NBP: dynamika akcji kredytowej wzrośnie w II kw. 2023 roku, potem znaczny spadek

NBP: dynamika akcji kredytowej wzrośnie w II kw. 2023 roku, potem znaczny spadek
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dynamika wzrostu akcji kredytowej dla sektora niefinansowego może wzrosnąć do ok. 8% r/r w II kw. 2023 r., a następnie znacząco spaść, przyjmując wartość ujemną w ostatnim kwartale przyszłego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2021 r.".

Prognoza akcji kredytowej dla sektora niefinansowego wykonana w ujęciu agregatowym przewiduje stosunkowo szybki wzrost jej dynamiki do poziomu ok. 8,3% r/r w II kw. 2023 r. oraz późniejsze znaczne jej osłabienie.

„W końcowym okresie prognozy (IV kw. 2023 r.) ścieżka centralna wskazuje nawet na możliwość wystąpienia spadku rozmiarów akcji kredytowej w sektorze niefinansowym o -0,55% r/r. Należy zauważyć, że choć uzyskana niezależnie w stosunku do […] prognoz cząstkowych dla poszczególnych kategorii kredytu, prognoza agregatowa uwzględnia dominujące w nich czynniki związane w pierwszej kolejności z dynamicznym rozwojem akcji kredytowej w sektorze przedsiębiorstw, a następnie znacznym osłabieniem dynamiki kredytów w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: NBP: relacja aktywów sektora finansowego do PKB spadła w 2021 roku >>>

„Prezentowane oszacowania dynamiki akcji kredytowej są zbliżone do odczytów, które obserwowaliśmy w czasie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, jednak znacząco odbiegają od poziomów charakterystycznych dla stanu długookresowej równowagi” – dodano.

Analiza wartości prawdopodobieństw wzrostu/spadku dynamiki akcji kredytowej pozwala stwierdzić, że w okresie IV kw. 2022 r. – III kw. 2023 r. dominuje prawdopodobieństwo utrzymywania się dynamiki akcji kredytowej w sektorze niefinansowym na poziomie wyższym niż w II kw. 2022 r. W następnych kwartałach tendencja ta ulega odwróceniu. Oczekiwane są spadki dynamiki poniżej poziomu z II kw. 2022 r. Scenariusz ten podlega dodatkowo wzmocnieniu w końcówce horyzontu prognozy, co pozwala wnosić, że skutki obserwowanego obecnie wzrostu
inflacji będą wpływać na kształtowanie się akcji kredytowej również w kolejnych okresach.

`Ujemna dynamika akcji kredytowej

Prezentowana prognoza w stosunkowo dobrym stopniu określa dominujące przedziały, w których powinna się zawierać dynamika akcji kredytowej. W III kw. 2022 r. powinna się ona kształtować na poziomie 4-6% r/r lub nieznacznie powyżej. W kolejnych kwartałach dominującym przedziałem będzie 6-8% r/r. W II kw. 2023 r. osiągnie ona swój szczyt na poziomie 8-10% r/r. Pomiędzy III kw. 2023 r. a III kw. 2024 r. należy oczekiwać wyhamowania dynamiki akcji kredytowej. Na końcu horyzontu prognozy prawdopodobne jest wystąpienie ujemnych dynamik analizowanej kategorii kredytów, wyjaśnił bank centralny.

Czytaj także: NBP: banki planują jeszcze bardziej zaostrzyć politykę kredytową w IV kwartale >>>

Drugie z podejść wykorzystanych w celu opracowania prognoz dynamiki akcji kredytowej w sektorze niefinansowym obejmowało przygotowanie prognozy VECM kategorii rezydualnej – pozostałych kredytów dla gospodarstw domowych, a następnie zsumowanie jej z prognozami kredytów dla przedsiębiorstw, konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych złotowych.

„Prognoza uzyskana z sumowania jest stosunkowo bliska prognozie agregatowej. W szczególności podobnie ocenia perspektywy dynamicznego wzrostu tempa akcji kredytowej w pierwszej części analizowanego horyzontu, w której przewiduje osiągnięcie poziomu 7,5% r/r w II kw. 2023 r. […] W kolejnych kwartałach prognoza z sumowania przewiduje spadki dynamiki akcji kredytowej i jej stabilizację na poziomie ok. 5% r/r w roku 2024. Wynik, choć znacząco wyższy niż w przypadku prognozy agregatowej, pozostaje w granicy 95% górnego przedziału ufności dla tej prognozy. Prowadzi to do bardziej optymistycznej oceny perspektyw powrotu do długookresowej równowagi po zakończeniu obecnego epizodu inflacyjnego” – czytamy także.

Źródło: ISBnews