uczestników rynku. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na bank została nałożona kara w wysokości 1 993 350 zł.

BTE i monitoring kredytu

Niedawno Sąd Apelacyjny potwierdził również, że cztery postanowienia stosowane przez Sygma Banque powinny znaleźć się w Rejestrze klauzul niedozwolonych. Pierwsza dotyczyła oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Sąd podzielił stanowisko UOKiK, że oświadczenie to narusza dobre obyczaje i rażąco godzi w interesy konsumentów, gdyż bank zastrzegł w nim wyjątkowo długi (do końca 2030 r.) w stosunku do okresu obowiązywania umowy termin, w którym gwarantuje sobie prawo do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. W kolejnym postanowieniu uznanym za niedozwolone Sygma Banque przyznał sobie uprawnienie do jednostronnej oceny działań konsumenta, które przyznają mu ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI