Nawet 20 mld złotych finansowania antykryzysowego dla polskich firm dzięki Europejskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Nawet 20 mld złotych finansowania antykryzysowego dla polskich firm dzięki Europejskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O Europejskim Funduszu Gwarancyjnym, którego oferta dla polskich firm będzie dostępna od połowy roku rozmawiamy z Arkadiuszem Lewickim, Dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Robert Lidke: Jakie znaczenie dla firm w UE, w tym polskich przedsiębiorstw ma powstanie Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego?

Arkadiusz Lewicki: Wpływ skutków pandemii COVID-19 negatywnie odbija się na poszczególnych gospodarkach państw członkowskich Unii Europejskiej, co  ma bezpośrednie przełożenie na pogorszenie kondycji finansowej firm.

W wielu branżach przedsiębiorcy odnotowali drastyczny spadek popytu na produkty bądź usługi, spadek wskaźników zyskowności i pogorszenie ratingu kredytowego przy jednoczesnym pogarszaniu się płynności wskutek konieczności pokrywania kosztów stałych. W związku z tym,  przedsiębiorcy zaczęli masowo zgłaszać zwiększony popyt na finansowanie o charakterze obrotowym, pozwalające przetrwać okres kryzysu w oczekiwaniu na przywrócenie funkcjonowania rynków.

Zgodnie z założeniami EFG powinien osiągnąć docelową wartość 25 mld EUR, co powinno się przełożyć na zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego dla gospodarki pogrążonej w pandemii w wysokości około 200 mld EUR

Biorąc jednak pod uwagę ocenę ryzyka finansowania w pandemicznej rzeczywistości instytucje finansowe zmuszone były również do zaostrzenia kryteriów oceny zdolności kredytowej, co wpływało na ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorców.

Równolegle do szeregu instrumentów antykryzysowych projektowanych i wdrażanych przez poszczególne państwa członkowskie Komisja Europejska zaapelowała wiosną ub. r. do państw członkowskich oraz do Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, o podjęcie wspólnych działań na rzecz walki z ekonomicznymi skutkami koronawirusa.

Odpowiedzią państw członkowskich oraz Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pogarszające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej było powołanie  Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego EFG.

Zgodnie z założeniami EFG powinien osiągnąć docelową wartość 25 mld EUR, co powinno się przełożyć na zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego dla gospodarki pogrążonej w pandemii w wysokości około 200 mld EUR. 

Grupa EBI powinna dążyć do udostępnienia dodatkowego finansowania we wszystkich państwach uczestniczących w funduszu, zapewniając jednak jego optymalny rozkład geograficzny, ale odzwierciedlający także w sposób proporcjonalny gospodarcze skutki kryzysu, wielkość gospodarek oraz dostępność krajowych i europejskich instrumentów wsparcia. 

Czytaj także: EBI: 11,7 mld euro na wsparcie MŚP

Jak duże firmy będą mogły skorzystać ze wsparcia, o którym mówimy?

Zakłada się, że w skali funduszu co najmniej 65% środków zostanie przeznaczonych dla MŚP. Do przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 pracowników trafi maksymalnie 23% środków.

A w przypadku większych przedsiębiorstw zatrudniających ponad 3000 pracowników będą obowiązywać takie ograniczenia, że maksymalnie 5% środków może trafić do przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego działających w obszarze ochrony zdrowia, badań naukowych nad zdrowiem lub świadczących podstawowe usługi związane z kryzysem zdrowotnym.

7% środków wsparcia z ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego może zostać przeznaczone na kapitał wysokiego ryzyka (venture capital), kapitał wzrostu oraz finansowanie dłużne typu venture debt w celu wsparcia MŚP i spółek o średniej kapitalizacji.

Jak rozumiem oferta finansowania z gwarancjami EFG będzie dostępna dla polskich przedsiębiorców, którzy w długiej perspektywie realizowali rentowną działalność gospodarczą, ale znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na gospodarcze skutki pandemii COVID-19?

Europejski Fundusz Gwarancyjny został powołany jako doraźne narzędzie mające na celu niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Dlatego też z finalnej oferty ze wsparciem EFG dostępnej w poszczególnych instytucjach finansowych  będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy przejawiali rentowną działalność gospodarczą w perspektywie długoterminowej, ale aktualnie borykają się z trudnościami spowodowanymi obecnym kryzysem, wskutek czego nie są wstanie pozyskać finansowania na zasadach komercyjnych, ze względu na pogorszą zdolność kredytową.

Tacy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z kredytów, pożyczek lub innych form finansowania za pośrednictwem banków komercyjnych, przedsiębiorstw leasingowych instytucji gwarancyjno-poręczeniowych i krajowych instytucji rozwoju lub ze  wsparcia kapitałowego realizowanego za pośrednictwem  funduszy typu Venture Capital/Private Equity.

Warunkiem oferowania przez instytucje finansową kredytów lub pożyczek z gwarancjami EFG jest przeniesienie korzyści z gwarancji EFG  na przedsiębiorców.

To przeniesienie korzyści może mieć różną postać m. in. wyższej kwoty finansowania, akceptacji bardziej ryzykownych klientów, oferowania nowych produktów, finansowania nowych grup klientów, obniżenia wymogów dotyczących zabezpieczenia, zaproponowania dłuższych terminów zapadalności lub niższej ceny kredytu. 

Jak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK) może pomóc przedsiębiorcom w korzystaniu z gwarancji EFG?

W Polsce informacji na temat przygotowywanej oferty ze wsparciem EFG dla przedsiębiorców udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE. Aktualne informacje o udostępnianiu oferty dla przedsiębiorców w poszczególnych instytucjach finansowych będą zamieszczane na stronie KPK:  www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl .

KPK udziela także informacji na temat dostępnej oferty finansowania dla przedsiębiorców z wykorzystaniem instrumentów finansowych programów ramowych UE z perspektywy 2014-2020, w tym instrumentów  ANTYCOVID-19.

Każdy może się zwrócić z zapytaniem o potrzebne finansowanie na adres mailowy: programy@zbp.pl

Jakiego zainteresowania udziałem w programie EFG spodziewa się KPK ze strony działających w Polsce instytucji finansowych?

Polska przystąpiła w październiku 2020 r. do tego projektu wśród 22 państw członkowskich UE, tym samym otwierając drogę instytucjom finansowym do ubiegania się o pełen wachlarz instrumentów finansowych.

Szacuje się, że w całym okresie aktywności EFG polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z finansowania antykryzysowego w wysokości nawet 20 mld zł

Dzięki dobrze przeprowadzonej akcji informacyjnej przez KPK we współpracy z MRPiT oraz MF wśród polskich instytucji finansowych, jak dotąd, 14 polskich wniosków o gwarancje oraz produkty dedykowane funduszom podwyższonego ryzyka trafiło już do Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, której powierzono zarządzanie funduszem.

Na chwilę obecną 8 projektów zostało już zatwierdzonych. Odnosząc się do skali całego funduszu Polska aktualnie zajmuje 5 miejsce biorąc pod uwagę liczbę zatwierdzonych aplikacji.

Szacuje się, że w całym okresie aktywności EFG polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z finansowania antykryzysowego w wysokości nawet 20 mld zł.

Jakie firmy czy rodzaje działalności gospodarczej nie będą miały szans na skorzystanie z programu gwarancji EFG?

Każda instytucja udzielająca finansowania działa w pewnym otoczeniu regulacyjnym, który określa zasady określania zdolności kredytowej czy oceny ryzyka.

Podmioty, które nie rokują na osiągnięcie rentownej działalności w długim horyzoncie czasu na poziomie umożliwiającym im obsługę zaciągniętego finansowania nie będą mogły skorzystać z produktów ze wsparciem EFG. 

Źródło: aleBank.pl