NBP: zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło kw/kw do 315,75 mld euro na koniec III kwartału

NBP: zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło kw/kw do 315,75 mld euro na koniec III kwartału
Fot. stock.adobe.com/alexlmx
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 315,75 mld euro na koniec III kw. 2021 r. wobec 309,44 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Na koniec III kw. 2020 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 316,67 mld euro.

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło w III kw. br. do 95,44 mld euro z 95,99 mld euro w poprzednim kwartale. Rok wcześniej wyniosło 98,13 mld euro, podano w komunikacie.

Zadłużenie z tytułu „inwestycje bezpośrednie – instrumenty dłużne” wyniosło na koniec III kw. br. 92,77 mld euro wobec 90,94 mld euro kwartał wcześniej i 87,5 mld euro rok wcześniej. 

Eksport liczony w euro wzrósł o 14,1% r/r, import o 24,2% r/r

Eksport towarów z Polski wzrósł w III kw. 2021 r. o 14,1% do 68 442 mln euro, zaś import wzrósł o 24,2% r/r do 70 628 mln euro, wynika także z danych NBP.

„Wartość eksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 312,5 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 322,5 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2020 r. eksport towarów zwiększył się o 45,9 mld zł tj. o 17,2%, a import o 69,8 mld zł, tj. o 27,6%. W III kwartale 2021 r. zwiększyła się różnica między dynamiką importu i eksportu towarów. Wyższa dynamika importu w porównaniu z eksportem wpłynęła na zmianę salda z dodatniego na ujemne. W III kwartale 2021 r. deficyt ukształtował się na poziomie o 10 mld zł (wobec nadwyżki w wysokości 13,8 mld zł w III kwartale 2020 r.)” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Czytaj także: GUS: eksport w euro wzrósł o 18,5 proc. rdr, import o 23,3 proc. rdr w styczniu-październiku 2021 r. >>>

W tym okresie do zwiększenia się wartości obrotów przyczynił się w dużym stopniu wzrost cen transakcyjnych. Po stronie importu najsilniej zwiększyła się wartość paliw – gazu ziemnego, ropy naftowej oraz produktów jej rafinacji.

„W tym okresie indeks cen gazu ziemnego na rynku europejskim wzrósł w ujęciu rocznym sześciokrotnie, a ceny ropy zwiększyły się o 64% (do 268 zł za baryłkę, tj. najwyższego poziomu od 2014 r.). Wysokie ceny surowców znalazły także odzwierciedlenie we wzroście wartości importu towarów zaopatrzeniowych, zwłaszcza żelaza i stali oraz produktów chemicznych. Podobnie w eksporcie najwyższymi wzrostami charakteryzowały się kategorie obejmujące paliwa (energia elektryczna i koks) oraz towary zaopatrzeniowe. Ze względu na ich mniejszy udział w porównaniu z importem, miały one mniejszy wpływ na dynamikę ogółem eksportu. Z kolei znaczący udział branży motoryzacyjnej w eksporcie powoduje, że kryzys na europejskim rynku samochodowym wywołany niedoborami mikroprocesorów negatywnie wpłynął na wartość eksportu. W III kwartale nastąpiły spadki w eksporcie aut osobowych i pojazdów użytkowych oraz zahamowana została wzrostowa tendencja w eksporcie części motoryzacyjnych” – czytamy dalej.

Eksport usług świadczonych przez polskie podmioty nierezydentom wyniósł 78,9 mld zł, a wartość zakupionych usług od nierezydentów 49,6 mld zł. W porównaniu z III kwartałem 2020 r. przychody z tego tytułu były wyższe o 14,7 mld zł, tj. o 22,9%, a rozchody zwiększyły się o 10,4 mld zł, tj. o 26,4%, podał także NBP.

„W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i wyniosło 29,3 mld zł, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. poprawiło się o 4,3 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 16,2 mld zł (wzrost o 3,5 mld zł w porównaniu do III kwartału 2020 r.), usług transportowych w wysokości 10,4 mld zł (zwiększenie o 0,2 mld zł) oraz podróży zagranicznych w wysokości 2,7 mld zł (wzrost o 0,6 mld zł)” – napisano dalej w komentarzu.

Na rachunku obrotów bieżących 3 541 mln euro deficytu

Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2021 r. zanotowano deficyt w wysokości 3 541 mln euro wobec 1 066 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 460 mln euro nadwyżki w III kw. poprzedniego roku, podał NBP. 

Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2021 r. wyniosło -16 174 mln zł.

„W III kwartale 2021 r. łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była ujemna i wyniosła 3 mld zł, a jego relacja do PKB ukształtowała się na poziomie minus 0,5%. Wskaźnik ten w porównaniu z III kwartałem 2020 r. uległ pogorszeniu o 3,7 pkt proc.” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 16,2 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. pogorszyło się o 27,1 mld zł. Na saldo rachunku bieżącego złożyło się dodatnie saldo usług (29,3 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (34,2 mld zł), obrotów towarowych (10 mld zł) i dochodów wtórnych (1,3 mld zł), podał też bank centralny.

„Zamiana nadwyżki na deficyt w obrotach towarowych (o 23,8 mld zł) oraz wzrost ujemnego salda dochodów pierwotnych (o 7,2 mld zł) znacząco wpłynęły na pogorszenie się wyniku na rachunku bieżącym. Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła minus 2,5% i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 4,4 pkt proc.” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews