Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą musiały stworzyć plany adaptacji do zmian klimatu

Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą musiały stworzyć plany adaptacji do zmian klimatu
Fot. stock.adobe.com/Prostock-studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA) - wynika z opisu projektu ustawy autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska z wykazu prac legislacyjnych rządu.

Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców zostaną zobowiązane do opracowania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

„Dodatkowo wnioski i rekomendacje z opracowanych MPA będzie należało uwzględniać w sporządzanych strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem analizy MKiŚ było zidentyfikowanie funkcjonującego już dokumentu strategicznego opracowywanego przez gminy, który mógłby zostać uzupełniany o przedstawione kwestie” – napisano w wykazie.

„Uwzględnianie przez miasta powyżej 20 tys. mieszkańców, w planowaniu przestrzennym, działań zmniejszających wrażliwość na zmiany klimatyczne. Ogólnym efektem wprowadzanych zmian będzie zmniejszenie wrażliwości oraz wzrost odporności miast, a także uniknięcie niekorzystnych skutków zmian klimatu, w tym możliwych strat. Efektem zmian będzie również wzrost powierzchni obszarów zieleni, rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i rozwiązań opartych na przyrodzie, które pełnią istotne funkcje adaptacyjne, ale także przyrodnicze, społeczne i gospodarcze, przyczyniając się do wzrostu komfortu życia ludzi” – dodano.

Uwzględnianie komponentu adaptacyjnego w polityce rozwoju województwa

Projekt przewiduje także uwzględnianie komponentu adaptacyjnego w polityce rozwoju województwa, poprzez zobowiązanie samorządu województwa do tworzenia warunków dla prowadzenia działań na rzecz adaptacji sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu.

Ministerstwo Klimatu proponuje także wprowadzenie obowiązku przeznaczania co najmniej 30 proc. środków zaplanowanych już ustawowo do wydatkowania w ramach budżetu obywatelskiego na ochronę środowiska miejskiego. Obowiązek ten będzie dotyczył tylko gmin o statusie miasta na prawach powiatu, które aktualnie są zobowiązane do tworzenia budżetu obywatelskiego oraz do wydatkowania na ten cel co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 r. 

Źródło: PAP BIZNES