Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje nowelizacji ustawy o OZE. Co ma się zmienić?

Ministerstwo Energii rozpoczęło konsultacje nowelizacji ustawy o OZE. Co ma się zmienić?
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Energii rozpoczęło proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który ma umożliwić przeprowadzenie aukcji OZE w 2019 r., podał resort. Uwagi można zgłaszać do 7 marca 2019 r.

Projekt ma umożliwić przeprowadzenie aukcji #OZE w 2019 r. #energetyka @MinEnergii

„Celem projektu jest konsekwentna realizacja działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r. Proponowane rozwiązania mają również przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, czego skutkiem powinno być w perspektywie długofalowej zapewnienie stałego dostępu do energii dla odbiorców końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu cen energii na akceptowalnym poziomie” – czytamy w komunikacie.

Stworzenie stabilnego otoczenia prawnego

Wśród celów jest stworzenie stabilnego otoczenia prawnego, dzięki czemu inwestorzy będą mogli z odpowiednim wyprzedzeniem i dysponując kompletną wiedzą podejmować decyzję o udziale w aukcjach.

„Rozwiązania przewidziane w projekcie przyczynią się także do dalszej harmonizacji otoczenia prawnego oraz rynku OZE, stanowią bodziec do jego rozwoju. Wpłyną ponadto na zwiększanie bezpieczeństwa i długoterminowej pewności dla inwestorów, którzy zainwestowali w OZE” – czytamy dalej.

Doprecyzowanie przepisów w zakresie instrumentów rynkowych

W projekcie zaproponowano doprecyzowanie przepisów w zakresie instrumentów rynkowych takich jak aukcje.

„Sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych na aukcjach powinna zapewnić ograniczenie uzyskanej dotacji przez wytwórcę tej energii do niezbędnego minimum. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii umożliwi przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w 2019 roku, dzięki wskazaniu w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości zaoferowanych do sprzedaży” – podsumowano.

Jakie jeszcze rozwiązania przewiduje projekt?

Zgodnie z „Oceną skutków regulacji” projekt przewiduje:

– dookreślenie wybranych zagadnień ustawy OZE oraz mechanizmów rozliczenia ujemnego oraz dodatniego salda z operatorem rozliczeń,

– wzmocnienie wiarygodności polskich gwarancji pochodzenia i ich uznawanie na zasadzie wzajemności z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Wspólnoty Energetycznej,

– przyjęcie rozwiązania utrzymującego wysokość rynkową cen świadectw pochodzenia na poziomie skorelowanym z kosztami wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,

– obniżenie wysokości poziomu opłaty zastępczej a w rezultacie ceny praw majątkowych na przyszłe lata poprzez wprowadzenie nowej formuły kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej w indeksie Ozjo.

– precyzyjne określenie daty pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w ramach systemu wsparcia, a co za tym idzie, precyzyjne określenie poziomu opłaty OZE w danym roku kalendarzowym.

– likwidację procedury dopuszczenia do aukcji instalacji wytwarzających energię przed dniem ogłoszenia aukcji,

– przedłużenie terminu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE,

– umożliwienie przeprowadzenia aukcji w 2019 roku, poprzez określenie w przepisach przejściowych maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej.

Źródło: ISBnews