Najnowsze prognozy gospodarcze MFW

Najnowsze prognozy gospodarcze MFW
Fot. stock.adobe.com/turm_alia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował uzupełnienie do raportu "World Economic Outlook". Publikacja ta prezentuje najnowsze styczniowe prognozy wzrostu gospodarczego dla świata i wybranych państw. Nowa prognoza wzrostu MFW dla świata jest zdecydowanie mniej optymistyczna niż przewidywania przedstawione przez tę instytucję jeszcze 3 miesiące temu.

Nowa prognoza wzrostu #MFW dla świata jest zdecydowanie mniej optymistyczna niż przewidywania przedstawione przez tę instytucję jeszcze 3 miesiące temu #gospodarka

W przypadku państw rozwiniętych dokonano znacznych zmian prognozy wzrostu PKB dla Niemiec (obniżenie o 0,6%) i Włoch (obniżenie o 0,4%).

W przypadku Włoch, za przyczynę spowolnienia uznaje się dług publiczny oraz ryzyka finansowe, które obniżyły i będą osłabiać popyt krajowy. W Niemczech, znaczącym problemem mają się okazać nowe standardy emisji, osłabiona konsumpcja prywatna oraz niski popyt zagraniczny.

Źródło – MFW

Pogarszające się perspektywy Niemiec znajdują również odzwierciedlenie w lokalnych statystykach i prognozach dotyczących klimatu gospodarczego. ifo Business Climate Index spadł w grudniu do poziomu 101 punktów ze 102 punktów w listopadzie. Jest to związane z negatywnymi oczekiwaniami producentów.

W styczniu 2019 obniżone zostały również wartości PMI dla produkcji przemysłowej (co przedstawiono na wykresie poniżej) – dla Strefy Euro wskaźnik PMI spadł do poziomu 50,5 (lewa oś), natomiast PMI dla Niemiec w tym czasie spadł poniżej poziomu 50 – do 49,9 (prawa oś). Niskie wartości odnotowano w zakresie PMI dla usług dla Strefy Euro – wartość 50,8.

Bardzo silnie została obniżona prognoza wzrostu dla europejskich gospodarek rozwijających się: z poziomu 2% do 0,7%. Do grupy tych państw zaliczana jest również Polska, której tempo rozwoju jest jednak wciąż szacowane na 3,5%.

Za główną przyczynę obniżenia perspektyw wzrostu dla europejskich gospodarek rozwijających się uznaje się, pomimo imponującego wzrostu w CEE, głębokie skurczenie gospodarki tureckiej w 2019 oraz powolne ożywienie w 2020. Odbywać się to będzie w warunkach zacieśniania polityki i bardziej restrykcyjnych warunków finansowania zewnętrznego.

Ważnymi informacjami dla gospodarki światowej są pozytywne przewidywania dla Chin i Indii – ze względu na wielkość tych gospodarek i ich zdolność do kreowanie globalnego wzrostu PKB. W przypadku Indii przewiduje się wzrost tempa PKB do poziomu 7,5% w 2019 r. i 7,7% w 20120 r. Dla Chin przewiduje się wzrost w latach 2019 i 2020 na poziomie 6,2%.

Źródło – MFW

 

Poniżej przedstawiono wykres przedstawiający trendy zmian PKB w gospodarce światowej według regionów geograficznych. W większości regionów przeważają spadki prognozowanych wartości tempa wzrostu PKB – istotny wyjątek stanowią Stany Zjednoczone (utrzymanie tempa wzrostu), Chiny (utrzymanie wzrostu) i Indie (wzrost tempa).

Źródło – opracowanie własne, dane MFW, Bank Światowy

Projekcje dotyczące rynku Strefy Euro przedstawił EBC. Najnowsze prognozy, ze stycznia 2019 r., przewidują niższy wzrost PKB, późniejsze podnoszenie stóp procentowych oraz mniejszy wzrost kursu EUR do USD. Może mieć to duże znaczenie dla rynku polskiego – bowiem zwiększa prawdopodobieństwo dłuższego utrzymania niskich stóp procentowych i tańszych kredytów na rynku polskim.

Źródło – EBC