Na mikro, małe i średnie firmy czeka 1,6 mld zł

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pln.01.400x2672 kwietnia 2015 r. rusza pierwszy konkurs dla przedsiębiorców w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wczoraj uzgodniono warunki, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, aby otrzymać wsparcie. Na mikro, małe i średnie firmy czeka 1,6 mld zł. Konfederacja Lewiatan docenia spójne i logiczne podejście do wymagań stawianych przedsiębiorcom i zasad obowiązujących w najbliższych konkursach, determinację, aby zrezygnować z kryteriów, które nie przekładają się na wyższą jakość projektów.

11 marca 2015 Komitet Monitorujący PO Inteligentny Rozwój przyjął pierwsze kryteria wyboru projektów dla 3 działań, które będą zarządzane przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, tj.  Szybkiej ścieżce, Demonstratorze i Programach sektorowych.

Pierwszy konkurs, tylko dla MŚP, z alokacją ok. 1,6 mld PLN, w ramach Szybkiej ścieżki, NCBIR zamierza ogłosić  2.04. Firmy będą mogły składać wnioski od 4.05 do 31.12 – nabór zostanie zorganizowany w trybie ciągłym, przy czym decyzja o przyznaniu dofinasowania powinna być znana po 60 dniach od złożenia wniosku. Drugi konkurs, w ramach Demonstratora, zarówno dla MŚP i firm dużych, z alokacją ok. 500 mln PLN zostanie ogłoszony 7.04. W tym przypadku wnioski będą składane od 7.05 do 22.06. Jesienią powinien zostać uruchomiony trzeci konkurs, tym razem dla firm dużych, także w ramach szybkiej ścieżki, z alokacją ok. 750 mln PLN.

– Przedsiębiorcy, którzy chcą realizować własne projekty badawczo- rozwojowe muszą przygotować się na nowe, ambitne zasady, jakie będą obowiązywały w tych konkursach. Przede wszystkim w Szybkiej ścieżce i Demonstratorze firmy będą realizowały projekty samodzielnie. Współpraca z innymi podmiotami, w tym jednostkami naukowymi, będzie możliwa tylko w ramach podwykonawstwa, na zasadach komercyjnych, a jej zakres został ograniczony – nie będzie mógł przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. To oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zrealizować we własnym zakresie prace B+R o wartości co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Dlatego też podczas oceny duży nacisk zostanie położny na weryfikację doświadczenia i potencjału zespołów badawczego oraz  zarządzającego, jakim będzie dysponował przedsiębiorca – mówi Marzena Chmielewska, dyrektorka departamentu europejskiego Konfederacji Lewiatan.

Wszystkie projekty w I osi muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju.

W trzech działaniach zaplanowano po 3 kryteria punktowane w skali 0-5, tj. nowość rezultatów projektu, zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia. Dodatkowo w Szybkiej ścieżce i Demonstratorze na premię punktową (od 2 do 3 punktów) będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy zadeklarują wdrożenie rezultatów projektu na terenie RP.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w szybkiej ścieżce została ustalona na 2 mln PLN w przypadku MŚP, a w Demonstratorze, 5 mln PLN i 20 mln PLN odpowiednio dla MŚP i dużych firm. Co ważne: w szybkiej ścieżce kwalifikowalne będą projekty obejmujące zarówno badania przemysłowe jak i prace rozwojowe, w Demonstratorze – wyłącznie prace rozwojowe.

– Lewiatan od kilku miesięcy brał udział w pracach nad kryteriami. Wiele naszych propozycji uwzględniono w ostatecznej wersji dokumentu. Decyzja Komitetu Monitorującego jest w naszej ocenie tym istotniejsza, że sankcjonuje nową taktykę wspierania prywatnych inwestycji badawczo-rozwojowych. Po serii nie zawsze satysfakcjonujących doświadczeń w SPO WKP i PO IG uważamy, że ryzyko związane z tą taktyką – a takie niewątpliwe istnieje – jest absolutnie warte podjęcia – dodaje Marzena Chmielewska.

Lewiatan docenia, że zasadnicze  znaczenie przywiązywane jest do rynkowych szans innowacji, która jest przedmiotem prac B+R. Dzięki takiemu podejściu wszystkie 3 działania w I osi PO IR będą skupiać się na projektach przedsiębiorstw, które prowadzą lub chcą prowadzić działalność B+R. Warto też powiedzieć, że spora alokacja dostępna w I osi gwarantuje, iż wsparcie nie ulegnie szybkiemu wyczerpaniu – będzie dostępne dla firm w tym i kolejnych latach, a KM będzie mógł systematycznie weryfikować przyjęte dla pierwszych konkursów założenia.

Lewiatan bardzo dobrze ocenia również zapowiadany przez NCBiR sposób organizacji procesu oceny, która ma gwarantować szybkie decyzje, bezpośredni udział przedsiębiorcy w spotkaniu z panelem ekspertów oraz regułę, iż projekt jest oceniany kolegialnie. W zgodzie z postulatami pracodawców jest także chęć zagwarantowania odpowiedniego budżetu na przeprowadzenie oceny projektów przez ekspertów. – Jeśli zależy nam na rzetelnej, gwarantującej wysoką jakość weryfikacji projektów, przeprowadzonej przez osoby z odpowiednim doświadczeniem rynkowym, musimy być gotowi do poniesienia adekwatnych do tej jakości kosztów.

Mamy nadzieję, że w I osi PO IR spotkają się ambitne założenia i warunki wsparcia, doskonała organizacja procesu naboru i oceny oraz wysoka jakość oceny. Te trzy elementy to gwarancja skutecznej inwestycji w projekty B+R realizowane przez przedsiębiorców – podkreśla Marzena Chmielewska.

Źródło: Konfederacja Lewiatan